Search result for

tweeds

(602 entries)
(0.0839 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tweeds-, *tweeds*, tweed
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tweeds มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tweeds*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tweak[VT] หยิก, See also: ดึง, บิด
tweed[N] ผ้าขนสัตว์
tweet[N] เสียงนกร้อง
twerp[SL] คนโง่เง่า
twerp[N] คนน่ารังเกียจ
tweaky[ADJ] หยิก
tweedy[ADJ] ที่ทำจากผ้าขนสัตว์
tweeny[N] สาวใช้วัยรุ่น, See also: คนรับใช้
twelve[N] จำนวนสิบสอง
twelve[N] กลุ่มที่มีจำนวนสิบสอง
twelve[ADJ] ที่เป็นจำนวนสิบสอง
twenty[N] ยี่สิบ, See also: เลขยี่สิบ, จำนวนยี่สิบ
twenty[ADJ] ยี่สิบ
between[PREP] อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง, See also: อยู่ในระหว่าง, Syn. in the middle of
between[PREP] สิ่งที่รวมกัน
between[PREP] เปรียบเทียบระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง
between[PREP] กำหนดตัวเลือกระหว่างสิ่งสองสิ่ง
between[ADV] ในระหว่างนั้น, See also: ระหว่าง
outwear[VT] สวมใส่ได้นานกว่า, See also: ใช้ทนกว่า, Syn. outlast
outwent[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ outgo
tweeter[N] เครื่องขยายเสียงเครื่องเล็ก
twelfth[ADJ] ที่อยู่ในลำดับที่สิบสอง
twelfth[ADJ] ที่เป็นหนึ่งในจำนวนสิบสองหน่วย
twelfth[N] ลำดับที่สิบสอง
twelfth[N] หนึ่งในสิบสองส่วน
twelfth[ADV] ในลำดับที่สิบสอง
footwear[N] สิ่งที่ใช้สวมเท้า (เช่น รองเท้าหุ้มส้น, รองเท้าบู๊ต)
knitwear[N] เสื้อผ้าที่ทำขึ้นด้วยการถัก
outweigh[VT] ครอบงำ, Syn. overshadow, override
tweezers[N] แหนบ, See also: คีมหนีบ
nightwear[N] ชุดนอน
twentieth[N] ลำดับที่ยี่สิบ
be between[PHRV] อยู่ระหว่าง
go between[PHRV] เดินทางไปมาระหว่าง
go between[PHRV] แทรกระหว่าง
go between[PHRV] เป็นผู้สื่อข่าวระหว่าง
go-between[N] ตัวกลาง, See also: คนกลาง, นายหน้า, พ่อสื่อ, แม่สื่อ, Syn. carrier, messenger
in-between[N] คนหรือสิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง
in-between[ADJ] ซึ่งอยู่ระหว่าง, See also: ซึ่งอยู่ตรงกลาง, Syn. intermediate, middle, medium
in-between[ADV] อยู่ระหว่าง, See also: อยู่ตรงกลาง
Rottweiler[N] สุนัขพันธุ์หนึ่ง
twenty-one[N] เลขที่ยี่สิบเอ็ด
get between[PHRV] เอาไว้ระหว่าง, See also: วางไว้ระหว่าง
get between[PHRV] พยายามแยก (คน สัตว์) ออกจากกัน, Syn. come between
get between[PHRV] กั้นขวาง, See also: กีดขวาง, Syn. come between, stand between
get between[PHRV] ทำ / คิด / พูดอย่างต่อเนื่อง, Syn. take between
lightweight[ADJ] เบา, See also: มีน้ำหนักเบา
ply between[PHRV] แล่นอยู่ระหว่าง
Twelfth Day[N] วันสุดท้ายของเทศกาลคริสต์มาส
twelvemonth[N] หนึ่งปี, Syn. year

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
between(บิทวีน') prep.,adv. ระหว่าง,ในระหว่าง,อยู่กลาง,ระหว่างระยะ,เชื่อม,สัมพันธ์กับ,คั่นกลาง,ระคน, See also: betweenness n., Syn. amidst,mid,betwixt -Conf. between each
go-between(โก'บิทวีน) n. คนกลาง,นายหน้า,ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. mediator
inbetween(อินบิทะวีน') n. สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง. -adj. ซึ่งระหว่างกลาง
knitwear(นิท'แวร์) n. สิ่งถัก,เสื้อผ้าที่ทำด้วยการถัก
lightweight(ไลทฺ'เวท) adj. เบา,มีน้ำหนักเบา,ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เกี่ยวกับนักมวยรุ่นไลท์เวท. n. บุคคลที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ,นักมวยที่มีน้ำหนัก126-134 ปอนด์ อยู่ระหว่างรุ่นเฟทเธอเวทกับรุ่นเวลเทอเวท
outwear(เอาทฺ'แวร์) vt. สวมใส่ได้นานกว่า,ใช้ทนกว่า,มีชีวิตยืนนานกว่า,สวมจนเก่า,ใช้จนเก่า,สูญเสียกำลัง,ปล่อยเวลาผ่านไปด้วยความอดทน
outweigh(เอาทฺเว') vt. มีค่าเกิน,มีความสำคัญเกินไป,มีภาระมากเกิน,มีน้ำหนักเกิน, Syn. overshadow
outwent(เอาทฺ'เวนทฺ) กริยาช่อง 3 ของ outgo
tweak(ทวีค) vt.,n. (การ) บิด,ดึง,หยิก,กระตุก,ทิ้ง,หนีบ,ความร้อนใจ,อาการกระสับกระส่าย
tweeny(ทวีน'นี) n. หญิงคนใช้วัยรุ่นที่ช่วยทำ}
tweet(ทวีท) n. เสียงร้องของนกตัวเล็ก ๆ vi. (นกตัวเล็ก ๆ) ร้องหรือเปล่งเสียง, Syn. twitter
tweezers(ทวี'เซอซ) n.,pl. คีมหนีบ,คีมถอนขน
twelfth(ทเวลธฺ) adj.,n. ที่สิบสอง
twelfth dayn. วันสุดท้ายของเทศกาลฉลองคริสต์มาส,=Epiphany (ดู) (January 6)
twelve(ทแวลว) n.,adj. สิบสอง
twentieth(ทเวน'ทิอิธ) adj.,n. ที่ยี่สิบ
twenty(ทเวน'ที) n. เลขยี่สิบ,จำนวนยี่สิบ twenties จำนวนระ-หว่าง20และ29

English-Thai: Nontri Dictionary
between(adv) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง,คั่นกลาง,ขวางกลาง
between(pre) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง
lightweight(n) นักมวยที่เบากว่า 135 ปอนด์
outwear(vt) ทนกว่า,มีอายุยืนกว่า
outweigh(vt) มีน้ำหนักเกิน,มีภาระมากเกินไป
tweed(n) ผ้าขนสัตว์หยาบ,ผ้าสักหลาด
tweezers(n) คีมเล็ก,แหนบ,ปากคีบ
twelfth(adj) ที่สิบสอง
twelfth(n) คนที่สิบสอง,วันที่สิบสอง
twelve(adj) สิบสอง
twelve(n) จำนวนสิบสอง,เลขสิบสอง
twelvemonth(n) 1 ปี,สิบสองเดือน
twentieth(adj) ที่ยี่สิบ
twentieth(n) คนที่ยี่สิบ,วันที่ยี่สิบ
twenty(adj) ยี่สิบ
