ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

urceolate

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urceolate-, *urceolate*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา urceolate มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *urceolate*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
urceolate(เออ'ซิอะลิท,-เลท) adj. มีรูปร่างคล้ายเหยือกน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
urceolate; urn-shaped-รูปคนโท, -รูปโถ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
urn-shaped; urceolate-รูปคนโท, -รูปโถ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Urceolate \Ur"ce*o*late\, a. [L. urceolus, dim. of urceus a
   pitcher or waterpot.] (Nat. Hist.)
   Shaped like a pitcher or urn; swelling below, and contracted
   at the orifice, as a calyx or corolla.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 urceolate
   adj 1: urn-shaped; large below and contracted toward the mouth

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top