Search result for

vermachen

(57 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vermachen-, *vermachen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vermachen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vermachen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is my only legacy to my beloved daughter Alisande.Es ist jedoch das Einzige, was ich meiner Tochter Alisande vermachen kann. Unidentified Flying Oddball (1979)
- She'll go to The Louvre. With a plaque...Ich werde sie dem Louvre vermachen, und darunter kommt dann ein Schild: On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
We never spοtted her. I'd have wrung her neck!Jeff wollte diesem verhinderten Callgirl ein ungeheures Vermögen vermachenPart 2 (1984)
This store has given us the savings to give to our grandchildren.Dieser Laden hat uns die Ersparnisse gegeben die wir unseren Enkelkindern vermachen können. Creepshow 2 (1987)
My uncle, the great explorer, Colonel Franklin Van Pelt is about to bequeath the famous diamond known as the Pharaoh's Eye to a member of my family.Mein Onkel, der große Forscher Colonel Franklin Van Pelt... wird bald den berühmten Diamanten... das "Auge des Pharaos" einem Mitglied meiner Familie vermachenAl Bundy, Shoe Dick (1991)
- But all you have to do is tell the probate court that Andrew wanted Violet to have everything.Wir müssen das Gericht überzeugen, dass Andrew alles Violet vermachen wollte. The Case of the Missing Will (1993)
I guess I'll have to leave all my money to the Egg Advisory Council.Jetzt muss ich mein geld der Stiftung für Eierverbrauch vermachenBurns' Heir (1994)
According my client's will he wants to leave all his earthly possessions to "the noisy girls in the apartment above mine."Der letzte Wille meines Mandanten besteht darin, all seine irdischen Besitztümer den sehr lauten Mädchen aus der Wohnung über ihm zu vermachenThe One Where Heckles Dies (1995)
Your grandfather damn near willed away my north pasture!Dein Grossvater wollte dir meine Wiese vermachenThe Crucible (1996)
Et bien! I would make a new will, without delay, leaving all to a good friend that I could trust.Eh, bien, ich würde unverzüglich ein neues Testament aufsetzen und alles einem Freund vermachen, dem ich trauen kann. Dumb Witness (1996)
And now we can pass them on to our children.Und heute vermachen wir sie mit Stolz unseren Kindern. Rush Hour (1998)
Pour all that frustration and all that guilt into her and you'll be free.Vermachen Sie ihr Ihre Schuldgefühle und Frustration und befreien Sie sich. Amends (1998)
What are you going to do with it if you finally get it?Wem willst du es vermachen? In deinem Alter! Clouds of May (1999)
And for your mother what, my daughter,Und was willst du mir vermachen, Tochter mein? Wild Flowers (2000)
And for your mother what? Who loved you from the cot,Und was willst du mir vermachen für die Sorgen, für das Wachen, Wild Flowers (2000)
I could give him this house, or money. Nothing would change.Ich könnte ihm das Haus vermachen oder Geld, das würde nichts ändern. The Pornographer (2001)
A rich father can leave his son money to launch a business, for example, if he doesn't do very well in school, if he fails at everything even his studies at one of those business schools where daddy's boys go nowadays.Ein reicher Vater kann seinem Sohn Geld vermachen, damit der eine Firma gründen kann, zum Beispiel. Und wenn er im Studium nicht richtig vorankommt oder alles verpatzt, sogar das Studium an einer dieser "Business Schools", auf die solche "Papa-Söhnchen" heute gehen: La sociologie est un sport de combat (2001)
Friends, family, people you bequeath to, names we need to add.Freunde, Familie, Menschen, denen Sie was vermachenThe Pursuit of Unhappiness (2001)
In part, that's why I staged my death. To give you the inheritance that is rightfully yours.Das war ein Grund dafür, weshalb ich meinen Tod vorgetäuscht habe - um dir vermachen zu können, was dir rechtmäßig zusteht. Remnants (2003)
I always thought ... I like to leave your wealth to people Your waiting around to die.Ich habe oft darüber nachgedacht, wie traurig es wäre, sein Vermögen jemandem zu vermachen, der nur darauf wartet, dass man endlich stirbt. Episode #1.4 (2004)
Could I just give it all to Bob Jones University?Könnte ich es alles der Bob-Jones-Universität vermachenThe Ladykillers (2004)
Get all these guys to sign their powers over to you, and then risk their lives all for some chance to kill some stupid witch?Sie bringen all die Kerle dazu, Ihnen ihre Kräfte zu vermachen, und ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um irgendeine blöde Hexe zu töten? Witch Wars (2004)
I don't know about Vulcans, but Denobulans... take great pleasure in bequeathing their belongings to far-flung relatives.Ich kenne Vulkanier nicht, aber Denobulaner vermachen ihren Besitz gerne an entfernte Verwandte. Zero Hour (2004)
You know, the entire VHS collection was going to one of you.Eigentlich wollte ich euch meine Videosammlung vermachenLost City: Part 1 (2004)
"I'd like to hand my business over to my son, Doyle."Hey, ich will mein Geschäft meinem Sohn vermachenCome Home (2005)
He's going to pass his empire on to that playboy cad... while a rising star, such as Doyle, is standing right before him.Er will sein Imperium diesem Playboy vermachen, obwohl so ein brillanter Kopf wie Doyle vor ihm steht. Come Home (2005)
