ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unstably

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unstably-, *unstably*, unstab
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทงเทง(adv) shakily, See also: unstably, unsteadily, Syn. โตงเตง, Thai Definition: อาการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะส่ายโยงยางไปมา
อนิจจัง(adv) impermanent, See also: transient, unstable, Syn. ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, Example: ทุกอย่างในโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง, Notes: (บาลี)
ความหวั่นไหว(n) unstability, See also: unsteadiness, Syn. ความไม่มั่นคง, การโอนเอน, Example: กระแสข่าวการกลับคืนสู่อ้อมอกจีนของเกาะฮ่องกงได้สร้างความหวั่นไหวให้กับตลาดการเงินฮ่องกงอยู่ตลอดเวลา
คุ้มดีคุ้มร้าย(adj) mentally unstable, See also: erratic, insane, half crazy, Ant. ปกติ, Example: เขาเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้าย, Thai Definition: มีใจไม่ปกติ, บางคราวดีบางคราวร้าย, ดีบ้างร้ายบ้าง
ง่อนแง่น(v) be unstable, See also: be unsteady, be changeable, be variable, Syn. คลอนแคลน, กระท่อนกระแท่น, ไม่มั่นคง, สั่นคลอน, Ant. มั่นคง, แข็งแรง, Example: ในที่สุดทหารจะเสื่อมศรัทธาในรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาลจะต้องง่อนแง่นอย่างแน่นอน
ง่อนแง่น(v) be rickety, See also: be unstable, be shaky, be unsteady, Syn. คลอนแคลน, สั่นคลอน, Ant. มั่นคง, แน่น, แข็งแรง, Example: ระวังสะพานไม้ข้างหน้าให้ดีเพราะมันง่อนแง่นเก่ามากเต็มทีแล้ว
ใจง่าย(adj) credulous, See also: gullible, easily influenced, unstable, Syn. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: ใครๆ ก็บอกว่าเธอเป็นหญิงใจง่าย, Thai Definition: ถูกหลอกง่าย
ใจง่าย(v) be credulous, See also: be unstable, be gullible, be easily influenced, Syn. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: เธอใจง่ายกับผู้ชายทุกคน, Thai Definition: ถูกหลอกง่าย
ทะเลบ้า(n) turbulent sea, See also: violent sea, unstable sea, Syn. ทะเลปั่นป่วน, Example: ด้วยความผิดหวังจากคนรัก เขาจึงแล่นเรือออกไปท่ามกลางทะเลบ้า, Thai Definition: ทะเลไม่สงบซึ่งมีคลื่นลมแรงมาก
ซวดเซ(v) be unsteady, See also: be unstable, Syn. ไม่มั่นคง, เสียหลัก, ซวนเซ, Ant. มั่นคง, Example: ฐานะทางเศรษฐกิจของเขาเริ่มจะซวดเซ, Thai Definition: เสียหลัก ไม่มั่นคงดังเดิม
กลับกลอก(adj) unreliable, See also: undependable, changeable, unstable, Syn. กลอกกลับ, พลิกแพลง, Example: เขาได้กลับใจไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งแล้วถือว่าเป็นคนกลับกลอก
สั่นคลอน(v) be unstable, See also: be unsteady, be infirm, be shaky, be insecure, become loose, shake, waver, Syn. ง่อนแง่น, คลอนแคลน, Example: ชีวิตสมรสจะเริ่มสั่นคลอนในวัยกลางคน, Thai Definition: ไม่มั่นคง
สั่นคลอน(adj) unstable, See also: unsteady, infirm, shaky, insecure, wobbly, Syn. ง่อนแง่น, คลอนแคลน, Example: ผู้สื่อข่าวรุมถามถึงสภาพอันสั่นคลอนของเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทย, Thai Definition: ไม่มั่นคง
กลับไปกลับมา(adv) unreliably, See also: changeably, unstably, Syn. กลับกลอก, พลิกแพลง, Ant. คงที่, Example: นักการเมืองออกมาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์และพูดจากลับไปกลับมา จนนักข่าวงง
ความผันแปร(n) alteration, See also: change, unstableness, instability, variation, Syn. ความแปรผัน, การเปลี่ยนแปลง, Ant. ความคงที่, Example: ความผันแปรของจิตใจมนุษย์เป็นเรื่องปกติ, Thai Definition: สภาวะที่กลับกลายหรือเปลี่ยนแปลงไป
คลอนแคลน(v) be unstable, See also: be unsteady, be infirm, Syn. ง่อนแง่น, สั่นคลอน, Ant. หนักแน่น, มั่นคง, Example: เสถียรภาพของรัฐบาลกำลังคลอนแคลน, Thai Definition: ไม่มั่นคง
คลอนแคลน(adj) unstable, See also: unsteady, infirm, Syn. ง่อนแง่น, สั่นคลอน, วอกแว่ก, Ant. หนักแน่น, มั่นคง, Example: คนที่มีสภาพจิตใจคลอนแคลนและขาดความมั่นคงอยู่แล้วตั้งแต่วัยเด็กอาจปรับตัวเข้ากับสังคมยากเมื่อโตขึ้น, Thai Definition: ไม่มั่นคง
