ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twopenny

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twopenny-, *twopenny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twopenny[ADJ] ซึ่งมีค่าสองเพนนี, See also: ซึ่งไม่มีราคา, ซึ่งไร้ค่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
twopenny(ทัพ'พะนี) adj. จำนวน2เพนนี,เกี่ยวกับตะปูยาวหนึ่งนิ้ว,ไม่สำคัญ,ราคาถูก,กระจอก, Syn. insignificant,cheap

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twopenny (j) tˈʌpəniː (t uh1 p @ n ii)
twopenny-halfpen (j) tˌʌpnɪ-hˈɛɪpniː (t uh2 p n i - h ei1 p n ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twopenny \Two"pen*ny\, a.
   Of the value of twopence.
   [1913 Webster] Two-phase

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 twopenny
   adj 1: of trifling worth [syn: {sixpenny}, {threepenny},
       {twopenny}, {tuppeny}, {two-a-penny}, {twopenny-
       halfpenny}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top