And every day, the rose wilted unable to bequeath its gift to anyone.Und jeden Tag verwelkte die Rose, unfähig, ihr Geschenk jemandem zu vermachenPan's Labyrinth (2006)
For centuries, devout people have left property to the order.Seit Jahrhunderten vermachen wohltätige Menschen ihren Besitz unserem Orden. Takva: A Man's Fear of God (2006)
I'm gonna leave this place for them and retire for good.Dann werde ich ihnen das hier vermachen. Und ich trete zurück. Three Fellas (2006)
I'll trade you the hemiglossectomy.Ich werde dir die Hemiglossectomy vermachenLet the Truth Sting (2007)
It's to Nell she'll leave every penny.Sie wird Nell jeden Penny vermachenGraveyard Clay (2007)
It's to us he has to come to escape the downpour and it's to my Padraig he'll leave his patch of land.Bei Wolkenbruch muss er sich zu uns flüchten, und sein Stück Land wird er meinem Pädraig vermachenGraveyard Clay (2007)
He'll leave the land outright to Padraig.Er wird sein ganzes Land Pädraig vermachenGraveyard Clay (2007)
I'll leave it for you in my will.Ich werde sie dir in meinem Testament vermachenJudgment Day (2008)
well, it's too bad for you, really, since I was gonna give you this extra invitation to the orgy tonight, but now...Zu dumm, ich wollte dir diese Einladung für eine Orgie heute Abend vermachen. Doch jetzt... Transylmania (2009)
Since you won't be needing it any more, would you consider bequeathing it to me?Da du ihn nun nicht mehr benötigen wirst, würdest du es in Betracht ziehen, ihn mir zu vermachenAlice in Wonderland (2010)
Then the boat goes to the state or something... ~ Will it take long, do you think?Er kann den Kahn auch der Flusspolizei oder der Stadt vermachen. - Meinst du, er lebt noch lange? - Er sollte längst tot sein. The Blonde with Bare Breasts (2010)
Call me in a year when you're standing over an empty table and I'm making bank over at the Heart Institute at Cedars. [HUMMING]Meldet euch in einem Jahr bei mir, wenn ihr über einem leeren OP-Tisch steht, und ich meinen Vorrat dem Herzinstitut bei Cedars vermachen werde. Christian Troy II (2010)
It is my duty as a father, you to bequeath a treasure to accompany you for life and you in the darkness conduct of life is.Es ist meine Pflicht als Vater, euch eine Kostbarkeit zu vermachen, die euch lebenslang begleiten und euch in der Finsternis des Daseins leiten wird. Chicken with Plums (2011)
And convince her to will her money over to the fake rain forest foundation that Sara set up.Und sie zu überzeugen, ihr Geld der,... von Sara vorgetäuschten, Regenwald Stiftung zu vermachenBroken Home (2011)
And one of the sisters even wanted to donate land to the church, but she interfered because she didn't want the church to have it.Und eine der Schwestern wollte der Kirche sogar ein Grundstück vermachen, aber sie war dagegen, weil sie nicht wollte, dass es an die Kirche geht. Bernie (2011)
And yet not so. For what can we bequeath, save our deposed bodies to the ground?Nein, doch nicht so, denn was können wir vermachen, als unsern abgesetzten Leib der Erde? Richard II (2012)
Jimmy, the way I see it, not leaving you this place is about the nicest thing anybody could ever do for your crazy ass.Jimmy, Ihnen die Hütte nicht zu vermachen, war das Netteste, was jemals jemand für Sie getan hat. Lake Placid: The Final Chapter (2012)
The reign of King Memses.Sie gehören zu meiner persönlichen Sammlung, aber ich werde sie irgendwann dem Museum vermachenKing Memses' Curse (2012)
I was trying to make you better than me, to give you traits I never had.Ich habe versucht, dich besser als mich zu machen, dir Eigenschaften zu vermachen, die ich niemals hatte. The Other Side (2012)
But every time he tried to get his nest egg to his granddaughter, it ended up in Uncle Sam's pockets.Aber jedes Mal, wenn er seiner Enkelin seinen Notgroschen vermachen wollte, landete es in Onkel Sams Taschen. Granite State (2013)
Did you know Mr. Quinton was planning - to bequeath you his fortune? - Yes.Wussten Sie, dass Mr. Quinton Ihnen sein Vermögen vermachen wollte? The Wrong Shape (2013)
Go to sleep, Wilhelm.Aber wenn Sie welche haben, dann werde ich das Rezept denen vermachen. Wenn es liebe Kinder sind. Kinder... Beloved Sisters (2014)
If I should die in Weimar, I want to be laid out in that dress. Very well, Madame.Dieses Service möchte ich Charlotte vermachenBeloved Sisters (2014)
Someone I can teach, someone I can nurture, someone I can leave all this to.Jemanden, dem ich etwas beibringen kann, jemanden, den ich erziehen kann, jemanden, dem ich das alles hier vermachen kann. The Ol' Mexican Spinach (2014)

German-Thai: Longdo Dictionary
vermachen(vt) |vermachte, hat vermacht, etw. jmdm.| ทำพินัยกรรมยกให้, ยกมรดกให้ เช่น Ihr Vater ist letztes Jahr gestorben. Er hat ihr sein Haus vermacht. พ่อของเธอเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว เขาทำพินัยกรรมยกบ้านให้เธอ, See also: S. vererben,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinterlassen; vermachento devise [Add to Longdo]
vermachen | vermachend | vermacht | vermacht | vermachteto bequeath | bequeathing | bequeathes | bequeaths | bequeathed [Add to Longdo]
wollen; vermachento will [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  vermachen [fɛrmaxən]
     to bequeath; to will
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top