twenty(n) จำนวนยี่สิบ,เลขยี่สิบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
age difference between spousesส่วนต่างอายุคู่สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean interval between divorce and remarriageช่วงเวลาเฉลี่ยระหว่างการหย่ากับการสมรสครั้งใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean interval between successive generationsช่วงห่างเฉลี่ยระหว่างรุ่นวัยที่ต่อเนื่องกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean interval between widowhood and remarriageช่วงเวลาเฉลี่ยระหว่างการเป็นม่ายกับการสมรสครั้งใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
York-Antwerp Rulesกฎยอร์ก-แอนต์เวิร์ป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distance between two pointsระยะทางระหว่างสองจุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interval between marriage and the first birthช่วงห่างระหว่างการสมรสกับการเกิดบุตรครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
interval between marriage and the Nth birthช่วงห่างระหว่างการสมรสกับการเกิดบุตรอันดับที่ระบุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
interval between successive birthsช่วงห่างการเกิดบุตรครั้งถัดไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
twenty-four hours clauseข้อกำหนด ๒๔ ชั่วโมง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lightweight concreteคอนกรีตน้ำหนักเบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
York-Antwerp Rules กฎยอร์ค-แอทเวิพ [TU Subject Heading]
Footwearเครื่องรองเท้า [TU Subject Heading]
Footwear industryอุตสาหกรรมรองเท้า [TU Subject Heading]
Lightweight concreteคอนกรีตเบา [TU Subject Heading]
Twentieth centuryศตวรรษที่ 20 [TU Subject Heading]
Twenty-first centuryศตวรรษที่ 21 [TU Subject Heading]
Batch Precision, Betweenการทดลองต่างชุดกัน [การแพทย์]
Batch Reproductibility, Betweenความแม่นยำของการเอสเสย์ชุดต่อชุด [การแพทย์]
Batch, Between Assayเอสเสย์ต่างชุดกัน [การแพทย์]
Laboratories, Betweenต่างห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Blindleitwert {m} (n) n. Electronics. The imaginary part of the complex representation of admittance. [(electric) suscept(ibility), a measure of the ease of polarization of a dielectric
Located between Fisherman’s Wharf and the Golden Gate Bridge on San Francisco Bay, FLocated between Fisherman’s Wharf and the Golden Gate Bridge on San Francisco Bay, Fort Mason Center offers easy access by MUNI and BART.
twelfce[ทเวลซฺ] (adv ) สิบสองครั้ง
twelfth[ทเวลธฺ] (adj ) ที่สิบสอง
twelve[ทแวลว] (n ) สิบสอง
twentice[ทเวน'ไทซฺ] (adv ) ยี่สิบครั้ง
twentieth[ทเวน'ทิอิธ] (adj ) ที่ยี่สิบ
twenty[ทเวน'ที] (n ) ยี่สิบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
OK.- Meinetwegen. There's No Business Like Show Business (1954)
Very well.Meinetwegen. Ménage à Troi (1990)
Mrs Cotwell?Mrs. Cotwell? Baby's Day Out (1994)
damn youDas tatweh! Sukeban Boy (2006)
You.Deinetwegen. Spider-Man 3 (2007)
Fair enough.Meinetwegen. We Can't Kill People! (2017)
It's a toss-up between the role of sex in artนี่เป็นการโยนเหรียญหัวก้อยระหว่างเซ็กส์กับศิลปะ New Haven Can Wait (2008)
We tried alternating between you and the archibaldsเราเหนื่อยกับการเปลี่ยนไประหว่างเธอกับคุณอาร์ชิบอล Chuck in Real Life (2008)
Sounds like a discussion between equals.ดูเหมือนว่าการคุยครั้งนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรม Chuck in Real Life (2008)
There was a brief period between klauses.ซานต้า คลอส ยังมีสองร่างเลย Chuck in Real Life (2008)
There may be a textbook's worth of history between the two of you, but the future is all Chloe and Jimmy's story.จากนี้ไปจะมีแต่เรื่องของสองเรา ฉันว่า คงถึงคราวที่เรา Committed (2008)
It's very fulfilling helping to solidify the bond between husband and wife.นี่ครับ Committed (2008)
Solidify the bond between husband and wife.ไม่รู้สิ. เขาพูดถึงความสำคัญของ Committed (2008)
Things fell apart between me and Ollie.คลาร์ก กับลาน่า เลิกกันแล้ว Committed (2008)
I should never have let Lex get between us.ผมไม่ควรจะยอมเล็กซ์จนเกิดเรื่องระหว่างเรา Odyssey (2008)
I don't want things to change between us.ผมไม่ต้องการอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเรา Odyssey (2008)
No, i'm following the one Halfway in between that point And that point.ไม่ฉันตามคนหนึ่งมาครึ่งทางแล้ว ระหว่างจุดหนึ่งมาจุดหนึ่ง Not Cancer (2008)
We need to surgically sever the connection between your heart and brain.เราคิดว่าจำเป็นต้องผ่าตัดการเชื่อมต่อ\ ระหว่างสมองกับหัวใจ Adverse Events (2008)
Twenty-six-year-old woman had a tonic-clonic seizure.ผู้หญิงอายุ26 มีอาการชักกระตุก Lucky Thirteen (2008)
Little tweaker's due in 14 days.คนอ่อนแอตัวเล็กมาเลี้ยง 14 วัน Joy (2008)
What's going on between you and Cuddy?เกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับคัดดี้ The Itch (2008)
