หรือคุณหมายถึง ungratefulneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ungratefulness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ungratefulness-, *ungratefulness*, ungratefulnes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อกตัญญุตา[N] ingratitude, See also: ungratefulness, Syn. ความอกตัญญู, Ant. ความรู้คุณ, Example: เขาเป็นคนที่ไม่มีอกตัญญุตาต่อผู้มีพระคุณเลย, Thai definition: ความเป็นคนไม่รู้คุณที่ท่านทำแก่ตน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
ความอกตัญญู[n.] (khwām akatanyū) EN: ingratitude ; ungratefulness   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ungratefulness    (n) ˈʌngrˈɛɪtfəlnəs (uh1 n g r ei1 t f @ l n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ungrateful \Un*grate"ful\, a.
   1. Not grateful; not thankful for favors; making no returns,
    or making ill return for kindness, attention, etc.;
    ingrateful. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Unpleasing; unacceptable; disagreeable; as, harsh sounds
    are ungrateful to the ear.
    [1913 Webster] -- {Un*grate"ful*ly}, adv. --
    {Un*grate"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ungratefulness
   n 1: a lack of gratitude [syn: {ingratitude}, {ungratefulness}]
      [ant: {gratitude}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top