ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twopence

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twopence-, *twopence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twopence[N] จำนวนสองเพนนี (หน่วยเงินตราของอังกฤษ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
twopence(ทัพ'เพินซฺ) n. จำนวนสองเพนนี,เรื่องเล็กน้อย,เหรียญ2เพนนี., Syn. tuppence

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twopence    (n) tˈʌpəns (t uh1 p @ n s)
twopences    (n) tˈʌpənsɪz (t uh1 p @ n s i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twopence \Two"pence\ (?; 277), n.
   A small coin, and money of account, in England, equivalent to
   two pennies, -- minted to a fixed annual amount, for
   almsgiving by the sovereign on Maundy Thursday.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 twopence
   n 1: a former United Kingdom silver coin; United Kingdom bronze
      decimal coin worth two pennies [syn: {twopence},
      {tuppence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top