If there's something wrong between us, then--ถ้ามีบางอย่างผิด ระหว่างเรา ดังนั้น The Itch (2008)
Can't come between a man and his beer money.อย่าเข้ามาระหว่างคนที่กำลังทำงาน Emancipation (2008)
The shortest distance between stomach pain and insomniaระยะทางที่สั้นที่สุด สำหรับปวดท้องกับนอนไม่หลับ Last Resort (2008)
We'll keep that between us till you talk to your lawyer.เราจะเก็บเป็นความลับระหว่างเรา จนคุณคุยกับทนายของคุณ Last Resort (2008)
Twenty minutes outside of Oakland, here.ขับไปยี่สิบนาที นอกโอคแลนด์ ตรงนี้ Pilot (2008)
Parked down the block. Didn't wanna tweak Donna.จอดเอาไว้ข้างล่าง ไม่อยากให้ดอนน่่าร้อนใจ Pilot (2008)
I think she's already tweaked.ฉันคิดว่าเธอร้อนใจแล้วล่ะ Pilot (2008)
It should be halfway between the two of you.น่าจะอยู่กลางทางระหว่างท่านทั้งสองพอดี Destroy Malevolence (2008)
Anakin Skywalker and his weary battle group are all that stands between the system and domination by the droid army.อนาคิน สกายวอล์เกอร์ และหน่วยรบที่อิดโรยของเขา จำต้องอยู่ระหว่างระบบดาว ภายใต้การครอบงำจากกองทัพดรอยด์ Downfall of a Droid (2008)
We're going right between those tin cans.เราต้องบินผ่านระหว่างเจ้ากระป๋องดีบุกพวกนั้นไป Downfall of a Droid (2008)
These clones, manning of a whole network of tracking stations, are all that stands between the Republic and invasion.โคลนเหล่านี้ ต้องดูแลเครือข่ายทั้งหมดของสถานีตรวจการณ์ ซึ่งเป็นแนวป้องกันด่านแรก ของสาธารณรัฐ จากการรุกราน Rookies (2008)
As long as those tweezers occupy this post, our home planet of Kamino is at risk.ตราบใดที่พวกนั้นมันยังยึดฐานของเราไว้ได้ ดาวคามิโน่ของเราก็ตกอยู่ในอันตราย Rookies (2008)
Based on the liver temp, I put her death between 1:00 and 4:00 a. m.ตรวจอุณหภูมิจากตับ ฉันคิดว่าเธอเสียชีวิตราวๆตี 1 ถึง ตี 4 And How Does That Make You Kill? (2008)
Where were you between 1:00 and 4:00 a. m.?คุณอยู่ที่ไหนตอนตี 1 ถึงตี 4 And How Does That Make You Kill? (2008)
I lied to you both, and now there is conflict between you.นี่มันอะไรกันแลนซาลอต? กระหม่อมได้โกหกแก่ท่านทั้ง 2 คน และตอนนี้มันก็กลายเป็นปัญหาระหว่างท่านทั้ง 2 คน Lancelot (2008)
And when you're old and grey, you'll look back on this day and you'll know you earned the right to live every day in between.เมื่อพวกเจ้าแก่ตัวไป แล้วหันกลับมามองในวันนี้ เจ้าจะรู้ว่า ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อชีวิตของเจ้า The Moment of Truth (2008)
If it comes to a choice between saving people's lives and revealing who I really am,ถ้ามันเป็นตัวเลือก บางที มันต้องเป็นแบบนี้ก็เป็นได้ เปิดเผยตัวตนของข้า The Moment of Truth (2008)
You could say... ..there is a bond between us.เจ้าอาจพูดได้ว่า มันคือความสัมพันธ์ระหว่างเรา Excalibur (2008)
If it comes to a choice between saving people's lives and revealing who I really am, there is no choice.-ถ้าเจ้าต้องเลือก ระหว่างช่วยชีวิตผู้คนมากมาย กับเปิดเผยตัวตนว่าข้าคือใคร มันไม่มีทางเลือก Excalibur (2008)
I was the happiest when there was nothing but painting between usข้ามีความสุขมากเมื่อระหว่างเรานั้น มีความสัมพันธ์แค่เพียงงานศิลป์ Portrait of a Beauty (2008)
-I knew something was up between them! -He's here!ไม่แปลกใจเลยว่า ทำไม โปรดิวเซอร์ถึงได้โกรธนักคราวที่แล้ว Scandal Makers (2008)
In my opinion, Gwang Hae has been very successful in being the ambassador between the Myung and Ho Kimข้าคิดว่า กวาง เฮ เคยประสบความสำเร็จอย่างมากจากการเป็นฑูตระหว่าง มยอง และ โฮคิม Iljimae (2008)
I don't think you know very well, but you must clearly differentiate between work and your personal life.ผมไม่คิดว่าคุณจะทราบหรือเปล่า แต่คุณต้องแยกให้ออกระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว Beethoven Virus (2008)
(What you saw today stays between us! )(พี่สาวฮะ เรามีคงอะไรเหมือนๆกัน) Baby and I (2008)
How can I prove the logarithm between x=mm-nn, y=2mn, and z=mm+nn?หนูจะพิสูจน์ยังไง ค่าลอการิทึ่มระหว่าง x=mm-nn, y=2mn, และ z=mm+nn? Baby and I (2008)
You and your sweetie haven't cooked up something between you, I hope.ผมหวังว่า คุณกับหวานใจของคุณ คงไม่ได้กุเรื่องขึ้นมานะ The Bank Job (2008)
Authorities have released this recording of the walkie-talkie communications between the robbers of LloydВґs Bank in Marylebone in the hopes that their voices may be identified by members of the public...เจ้าหน้าที่กำลังเผยแพร่บันทึกวิทยุสื่อสาร การพูดคุยระหว่าง พวกโจรปล้นธนาคารลอยด์ในมาร์ลีโบน โดยหวังว่าเสียงของพวกมัน The Bank Job (2008)
This is business between and I.มันเป็นเรื่องระหว่างเจ้ากับข้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
This sword will drive a rift between Baegeuk and King Daeso.ดาบเล่มนี้จะผลักดันให้เกิดความแตกแยกระหว่างแพกิอุกและกษัตริย์แทโซ The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tweA birthday cake with twelve candles on top.
