Search result for

upside

(49 entries)
(0.1428 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upside-, *upside*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upside    [N] ด้านบน, Syn. upper side
upside    [ADJ] ซึ่งสูงหรือเพิ่มขึ้น
upside down    [IDM] พลิกเอาด้านบนลงล่าง, See also: กลับหัวกลับหาง, (เต่า) หงายท้อง, (หนังสือ) คว่ำอยู่
upside down    [ADV] คว่ำลง, Ant. right side up
upside-down    [ADJ] คว่ำ, See also: พลิกกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upside downvi. คว่ำลง,พลิกกลับ,สับสน,กลับหัว,กลับกัน., See also: upside-down adj. upside-downness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
upside(n) ด้านบน
UPSIDE upside down(adv) หกคะเมน,คว่ำ,กลับหัวกลับหาง,ยุ่งเหยิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's sorta the upside.มันเป็นการมองมาจากข้างบน Emancipation (2008)
You can't take risks with no upside at all.คุณไม่ได้เสี่ยง กับผลข้างเคียงต่างๆ Last Resort (2008)
With three missing, turned upside downถ้าขาดไปสาม ประเทศชาติจะอยู่ในขั้นคับขัน Portrait of a Beauty (2008)
The upside-down ones are always in the wrong place.ตั้งแต่ชั้นบนจนถึงล่างอยุ่ผิดที่ไปหมด Heartbreak Library (2008)
Probably. But the upside is that I'm single now.ก็อาจจะใช่ แต่ข่าวดีก็คือ ผมโสดอยู่ New York, I Love You (2008)
No, that I was wearing it upside down.เปล่า เป็นเพราะฉันใส่หน้ากากไม่ถูกที่ต่างหาก The House Bunny (2008)
I just feel as if everything is upside down.ฉันแค่รู้สึกว่าทุกอย่างมันกลับตาลปัตร์ไปหมด Doubt (2008)
# World that's upside downโลกที่กลับหัว High School Musical 3: Senior Year (2008)
Don't say that unless you mean it. 'Cause I'll turn this world upside down to get back to you.อย่าพูดแบบนั้นสิจ๊ะ Scylla (2008)
No switching, no treating. Let's turn that upside-down, okay?ห้ามเปลี่ยน, ห้ามแลก เลิกทำหน้ายุ่งได้แล้ว, โอเค? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Alright, alright. - Oh my God, I'm upside-down!-โอ้พระเจ้า, ฉันกำลังกลับหัว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The driver was having trouble breathing, and he slumped over, and all of a sudden, we were upside down.คนขับมีปัญหาเรื่องการหายใจ และเขาก็ทรุดตัวลง และทั้งหมดมันก็เกิดขึ้น รถเราคว่ำลง Dead Like Me: Life After Death (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upsideAfter he died, my life was turned upside down.
upsideAfter the accident, the car lay in the street upside down.
upsideAll our things were turned upside down.
upsideBob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.
upsideDon't hold it upside down.
upsideDon't put the books in the shelf upside down.
upsideHe turned the bottle upside down and shook it, but still the honey wouldn't come out.
upsideHe turned the table upside down.
upsideHe was reading a paper upside down.
upsideHe was surprised to find the great artist's masterpiece hung on the wall upside down.
upsideHis book was upside down.
upsideI didn't know hummingbirds could even fly upside down when frightened.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คว่ำ[v.] (khwam) EN: invert ; turn upside down ; capsize ; turn over ; overturn   FR: chavirer ; se renverser ; se retourner ; retourner
ผลได้ผลเสีย[n. exp.] (phondāi phonsīa) EN: advantages and disadvantages ; upsides and downsides ; pros and cons   FR: le pour et le contre

CMU English Pronouncing Dictionary
UPSIDE    AH1 P S AY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upside-down    (a) - (uh2 p s ai d - d au1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
umgedreht; verkehrtupside down [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
アップサイドダウンケーキ[, appusaidodaunke-ki] (n) upside-down cake [Add to Longdo]
シノドンティス[, shinodonteisu] (n) squeaker (upside-down catfish of family Mochokidae, esp. members of genus Synodontis) (lat [Add to Longdo]
下駄[げた, geta] (n) (1) geta; Japanese wooden clogs; (2) (later printed as 〓, resembling the teeth of a geta) (See 伏せ字・ふせじ・2) turn (in set-type proofing); upside-down character; (P) [Add to Longdo]
逆さ(P);倒さ(P)[さかさ, sakasa] (n,adj-no) (See 逆様) reverse; inversion; upside down; (P) [Add to Longdo]
逆さ海月;逆さくらげ[さかさくらげ, sakasakurage] (n) (because the Japanese hot spring symbol looks like an upside-down jellyfish) (See 連れ込み宿,温泉マーク・2) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples [Add to Longdo]
逆さ鯰[さかさなまず;サカサナマズ, sakasanamazu ; sakasanamazu] (n) (uk) upside-down catfish (Synodontis nigriventris) [Add to Longdo]
逆しま(P);倒[さかしま, sakashima] (n,adj-na) (1) reverse; inversion; upside down; (2) unreasonable; absurd; wrong; (P) [Add to Longdo]
逆になる[さかになる, sakaninaru] (exp,v5r) to turn upside down [Add to Longdo]
逆様(P);逆さま;倒様;倒さま[さかさま, sakasama] (adj-na,n,adj-no) inversion; upside down; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upside \Up"side`\, n.
   1. The upper side; the part that is uppermost.
    [1913 Webster]
 
   2. the benefits; the positive features; -- said of a
    situation or event that has both positive (good) and
    negative (bad) aspects.
    [PJC]
 
   {To be upsides with}, to be even with. [Prov. Eng. & Scot.]
    --Sir W. Scott. --T. Hughes.
 
   {Upside down}. [Perhaps a corruption of OE. up so down,
    literally, up as down.] With the upper part undermost;
    hence, in confusion; in complete disorder; topsy-turvy.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       These that have turned the world upside down are
       come hither also.           --Acts xvii.
                          6.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upside
   n 1: the highest or uppermost side of anything; "put your books
      on top of the desk"; "only the top side of the box was
      painted" [syn: {top}, {top side}, {upper side}, {upside}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top