ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verkürzen

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verkürzen-, *verkürzen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา verkürzen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *verkürzen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Ahasuerus also if you force me to tell him that you often Invite me to share your lonely evening hours.Und Xerxes Unglück auch, wenn du mich zwingen solltest ihm zu sagen, dass du mich oft genug aufgefordert hast, dir deine einsamen Abende zu verkürzenEsther and the King (1960)
What you do to those men in the cave... will it shorten the war by a week, by a day, by an hour?Was Sie mit den Männern in der Höhle machen werden, wird es den Krieg um eine Woche verkürzen, um einen Tag, eine Stunde? A Quality of Mercy (1961)
Malcolm, I'm thinking of a way to save at least a day and a half on each operation.Malcolm, ich weiß, wie wir das Prozedere noch um eineinhalb Tage verkürzen können. Autumn Croakus (1964)
Hey, I'm gonna have to call this tour short.Hey, wir müssen diese Tour verkürzenThe Chimp Who Cried Wolf (1966)
Just think what you could be doing for your country.- Sie könnten den Krieg verkürzenThe Pizza Parlor (1966)
You could help shorten the war in Italy. Could also shorten my life.- Ich könnte auch mein Leben verkürzenThe Pizza Parlor (1966)
Prince Andrei wants his year reduced by three months.Fürst Andrej bittet darum, die Frist um drei Monate zu verkürzenWar and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
And it cuts down the recovery time after an operation.Und sie verkürzen die Genesungszeit nach einer Operation. King Clarence (1967)
And I still have a few heartbeats left that I want to save, thank you.Und ich möchte mein Leben dadurch nicht verkürzen, danke sehr. A Taste of Blood (1967)
Listen, I will not shorten the Cassino line.Ich werde die Cassino-Linie nicht verkürzenAnzio (1968)
If we let them establish this new station, it will cut the travel time to France and in case of an invasion, it could be vital.Wenn sie es schaffen, die Anlage einzurichten, wird dies ihre Reisezeit nach Frankreich verkürzen. Im Falle einer Invasion wäre dies entscheidend. The Gasoline War (1969)
One week-- and believe me it's not easy for me to reduce a sentence.Eine Woche. Und glauben Sie mir, es ist nicht einfach für mich, eine Strafe zu verkürzenThe Well (1969)
It's a crapshoot, Major. Take that bridge and we shorten the war.Wenn wir die Brücke einnehmen, verkürzen wir den Krieg. The Bridge at Remagen (1969)
- If we take it, maybe it'll shorten the war.- Vielleicht verkürzen wir so den Krieg. - Vielleicht. The Bridge at Remagen (1969)
At the trial, he tells his lawyer confidently that with good behavior, he can cut the sentence in half.Bei der Verhandlung teilt er seinem Anwalt zuversichtlich mit dass er bei guter Führung seine Strafe um die Hälfte verkürzen kann. Take the Money and Run (1969)
My assistant, however... is convinced that this is the best way to shorten a negotiation.Mein Assistent, jedoch ist davon überzeugt, dass dies der beste Weg ist, eine Verhandlung zu verkürzenTropic of Cancer (1972)
The secret of a long life is to try not to shorten it.Wer sein Leben verlängern will, muss alles tun, um es nicht zu verkürzenMy Name Is Nobody (1973)
And I do not intend to allow Mr. Bond to shorten it.Und ich beabsichtige nicht, es Mr. Bond verkürzen zu lassen. The Man with the Golden Gun (1974)
No, not unless you can alter time, speed up the harvest... or teleport me off this rock.Nein, es sei denn, du kannst die Zeit verkürzen, die Ernte beschleunigen... oder mich von diesem öden Stern teleportieren. Star Wars: A New Hope (1977)
We'll cut the show a little bit tonight.Wir verkürzen die Show etwas. Bronco Billy (1980)
Now don't do a deal with me. Don't get yourself a reduced sentence.Verhandeln Sie bloß nicht, um Ihre Strafe zu verkürzenOutland (1981)
If, however, His Majesty's government should, at some later date see fit to reduce the term no one will be better pleased than I.Falls sich jedoch Seiner Majestät Regierung später bereit erkläre die Strafzeit zu verkürzen würde sich niemand mehr als ich darüber freuen. Gandhi (1982)
All those intellectual acrobatics on Darwin and lamarck and those other old fossils.Ich bin ein Macher, Laura, kein Denker wie du. All diese seltsame intellektuelle Akrobatik über Darwin, Lamark und die anderen "heiligen Fossile" verkürzen mein Leben. Wild beasts - Belve feroci (1984)
Where is she? I thought she'd be with you and we could shorten up this process, considerably.Ich dachte, sie wäre hier und wir könnten diesen Prozess um einiges verkürzenThe Betrayal (1985)
Though I smoke, I beat what's called a "long illness."Mit dem Rauchen habe ich es geschafft, meine "Krankheit" zu verkürzenA Man and a Woman: 20 Years Later (1986)
They cut it down to fit a.44.Sie verkürzen die Dinger. Beverly Hills Cop II (1987)