tweA canal flowed between two rows of houses.
tweAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
tweA child develops rapidly between the ages of 13 and 16.
tweA conflict between my father and me.
tweA day has twenty-four hours.
tweA fence between makes love more keen.
tweAffection sprang up between them.
tweA fight started about nothing between them.
tweA great contrast between city life and country life.
tweA hedge between keeps friendship green.
tweA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
tweA mother's advice would outweigh a friend's.
tweAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
tweAs an Englishman, he is particularly sensitive to the differences between English and American usage.
tweAs a poet he flowered in his twenties.
tweA school bus ferries students between the station and the campus.
tweAs cultural exchange continued between the two countries their mutual understanding became even deeper.
tweA small town lies between the big cities.
tweAs many as twenty students were absent.
tweAs the tens and twenties came out of the machine, I handed them to Red.
tweA submarine cable was laid between the two countries.
tweAt length the discord between them came to an end.
tweAt present the text book issue between the Korean and Japanese governments is developing into a significant problem affecting both countries.
tweA trade agreement between the two countries.
tweA treaty is, as it were, a contact between countries.
tweAustralia is about twenty times as large as Japan.
tweA war broke out between the two countries.
tweA year has twelve months.
tweBases run between the station and the airport.
tweBears also tend to sleep more during the day than at night, although in the summer, with twenty-four hours of light, this does not apply.
tweBetter than twenty people.
tweBetween 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.
tweBetween astonishment and sorrow, she could not speak a word.
tweBetween E->J translations and J->E, it appears that more people want English-Japanese translations.
tweBetween ourselves he is a little foolish.
tweBetween ourselves, he is rather stupid.
tweBetween ourselves, he keeps a mistress.
tweBetween ourselves, he seems to be a homosexual.
tweBetween ourselves, he was dismissed for bribery.
tweBetween ourselves, I think he is rather stupid.
tweBetween ourselves, the fat ugly witch is on a diet.
tweBetween ourselves, this article is selling slowly.
tweBetween ourselves you and me, he's in trouble with the boss.
tweBetween the language he uses and the language those around him use.
tweBetween them, the two largest companies account for a share large than 50% of the market.
tweBetween them they can finish in a week.
tweBetween the traffic and the dog's barking, he couldn't sleep.
tweBetween two stools one falls to the ground.
tweBetween two stools you fall to the ground.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายหน้าซื้อขาย[N] broker, See also: agent, go-between, Syn. ผู้แทนขาย, คนกลาง, Example: พอเขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น ก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากันหรือทำการซื้อขายกัน
ร่องจมูก[N] skin between nostrils, Example: เขม่าติดอยู่ที่ร่องจมูก เช็ดออกสิ, Count unit: ร่อง
ระหว่าง[PREP] between, Example: บ้านของคุณอรน่าจะอยู่ระหว่างวัดนายโรงกับวัดสุวรรณคีรี, Thai definition: ช่องว่างจากที่หนึ่งถึงอีกที่หนึ่ง
ล่อง[N] space or hole (between floor board), Example: ่แม่ทำของตกล่องใต้ถุนบ้าน, Thai definition: ช่องตามพื้นที่ทำไว้สำหรับให้สิ่งของลอดลงได้
สลึง[N] twenty -five satangs, See also: quarter of a baht, Example: สมัยคุณหนูดวงเป็นเด็ก ขนมชิ้นละสลึงสองสลึงเอง, Thai definition: มาตราเงินตามวิธีประเพณี 25 สตางค์ เท่ากับ 1 สลึง
พ่อค้าคนกลาง[N] middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, ตัวแทนขาย, Example: วิธีนี้เป็นการป้องกันพ่อค้าคนกลางกดราคาข้าวชาวนา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้
เกินดุล[V] overbalance, See also: outweigh, Ant. ขาดดุล, Example: ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกัมพูชายังเกินดุลของนักทำลายอีกมาก, Thai definition: ไม่เท่าเทียมกันโดยส่วนหนึ่งมีมากกว่าอีกส่วน
เกือก[N] shoes, See also: footwear, Syn. รองเท้า, Example: ไทยเราถ้าแต่งฝรั่งแล้วถือคติตามฝรั่ง คือ ไม่ยอมถอดเกือกแม้จะเข้าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์, Count unit: ข้าง, คู่, Notes: (ปาก)
คนกลาง[N] middleman, See also: mediator, go-between, intermediary, Syn. ผู้ไกล่เกลี่ย, ผู้ตัดสิน, Example: เวลาทะเลาะกันทีไรฉันต้องรับหน้าที่เป็นคนกลางทุกที, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
คาบ[V] hold in the mouth, See also: hold between one's lips, catch, carry, Example: แม่นกจะคาบเอาขี้ของตัวเองและของลูกนกทิ้งออกมานอกรัง, Thai definition: เอาปากหรือสิ่งที่มีลักษณะอย่างปากงับหนีบไว้
