ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unadorned

AH2 N AH0 D AO1 R N D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unadorned-, *unadorned*, unadorn, unadorne
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque   FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct

CMU English Pronouncing Dictionary
UNADORNED    AH2 N AH0 D AO1 R N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unadorned    (j) ˌʌnədˈɔːnd (uh2 n @ d oo1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Carricatyrann {m} [ornith.]Unadorned Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
純一[じゅんいつ, jun'itsu] (adj-na,n) purity; homogeneity; unadorned [Add to Longdo]
[そ, so] (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unadorned \Unadorned\
   See {adorned}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unadorned
   adj 1: not decorated with something to increase its beauty or
       distinction [syn: {unadorned}, {undecorated}] [ant:
       {adorned}, {decorated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top