We could have our guests at Star base 39 Sierra in five days. Take months off their journey.Wir können unsere Gäste in fünf Tagen zur Basis 39 Sierra bringen und ihre Reise um Monate verkürzenThe Neutral Zone (1988)
I think we'II have to cut his career short.Ich denke, wir müssen seine Karriere etwas verkürzenThe Dirty Dozen: The Fatal Mission (1988)
Now, to cut my sentence even more, I could tell them who done it with me if I wasn't very happy about everything.Und, um meine Haft noch mehr zu verkürzen, könnte ich Ihnen sagen, wer noch mit dabei war falls ich nicht darüber glücklich bin, wie die Sache läuft. A Fish Called Wanda (1988)
You would then advise him to plead guilty, and turn over the jewels to get his sentence cut.Sie würden ihm dann anraten, auf "schuldig" zu plädieren, und die Juwelen zu übergeben, um die Haftstrafe zu verkürzenA Fish Called Wanda (1988)
Now, to cut my sentence even more I could tell them who done it with me if I wasn't very happy about everything.Und, um meine Haft noch mehr zu verkürzen könnte ich Ihnen sagen, wer noch mit dabei war falls ich nicht darüber glücklich bin, wie die Sache läuft. A Fish Called Wanda (1988)
You would then advise him to plead guilty and turn over the jewels to get his sentence cut.Sie würden ihm dann anraten, auf "schuldig" zu plädieren und die Juwelen zu übergeben, um die Haftstrafe zu verkürzenA Fish Called Wanda (1988)
He said my cooperating could help get me a reduced sentence, but I'm still gonna have to serve time.Meine Kooperation kann meine Strafe verkürzen, aber ich muss trotzdem ins Gefängnis. Fraternity of Thieves (1989)
That's a wonderful method of maintaining a constant control factor over defensive shields but I'm sure there's a way to improve response time.Das ist eine recht gute Methode, den Verteidigungsschild zu kontrollieren. Aber sicher gibt es einen Weg, die Zugriffszeit zu verkürzenA Matter of Honor (1989)
The company is giving you a chance to reduce your prison sentence.Deshalb habt ihr die Chance bekommen, eure Haftstrafe zu verkürzenMoon 44 (1990)
Move it up an hour every night.Jede Nacht um eine Stunde verkürzenGood Night, Central City (1991)
Perhaps it would be beneficial to teach me the final lesson.Verkürzen wir den Kurs, bringen Sie mir nur die letzte Lektion bei. Data's Day (1991)
That brings Eric Davis to the plate, and right now all the Dodgers want to try and do... is close the Mets out, gain some momentum back going into Game 5.Eric Davis steht am Schlagmal. Die Dodgers sind bestrebt, den Rückstand weiter zu verkürzen, jetzt vor dem fünften Spiel. Bad Lieutenant (1992)
I hope these jelly bean cookies will tide you over until you get home.Ich hoffe, diese Kekse verkürzen euch die Zeit, bis ihr heimfahrt. Kamp Krusty (1992)
- How much can you shave off that?- Können Sie die Zeit verkürzenDescent: Part II (1993)
We gotta get started on some shortcuts for power-up.Wir müssen den Anschaltvorgang verkürzenApollo 13 (1995)
Pleasure and action make the hours seem short.Vergnügen und Geschäft verkürzen die Zeit. Othello (1995)
Save us some time.Also, verkürzen wir die Sache ein bisschen. Strange Days (1995)
If I cannot prove the lover to entertain these fair, well-spoken days I'm determined to prove the villain.Weil ich nicht als ein Verliebter diese beredten Tage verkürzen kann, bin ich gewillt, ein Bösewicht zu werden. The Phoenix (1995)
Victor, all we have to do is make the light beam shorter.Victor, wir müssen nur den Lichtstrahl verkürzenThe Return of the Prankster (1995)
How do you propose to shorten the length of the jump?Wie wollen Sie die Länge des Sprungs verkürzenVisionary (1995)
The crew scans constantly for anomalies to shorten our journey home.Die Crew sucht ständig nach Anomalien, die unsere Heimreise verkürzen könnten. Eye of the Needle (1995)
You too, Jake-o. Feels like you just got here.Er wird verkünden, dass die Föderation zugestimmt hat, die Zeit bis zu Bajors Aufnahme zu verkürzenParadise Lost (1996)
Yes.Können wir die Inspektion verkürzenThe Muse (1996)
You know, if I injected siriIIium into my thermal array, it might improve cooking time.Mit Sirillium in meiner Thermalphalanx könnte ich die Kochzeiten verkürzenFlashback (1996)

German-Thai: Longdo Dictionary
verkürzen(vt) |verkürzte, hat verkürzt| ทำให้สั้นลง, See also: Syn: abkürzen, Ant: verlängern

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abkürzen; verkürzen; kürzen | abkürzend; verkürzend; kürzend | abgekürzt; verkürzt; gekürztto abbreviate | abbreviating | abbreviated [Add to Longdo]
abkürzen; verkürzen | abkürzend; verkürzend | abgekürzt; verkürztto shorten | shortening | shortened [Add to Longdo]
kürzen; abkürzen; verkürzen | kürzendto abbreviate | abbreviating [Add to Longdo]
verkürzen; abkürzen; kürzen | verkürzend; abkürzend; kürzend | verkürzt; abgekürzt; gekürztto abridge | abridging | abridged [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  verkürzen /fɛrkɵrtsən/
   to abbreviate; to abridge; to shorten

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top