ไม่มั่นคง(v) be unsteady, See also: be unstable, be changeable, be variable, be inconstant, Ant. มั่นคง, Example: ความวิตกกังวลใจเป็นผลจากความรู้สึกไม่มั่นคงอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unstable(adj) ซึ่งไม่แน่นอน, See also: ซึ่งผันแปร, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
unstable(adj) ไม่แน่นอน, See also: ไม่มั่นคง, ไม่สม่ำเสมอ, Syn. unsteady, uncertain, Ant. firm
unstable(adj) เปลี่ยนแปลง, See also: ผันผวน, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, Syn. changeable, Ant. unchangeable
unstable(adj) ไม่สามารถวางใจได้, See also: ไม่สามารถแน่ใจได้, Syn. unreliable, Ant. reliable
unstable(adj) ที่มีอารมณ์ผันผวน, See also: ที่มีอารมณ์ไม่แน่นอน, อารมณ์แปรปรวน, ป่วยทางใจ, Syn. sensitive, Ant. stable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unstable(อันสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่สม่ำเสมอ, See also: unstableness n. unstably adv., Syn. unsteady, fluctuating, Ant. stable

English-Thai: Nontri Dictionary
unstable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่สม่ำเสมอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unstable isotopeไอโซโทปไม่เสถียร, ไอโซโทปที่มีการสลายกัมมันตรังสี (ดู Radioisotope ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Emotional Unstabilityอารมณ์ไม่มั่นคง [การแพทย์]
unstable compoundสารประกอบไม่เสถียร, สารประกอบที่ไม่อยู่ตัว  อาจจะสลายตัวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่นได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
unstable equilibriumสมดุลไม่เสถียร, สมดุลของวัตถุที่เมื่อออกแรงกระทำให้วัตถุเอียงจากเดิมแล้ว ศูนย์กลางมวลของวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ในที่ต่ำกว่าเดิม พลังงานศักย์ของวัตถุจะลดลง วัตถุจะล้ม และไม่สามารถกลับมาวางตัวในลักษณะเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He said you were emotionally unstable...."อารมณ์ไม่คงเส้นคงวา" Punchline (1988)
Unstable, perhaps.ไม่แน่นอนอาจจะ The Russia House (1990)
Terrain seems a bit unstable.ภูมิประเทศดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ Toy Story (1995)
You're making a big mistake, Paul. This is an unstable system.คุณกำลังทำผิดพลาดใหญ่พอ นี่คือระบบที่ไม่เสถียร Dante's Peak (1997)
The results were unstable.ผลที่ได้มันไม่แน่นอน Resident Evil (2002)
When ruptured, the fuel cells become unstable.เซลเชื้อเพลิงไม่สเสถียนเมื่อเกิดรอยแตก Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
However according to the medical evaluation and the psychoanalysis report the defendant is confirmed to be mentally unstable.แต่อย่างไรก็ตาม... ...ตามผลการตรวจของแพทย์ และรายงานทางประสาท Uninvited (2003)
It's very late, and my friend's unstable.มันสายไปแล้ว และเพื่อนผมมันค่อนข้างไม่อยู่เฉยด้วย 50 First Dates (2004)
If you come snooping around my office, it could make me look unstable and it could hurt me.อาจทำให้ผมดูไม่มั่นคง และอาจส่งผลร้าย พบเพื่อนร่วมงานฉันหน่อยนะ I Heart Huckabees (2004)
Material made from self-regulating unstable molecules.วัสดุทำจาก self-unstable molecules. Fantastic Four (2005)
"For some reason, Miss Stewardess, this unstable, inebriated girl, whom I've never met before tonight, suddenly went crazy when I took it out of my pocket.""ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน คุณแอร์ฮอสเตรส พอผมหยิบกระเป๋าผมออกมา คุณผู้หญิงคนนี้ แกก็เกิดจิตหลอน ประสาทแตก ทั้งที่ผมเพิ่งรู้จักเธอวันนี้เอง" Red Eye (2005)
got massive bleeding. vitals are unstable.เลือดออกไม่หยุด. ชึพจรไม่คงที่ Hidden (2005)
- Her power is completely unstable.- คุณเชื่อเธอหรอ เธอเป็นหนึ่งในพวกนั้น X-Men: The Last Stand (2006)
I never expected the situation to become so unstable.ผมไม่เคยคาดฝันว่า สถานการณ์จะปั่นป่วนขนาดนี้ Bandidas (2006)
They thought I was overcommitted and psychologically unstable.Destiny? Deja Vu (2006)