คูหา[N] arched space, See also: space between pillar, arched entrance, Example: เขาถ่ายภาพคูหาผนังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร 3 ช่อง, Thai definition: ช่องเวิ้งเข้าไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เถ้าแก่[N] matchmaker, See also: a go-between who arranges a marriage, Syn. เฒ่าแก่, Example: ฝ่ายหญิงควรจะแจกของชำร่วยแก่เถ้าแก่ทั้งสองฝ่าย และเด็กที่เชิญขันหมากด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการหมั้นและขันหมาก
ปากคีบ[N] forceps, See also: tweezers, Example: เวลาโดนผึ้งต่อยหรือทาแอลกอฮอล์พยายามดึงเหล็กในของแมลงที่ฝังคาผิวหนังอยู่โดยใช้ปากคีบ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องคีบเป็นเหล็ก 2 ขา ส่วนมากมีปลายแหลม
ปากปลิง[N] fruit pole, See also: joint between fruit and stem, Example: ทุเรียนลูกนี้ปากปลิงยังไม่หลุดแสดงว่ายังไม่แก่นัก, Thai definition: ขั้วผลไม้ที่ติดกับก้าน
ฝีเย็บ[N] part of body between vagina and anus, See also: area between the external sex orgasm and anus, Example: ในการตรวจสุขภาพต่อมลูกหมากของเพศชาย พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการปวดบริเวณก้นกบ ฝีเย็บ ใกล้ท่อทวารหนัก, Thai definition: บริเวณระหว่างอวัยวะเพศกับทวารหนัก สำหรับหญิงมักฉีกขาดได้ง่ายเนื่องจากการคลอดบุตร
พ่อสื่อ[N] matchmaker, See also: go-between, Ant. แม่สื่อ, Example: การเลือกคู่แต่งงานนอกจากจะผ่านทางพ่อสื่อแม่สื่อแล้ว การได้รู้จักกันเองจากการทำงานร่วมกันของหญิงและชายก็มีอยู่มาก, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่ชักนำชายหญิงให้พบรู้จักรักใคร่กัน, ชายผู้ช่วยเหลือให้คู่รักได้ติดต่อหรือพบปะกัน
มุมป้าน[N] obtuse angle, See also: angle between 90 and 180 part of circle, Count unit: มุม, Thai definition: มุมที่มีขนาดอยู่ระหว่าง 90 องศา กับ 180 องศา
มุมแหลม[N] acute angle, See also: sharp angle, angle between 0 and 90 part of, Count unit: มุม, Thai definition: มุมที่มีขนาดอยู่ระหว่าง 0 องศา กับ 90 องศา
มุมกลับ[N] reflex angle, See also: re-entrant angle, angle between 180 and 360th part of a circle, Count unit: มุม, Thai definition: มุมที่มีขนาดอยู่ระหว่าง 180 องศา กับ 360 องศา
เปรียบ[V] compare, See also: draw a parallel between, Syn. เทียบ, เปรียบเทียบ, เทียบเคียง, Example: กวีไทยมักเปรียบผู้หญิงกับดอกไม้หรือไม่ก็งูพิษ, Thai definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอกัน หรือผิดกัน
เปรียบเทียบ[V] compare, See also: draw a comparison between, Syn. เปรียบ, เทียบ, วัด, Example: เราจะตีความหมายงานศิลปะได้โดยเปรียบเทียบกับงานของผู้อื่นซึ่งทำให้เราสามารถวัดคุณค่าของงานชิ้นนั้นได้, Thai definition: พิจารณาเทียบเคียงให้เห็นลักษณะที่เหมือนกันและต่างกัน
เปลาะ[N] section or distance between knots, See also: section, part, division, Example: พยาบาลใช้ผ้ารัดตัวผู้ป่วยให้ติดกับแผ่นกระดานเป็นเปลาะๆ ไม่ให้เคลื่อนไปมา, Count unit: เปลาะ, Thai definition: ระยะที่มัดหรือขอดไว้เป็นตอนๆ, ลักษณะที่มัดหรือขอดไว้เป็นตอนๆ
แรงงานสัมพันธ์[N] relationship between employer and employee about right and duty, Example: รัฐบาลควรจัดหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ใส่ไว้ในการศึกษาภาคบังคับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, Thai definition: ความสัมพันธ์ในด้านการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการว่าจ้างทำงาน รวมทั้งสาเหตุต่างๆ ที่มีผลต่อสัมพันธภาพระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ตลอดจนการร่วมเจรจาต่อรอง และการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อการอยู่ร่วมกันต่อไป, Notes: (กฎหมาย)
อุณาโลม[N] hair between eyebrows, Syn. อุณา, Thai definition: ขนหว่างคิ้ว
อัศวยุช[N] the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars, Syn. ดาวม้า, ดาวม้าคู่, อัศวินี, Thai definition: ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์อัศวินีมี 7 ดวง
อัศวินี[N] the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars, Syn. อัศวยุช, ดาวม้า, ดาวคู่ม้า, Thai definition: ดาวฤกษ์ที่ 1 มี 7 ดวง เห็นเป็นรูปคอม้า หรือหางหนู
อุณา[N] hair between eyebrows, Syn. อุณาโลม, Thai definition: ขนหว่างคิ้ว
แสกหน้า[N] part of the forehead between the eyes, Example: ในความฝัน คุณว่าคุณถูกยิงที่หน้าผาก แสกหน้า ตายคาที่ใช่มั้ย, Thai definition: ส่วนหน้าผากกึ่งกลางระหว่างคิ้ว
เดินหน[N] name of an angel living between heaven and earth, Thai definition: ชื่อเทวดาที่อยู่ระหว่างสวรรค์กับพื้นดิน
ตัวต่อตัว[ADV] man to man, See also: one per one, hand to hand, face to face, word for word, between two persons, Ant. รุม, Example: เขาท้าคู่แข่งให้ออกมาสู้กันแบบตัวต่อตัวไม่มีการยกพวกรุม, Thai definition: หนึ่งต่อหนึ่ง (มักใช้ในการต่อสู้หรือแข่งขัน)
ตัวต่อตัว[ADV] man to man, See also: one per one, hand to hand, face to face, word for word, between two persons, Ant. รุม, Example: เขาท้าคู่แข่งให้ออกมาสู้กันแบบตัวต่อตัวไม่มีการยกพวกรุม, Thai definition: หนึ่งต่อหนึ่ง (มักใช้ในการต่อสู้หรือแข่งขัน)
ตัวกลาง[N] middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai definition: ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ตัวกลาง[N] middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai definition: ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ตรีศก[N] year of a decade which bears in the twelve-year animal cycle and ends with number 3, Thai definition: เรียกปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 3
