หรือคุณหมายถึง untruß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untruss

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untruss-, *untruss*, untrus
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untruss[VI] แก้ออก, See also: คลาย, แก้มัด
untruss[VT] แก้ออก, See also: คลาย, แก้มัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
untruss(อันทรัส') vt.,vi. ปลด,แก้มัด,คลาย,ปล่อย, Syn. undo

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untruss \Un*truss"\, v. t. [1st pref. un- + truss.]
   To loose from a truss, or as from a truss; to untie or
   unfasten; to let out; to undress. [R.] --Dryden.
   [1913 Webster] Untruss

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untruss \Un*truss"\, Untrusser \Un*truss"er\, n.
   One who untrussed persons for the purpose of flogging them; a
   public whipper. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top