She said that Mr. Farmer is angry unstable delusional and that his overall mental health is in question.เธอบอกว่าคุณฟาร์มเมอร์โกรธ... ...อารมณ์แปรปรวน... ...อาการหลงผิด... The Astronaut Farmer (2006)
Besides, he thinks I'm unstable.อีกอย่าง เขาคิดว่าฉันเพ้อ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
And her heart is very unstable.และหัวใจเธอไม่ค่อยจะแข็งแรง A Millionaire's First Love (2006)
It's made him mentally unstable.It's made him mentally unstable. Apt. (2006)
A drunk, unstable woman very well may.แต่ ผู้หญิงเมา และอารมณ์แปรปรวน เป็นไปได้มากกว่า Resistance Is Futile (2007)
A mentally unstable weapons designer,off his meds, and currently running around los angeles.นักออกแบบอาวุธจิตฟั่นเฟือน... ออกมาเพ่นพ่านทั่วเมืองแอลเอ Chuck Versus the Sandworm (2007)
The problem is that it's unstable.ให้ผลออกมาไม่คงที่ [Rec] (2007)
Your shots are unstable.ยิงลูกไม่นิ่งเลยนะ Lovely Complex (2007)
But she was obviously attracted to unstable guys, which was perfect.แต่เธอก็ช่างดึงดูดใจ ต่อผู้ชายใกล้บ้า ที่เคยสมบูรณ์แบบ Numb (2007)
You're unstable.นายหวั่นไหว Cassandra's Dream (2007)
Those of you who aren't local should know that Mrs. Carmody is known in town for being... unstable.ถ้าไม่ใช่เป็นคนท้องที่ คงไม่รู้หรอก ว่าคุณนายคาร์โมดี้ แก... ....... The Mist (2007)
I injected myself with an unstable formula.ผมฉีดตัวเองด้วยยาที่ยังไม่คงตัว Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
- Miguel,he seems unstable.- มิเกล เขาดูแปรปรวน All in the Family (2008)
Possible fractures in both arms,unstable pelvis. okay,on three. Two,three.อาจจะกระดูกแขนหักทั้งสองข้าง กระดูกเชิงกรานเคลื่อนที่ Rise Up (2008)
Life is the most fragile,unstable,unpredictable thing there is.ชีวิตนั้นเปราะบาง ไม่แน่นอน ไม่สามารถเดาได้ Rise Up (2008)
...they're unstable and they're vicious creatures...พวกมันไม่น่าไว้ใจและดุร้าย The Secret of Moonacre (2008)
One of the most unstable of all.หนึ่งในสารที่ำไม่เสถียรที่สุด Home (2009)
Everything becomes unstable.ทุกๆสิ่งได้เปลี่ยนแปลงไป Home (2009)
What, you're telling her that I'm unstable?นายบอกว่าอะไร นะ ฉันไม่แน่นอน? Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
He's brilliant, but he's unstable.เขาเป็นคนเก่ง,แต่เอาแน่ไม่ค่อยได้ I Knew You Were a Pig (2009)
You and your private army enriching uranium, selling it to unstable countries.นายและกองกำลัง ส่วนตัวของนาย กำลังจะรวย เพราะการขายยูเรเนี่ยม ให้กับต่างชาติ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
We think the entire area has become unstable.เราเชื่อว่าพื้นที่ทั้งหมดจะไม่ปลอดภัย 2012 (2009)
Well, they don't like us going over their fences and that the whole area back there is unstable.พวกนั้นไม่อยากให้เราข้ามรั้วนั่นไป พื้นที่แถวนั้นกำลังแปรปรวน 2012 (2009)
Unstable."แปรปรวน"? 2012 (2009)
They said "unstable"?พวกนั้นบอกว่า"แปรปรวน"? 2012 (2009)
Yeah, unstable. That's funny.ขำตาย 2012 (2009)
Unstable."แปรปรวน"เนี่ยนะ 2012 (2009)
Abbey, why didn't you contact us if you suspected he was unstable after an admittedly violent episode?เอบบี้, ทำไหมคุณถึงไม่ติดต่อเรา ถ้าคุณสงสัยว่าจิตไม่มั่นคง. หลังการสะกดจิต The Fourth Kind (2009)
Dunham's already under suspicion for being unstable.จะให้ฉันไป... ดันแฮมถูกสงสัยอยู่ว่าสภาพจิตไม่ปกติ Bound (2009)
TOMMY MAY HAVE BEEN EMOTIONALLY UNBALANCED. TOMMY WAS A LITTLE UNSTABLE.แต่ฉันก็เดาได้ว่าการต้องทนเห็นพ่อแม่ตายในกองไฟ House on Fire (2009)
And emotionally unstable. Look for women Who are reclusive,การข่มขืนผู้ชายมากจากเรื่องพลัง และการมีอำนาจควบคุม Conflicted (2009)
I want them young and unstable.- ผมต้องการเอ๊าะๆ และไม่มั่นคง You've Got Yale! (2009)
And Christina has always been too prideful and too unstable to accept it.และคริสติน่าทนงตัวเกินไปโดยตลอด และแปรปรวนเกินกว่าที่จะยอมรับ. Cowboys and Indians (2009)