ทัดดอกไม้[N] part of the body, See also: part of the body between the ear and the temple, Example: โจรใช้ไม้หน้าสามตีเขาที่บริเวณทัดดอกไม้, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนอวัยวะบริเวณระหว่างหูกับขมับ
ทวาทศี[N] the twelfth, Syn. ที่ 12, Notes: (สันสกฤต)
ทวาทศมาส[N] twelve months, See also: year, Syn. สิบสองเดือน, Example: พระราชพิธีทวาทศมาสคือ พระราชพิธีสิบสองเดือนนั่นเอง
ทวาทศ[N] twelve, Syn. สิบสอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แบ่งสันปันส่วน[V] apportion, See also: share (between or among), share, portion, allot, distribute, , Syn. จัดสันปันส่วน, Example: ทางการแบ่งสันปันส่วนที่ดินให้ชาวบ้านเกือบร้อยครอบครัว เพื่อใช้ทำการเกษตร, Thai definition: แบ่งให้ตามสัดตามส่วนที่ควรจะได้
เบญจเพส[N] twenty five years old, Syn. วัยยี่สิบห้า, Example: เขาคิดขึ้นว่าอายุของตัวเองก็ใกล้เบญจเพส จะตายโหงเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ ก็เลยตัดสินใจบวช
เบญจเพส[ADJ] twenty five (years old), Syn. ยี่สิบห้า, Example: ผู้ใหญ่มักเตือนให้บวชหรือทำบุญบ่อยๆ เมื่อใกล้ถึงวัยเบญจเพส เพราะเชื่อว่าอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้
ประตูลม[N] space between adjacent fingers or toes, See also: passage for the wind, part of hand between thumb and forefinger, Thai definition: อวัยวะที่อยู่ระหว่างนิ้วมือและนิ้วเท้า
เฒ่าแก่[N] matchmaker, See also: a go-between who arranges a marriage, Syn. เถ้าแก่, Example: เขาเป็นเฒ่าแก่ไปสู่ขอผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการหมั้นและขันหมาก
กลางคน[ADJ] middle-aged, See also: being of the age intermediate between youth and old age, Syn. วัยกลางคน, Example: ผู้จัดการวัยกลางคนของปั๊มน้ำมันนี้เป็นคนใจดี, Thai definition: มีอายุพ้นวัยหนุ่มสาว แต่ยังไม่แก่
กลางคัน[ADV] halfway, See also: in between, in the meantime, midway, Syn. กลางทาง, Example: โฆษกหยุดพูดกลางคันในขณะที่ผู้ฟังกำลังฟังอยู่, Thai definition: ในระหว่างเหตุการณ์, ในระหว่างที่ยังไม่เสร็จ
กลางทาง[ADV] on the way, See also: in between, midway, halfway, Syn. ระหว่างทาง, Example: เราแวะกินข้าวกลางวันกลางทาง
เฒ่าแก่[N] matchmaker, See also: a go-between who arranges a marriage, Syn. เถ้าแก่, Example: เขาเป็นเฒ่าแก่ไปสู่ขอผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการหมั้นและขันหมาก
กระจุบกระจิบ[ADV] miscellaneously, See also: daintily, betweentimes, Syn. จุบจิบ, Example: เด็กผู้หญิงชอบกินกระจุบกระจิบตลอดเวลา, Thai definition: อาการที่กินพร่ำเพรื่อทีละเล็กละน้อย
มหาพน[N] name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara, Syn. กัณฑ์มหาพน, Example: วันนี้ที่วัดมีเทศน์มหาชาติในกัณฑชูชกและมหาพน, Thai definition: ชื่อกัณฑ์ที่ 7 ของมหาชาติว่าด้วยเรื่องป่า
กัป[N] eon, See also: the period of time between the beginning to the end of the world, Example: นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าสืบมาชั่วกัปชั่วกัลป์, Thai definition: ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนท์เวิร์ป[n. prop.] (Aēntwoēp) EN: Antwerp   FR: Anvers
อันทเวิร์ป[TM] (Antwoēp) EN: Antwerp   FR: Anvers
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpansuan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute   
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old   
บู๊ต[n.] (būt) EN: boot ; rugged footwear   FR: botte [f]
เกือก[n.] (keūak) EN: shoes ; footwear   FR: chaussure [f] ; soulier [m]
คาบ[v.] (khāp) EN: hold in the mouth ; hold between one's lips ; catch ; carry   FR: saisir avec la bouche
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
คูหา[n.] (khūhā) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance   
กิโลละ 20 บาท[xp] (kilō la yīsip bāt) EN: twenty baht a kilogram   FR: 20 bahts le kilo
กลาง[prep.] (klāng) EN: midway ; in the middle (of) ; halfway ; in between ; among ; amongst ; amid   FR: dans le milieu ; au milieu ; en plein ; au coeur
กลางคัน[adv.] (klāngkhan) EN: in between   
เกินดุล[n.] (koēndun) EN: overbalance ; outweigh ; surplus   FR: surplus [m]
มือลิง[n.] (meūling) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat   
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)   
แหนบ[n.] (naēp) EN: tweezers   FR: pince à épiler [f]
นายหน้า[n.] (nāinā) EN: broker ; agent ; middleman ; go-between   FR: négociant [m] ; intermédiaire [m]
นายหน้าซื้อขาย[n. exp.] (nāinā seū-khāi) EN: broker; agent ; go-between   FR: négociant [m]
ในปลายช่วงทศวรรษที่ ๒๐ (20)[xp] (nai plāi chūang thotsawat thī yīsip) EN: in the late twenties (1920s)   FR: à la fin des années 20
ในระหว่าง[X] (nai rawāng) EN: among ; between   FR: parmi ; entre
นักษัตร[n.] (naksat) EN: twenty seven constellations of 133 stars   
ง่ามมือ[n. exp.] (ngām meū) EN: skin bridging the fingers ; skin between the fingers   
ง่ามเท้า[n. exp.] (ngām thāo) EN: skin bridging the toes ; skin between the toes   
