ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfurnished

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfurnished-, *unfurnished*, unfurnish, unfurnishe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfurnished[ADJ] ที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์, Ant. furnished

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfurnished(อันเฟอ'นิ?ดฺ) adj. ไม่มีเครื่องเรือน,ไม่ได้ติดตั้ง,ไม่ได้จัดให้มี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unfurnished dwellingที่อยู่อาศัยไม่มีเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unfurnished furnitureเฟอร์นิเจอร์ว่างเปล่า Love in Disguise (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfurnishedWe passed by the door of a certain unfurnished room.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfurnished    (j) ˌʌnfˈɜːʳnɪʃt (uh2 n f @@1 n i sh t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfurnished \Unfurnished\
   See {furnished}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfurnished
   adj 1: not equipped with what is needed especially furniture;
       "an unfurnished apartment" [ant: {equipped}, {furnished}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top