An unstable energy vortex emerges from the gate--และเกิดพลังงานแปรปรวน ใน เกทนั้น Air: Part 1 (2009)
And there may be areas of damage where life-support is unstable,บางพื้นที่ มีความเสียหาย และระบบช่วยชีิวิตไม่คงที่ Air: Part 1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unstabFuture prospects for ASEAN seem unstable, no matter how you look at it.
unstabThe political situation was, to say the least, extremely unstable during the next ten years of his reign.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจง่าย[jai-ngāi] (v) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced
การโอนเอน[kān ōn-ēn] (n) EN: unstability
กลับกลอก[klapkløk] (adj) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable  FR: versatile ; changeant ; instable
สั่นคลอน[sankhløn] (v) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver
สั่นคลอน[sankhløn] (adj) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly
ทะเลบ้า[thalē bā] (n, exp) EN: turbulent sea ; violent sea ; unstable sea ; stormy sea  FR: mer déchaînée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNSTABLE AH0 N S T EY1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unstable (j) ˈʌnstˈɛɪbl (uh1 n s t ei1 b l)
Dunstable (n) dˈʌnstəbl (d uh1 n s t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, ] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus, #3,657 [Add to Longdo]
不安[bù ān, ㄅㄨˋ ㄢ, ] unpeaceful; unstable; uneasy; disturbed; restless; worried, #5,906 [Add to Longdo]
不稳定[bù wěn dìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] unstable, #7,680 [Add to Longdo]
浮动[fú dòng, ㄈㄨˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] to float and drift; unstable, #10,830 [Add to Longdo]
[ē, ㄜ, ] graceful; willowy; unstable, #47,228 [Add to Longdo]
[fāng, ㄈㄤ, / ] francium Fr, unstable alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 87, disintegration product of actinium 錒|锕, #56,032 [Add to Longdo]
不稳[bù wěn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ, / ] unstable; unsteady [Add to Longdo]
不稳平衡[bù wěn píng héng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, / ] unstable equilibrium [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dunstabzugshaube {f}extractor hood [Add to Longdo]
Unsicherheit {f}unstableness [Add to Longdo]
astabil; unstabil {adj}astable [Add to Longdo]
haltlos {adj} | haltloser | am haltlosestenunstable | more unstable | most unstable [Add to Longdo]
instabil; unstabil {adj}unstable [Add to Longdo]
instabil {adv}unstably [Add to Longdo]
labil; unbeständig {adj}unstable [Add to Longdo]
unsicher {adv}unstably [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
腰高[こしだか, koshidaka] (adj-na,n) overbearing; unstable wrestling stance [Add to Longdo]
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P) [Add to Longdo]
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] (n) {comp} unstable state; metastable state; quasistable state [Add to Longdo]
浮き草;浮草;浮き萍;萍[うきくさ, ukikusa] (n) (1) floating weed; (2) (uk) greater duckweed (Spirodela polyrhiza); (adj-no) (3) precarious; unstable [Add to Longdo]
浮き草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade; unstable occupation; itinerant trade [Add to Longdo]
浮き足;浮足[うきあし, ukiashi] (n) (1) standing on the balls of the feet; unsteady step; unstable stance; (2) having one's feet off the ground; reeling (from); swept away (by); in an ecstasy (of) [Add to Longdo]
浮草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade; unstable occupation; itinerant trade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] unstable state, metastable state, quasistable state [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top