นิทานเวตาล[n. exp.] (nithān wētān) EN: the twenty-five tales of Vetala ; Vikramaditya and the Vampire   
ปากคีบ[n.] (pākkhīp) EN: forceps ; tweezers   FR: pince [f] ; tenaille [f]
พ่อค้าคนกลาง[n.] (phøkhā khonklāng) EN: middleman ; intermediary ; go-between   FR: intermédiaire [m]
พ่อสื่อ[n.] (phøseū) EN: matchmaker ; go-between   FR: intermédiaire [m]
ประตูลม[n.] (pratūlom) EN: passage for the wind ; space between adjacent fingers ; part of hand between thumb and forefinger   
เปรียบ[v.] (prīep) EN: compare ; draw a parallel between ; bear comparison   FR: comparer ; confronter ; établir un parallèle ; faire la comparaison
เปรียบเทียบ[v.] (prīepthīep) EN: compare ; draw a comparison between   FR: comparer ; établir une comparaison ; examiner
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: sparse ; few and far between ; thinly scattered   FR: clairsemé
ราชาธิราช[n.] (rāchāthirāt) EN: historical drama dealing with the warsbetween Burma and the Mon Kingdom   
ระหว่าง[prep.] (rawāng) EN: among ; between ; in between ; amongst ; in the midst of   FR: parmi ; entre ; au sein de
ระหว่างห้าถึงหกโมง[xp] (rawāng hā theung hok mōng) EN: between five and six o'clock   FR: entre cinq et six heures
แสกหน้า[n.] (saēknā) EN: part of the forehead between the eyes ; middle line of the face above the nose   
แซง[v.] (saēng) EN: slip in between ; squeeze through a crowd   FR: se faufiler
สลึง [n.] (saleung) EN: twenty-five satang piece   FR: pièce de vingt-cinq satangs [m] ; quart de baht [m] (25 satangs)
สื่อ[n.] (seū) EN: medium ; media ; vehicle ; intermediary ; go-between : liaison ; vehicle ; means   FR: intermédiaire [m] ; agent de liaison [m] ; support [m] ; conducteur [m] ; véhicule [m] ; vecteur [m]
เสื้อนอน [n.] (seūanøn) EN: pyjamas ; nightshirt ; nightwear   FR: chemise de nuit [f]
สิบสอง[num.] (sip-søng) EN: twelve ; 12   FR: douze ; 12
สิบสองราศี[n. exp.] (sip-søng rāsī) EN: twelve signs of the zodiac   FR: les douze signes du zodiaque [mpl]
ทัดดอกไม้[n.] (thatdøkmāi) EN: region between the ear and the temple   
เทียบ[v.] (thīep) EN: compare ; liken ; match ; bring close together for comparison ; draw a parallel between   FR: rapprocher ; comparer
ทิศหรดี[n. exp.] (thit horadī) EN: the soutwest ; Southwest   FR: le sud-est ; la direction du sud-est
ทเวนเต้[TM] (Thwēntē) EN: FC Twente   FR: FC Twente [m] ; Twente Enschede [m]
ตัวกระตุ้นการซื้อ[n. exp.] (tūakratun kān seū) EN: buying incentive ; go-between   
เว้นระยะ[v. exp.] (wen raya) EN: space (out) ; put spaces between   FR: espacer ; éloigner
ยี่สิบ[num.] (yīsip) EN: twenty ; 20   FR: vingt ; 20
ยี่สิบอ็ด[num.] (yīsip-et) EN: twenty-one ; 21   FR: vingt-et-un ; 21
หยอมแหยม[adj.] (yømyaēm) EN: thinly scattered ; sparse ; few and far between   FR: clairsemé ; épars ; disséminé

CMU English Pronouncing Dictionary
TWEAK    T W IY1 K
TWEET    T W IY1 T
TWEED    T W IY1 D
TWEDT    T W EH1 D T
WITWER    W IH1 T W ER0
ATWELL    AH0 T W EH1 L
TWENTY    T W EH1 N IY0
TWENTY    T W EH1 N T IY0
TWETEN    T W IY1 T AH0 N
TWELVE    T W EH1 L V
OTWELL    AA1 T W EH2 L
TWEAKS    T W IY1 K S
TWEEDY    T W IY1 D IY0
WITTWER    W IH1 T W ER0
NATWEST    N AE2 T W EH1 S T
TWEAKED    T W IY1 K T
ORTWEIN    AO1 R T W AY0 N
TWERSKY    T W ER1 S K IY0
TWEEDIE    T W IY1 D IY0
BETWEEN    B AH0 T W IY1 N
BETWEEN    B IY0 T W IY1 N
TWELVTH    T W EH1 L V TH
TWELFTH    T W EH1 L F TH
TWEEZER    T W IY1 Z ER0
TWEEDLE    T W IY1 D AH0 L
GUTWEIN    G AH1 T W AY2 N
ANTWERP    AE1 N T W ER0 P
TWEEZERS    T W IY1 Z ER0 Z
TWENTIES    T W EH1 N T IY0 Z
TWENTIES    T W EH1 N IY0 Z
TWEAKING    T W IY1 K IH0 NG
WHITWELL    W IH1 T W EH2 L
SHOTWELL    SH AA1 T W EH2 L
TWENTY'S    T W EH1 N IY0 Z
CANTWELL    K AE1 N T W EH2 L
WHITWELL    HH W IH1 T W EH2 L
CROTWELL    K R AA1 T W EH2 L
BETWEENS    B IY0 T W IY1 N Z
FOOTWEAR    F UH1 T W EH2 R
FRETWELL    F R EH1 T W EH2 L
HARTWELL    HH AA1 R T W EH2 L
KNITWEAR    N IH1 T W EH2 R
OUTWEIGH    AW1 T W EY2
TWENTY'S    T W EH1 N T IY0 Z
BETWEENS    B AH0 T W IY1 N Z
SARTWELL    S AA1 R T W EH2 L
BOUTWELL    B AW1 T W EH2 L
TWENTIETH    T W EH1 N IY0 AH0 TH
DETWEILER    D EH1 T W AY2 L ER0
OUTWEIGHS    AW1 T W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twee    (j) (t w ii1)
tweak    (v) (t w ii1 k)
tweed    (n) (t w ii1 d)
tweet    (v) (t w ii1 t)
twerp    (n) (t w @@1 p)
'tween    (a) (t w ii n)
'twere    (v) (t w @@ r)
tweaks    (v) (t w ii1 k s)
tweeds    (n) (t w ii1 d z)
tweets    (v) (t w ii1 t s)
twelve    (n) (t w e1 l v)
twenty    (n) (t w e1 n t ii)
twerps    (n) (t w @@1 p s)
Antwerp    (n) (a1 n t w @@ p)
between    (a) (b i1 t w ii1 n)
outwear    (v) (au1 t w e@1 r)
outwent    (v) (au1 t w e1 n t)
tweaked    (v) (t w ii1 k t)
tweeted    (v) (t w ii1 t i d)
tweeter    (n) (t w ii1 t @ r)
twelfth    (n) (t w e1 l f th)
twelves    (n) (t w e1 l v z)
