หรือคุณหมายถึง vacantneß?
Search result for

vacantness

(6 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vacantness-, *vacantness*, vacantnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vacantness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vacantness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vacantness[N] ความว่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความว่าง[N] emptiness, See also: vacantness, void, Syn. ความว่างเปล่า, Thai definition: ภาวะที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leere {f}vacantness [Add to Longdo]
freimachento vacantness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top