footwear    (n) (f u1 t w e@ r)
knitwear    (n) (n i1 t w e@ r)
outwears    (v) (au2 t w e@1 z)
outweigh    (v) (au2 t w ei1)
tweaking    (v) (t w ii1 k i ng)
tweeters    (n) (t w ii1 t @ z)
tweeting    (v) (t w ii1 t i ng)
tweezers    (n) (t w ii1 z @ z)
twelfths    (n) (t w e1 l f th s)
twenties    (n) (t w e1 n t i z)
outweighs    (v) (au2 t w ei1 z)
twentieth    (n) (t w e1 n t i@ th)
go-between    (n) - (g ou1 - b i t w ii n)
outwearing    (v) (au2 t w e@1 r i ng)
outweighed    (v) (au2 t w ei1 d)
twentieths    (n) (t w e1 n t i@ th s)
go-betweens    (n) - (g ou1 - b i t w ii n z)
lightweight    (n) (l ai1 t w ei t)
outweighing    (v) (au2 t w ei1 i ng)
twelvemonth    (n) (t w e1 l v m uh n th)
'tween-decks    (a) - (t w ii1 n - d e k s)
lightweights    (n) (l ai1 t w ei t s)
twelvemonths    (n) (t w e1 l v m uh n th s)
Twelfth-night    (n) - (t w e2 l f th - n ai1 t)
Twelfth-nights    (n) - (t w e2 l f th - n ai1 t s)
Berwick-upon-Twe    (n) -- (b e2 r i k - @ p o n - t w ii1 d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
24日[にじゅうよっか, nijuuyokka] Thai: วันที่24 English: the twenty fourth
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between
二十[にじゅう, nijuu] Thai: ยี่สิบ (๒๐) English: twenty

German-Thai: Longdo Dictionary
weltweitทั่วโลก
Witwe(n) |die, pl. Witwen| แม่ม่าย
Witwe(n) |die, pl. Witwen| แม่ม่ายที่สามีตาย, See also: der Witwer
Witwer(n) |der, pl. Witwer| พ่อม่ายที่ภรรยาตาย, See also: die Witwe
weltweit(adj adv) ทั่วโลก, ที่มีอยู่ทั่วโลก เช่น Englisch wird weltweit gesprochen. ภาษาอังกฤษถูกใช้ไปทั่วโลก
entwerfen(vt) |entwirft, entwarf, hat entworfen, etw.(A)| ออกแบบ, รังสรรค์, ประดิษฐ์, สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น Der Architekt hat einen Bauplan entworfen. สถาปนิกได้ออกแบบแผนการก่อสร้าง
Kraftwerk(n) |das, pl. Kraftwerke| โรงไฟฟ้า, โรงกำเนิดไฟฟ้า
entweder...oderอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น Je nach Schalterstellung leuchtet entweder die eine Lampe oder die andere.
Notwendigkeit(n ) |die, pl. Notwendigkeiten| ความจำเป็น เช่น Es ist keine Notwendigkeit die Waffe bei sich zu führen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
notwendig (adv ) จำเป็น มีความจำเป็น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablaufschaltwerk {n}sequence processor [Add to Longdo]
Absolutwert; absoluter Betrag; absoluter Wert {m}absolute value [Add to Longdo]
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter [Add to Longdo]
Absolutwertübertrager {m}transducer [Add to Longdo]
Abstand {m}; Zwischenraum {m} (zwischen) | Abstände {pl} | in 25 Meter Abstand | im Abstand von 5 Metern | den gebührenden Abstand haltendistance (between) | distances | at a distance of 25 metres | 5 metres appart | to keep the proper distance [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Veränderung {f} | negative Abweichung {f} | Abweichungen {pl} | vorhersehbare Abweichung {f} zweier Zahlenreihenvariance | adverse variance | variances | predictable variance between two sets of figures [Add to Longdo]
Altweibersommer {m}Indian summer [Add to Longdo]
Altweibersommer {m}gossamer [Add to Longdo]
Anschauungsweise {f}; Sichtweise {f}point of view [Add to Longdo]
Atomkraftwerk {n}; Kernkraftwerk {n}nuclear power station [Add to Longdo]
Aufweitwerkzeug {n} [techn.]sizing tool [Add to Longdo]
Aufwendung {f} | Aufwendungen {pl} | besondere Aufwendung {f} | notwendige Aufwendung {f}expenditure | expenditures | extraordinary expenditure | unvoidable expenditure [Add to Longdo]
Auge {n} [anat.] | Augen {pl} | ein Auge zudrücken | mit aufgerissenen Augen | mit bloßem Auge | unter vier Augen | unter vier Augen | jdn. aus dem Auge verlieren [übtr.] | mit einem blauen Auge davonkommen [übtr.]; glimpflich davonkommen | Augen mit schweren Liderneye | eyes | to turn a blind eye | saucer eyed | with the naked eye | between you and me and the gatepost | in private | to lose sight of sb. | to get off cheaply; to get off lightly | hooded eyes [Add to Longdo]
Auseinandersetzung {f}; Wortwechsel {m}argument [Add to Longdo]
Ausfallabstand {m} | mittlerer Ausfallabstandtime between failure (TBF) | mean time between failure (MTBF) [Add to Longdo]
zeitweiliger Ausschlusssuspension [Add to Longdo]
Baulücke {f}gap between buildings [Add to Longdo]
Betriebsvereinbarung {f}agreement between works committee and management [Add to Longdo]
Bett {n}; Lager {n} | Betten {pl} | das Bett machen | im Bett bleiben; das Bett hüten | im Bett; zu Bett | im Bett | ins Bett bringen | ins Bett gehenbed | beds | to make a bed | to stay in bed | abed | between the sheets | to put to bed | to go to bed [Add to Longdo]
Beurlaubung {f}; Suspendierung {f} | zeitweise Beurlaubung {f}suspension | administrative suspension [Add to Longdo]
Bewertung nach Niederstwertprinzipat the lower of cost or market [Add to Longdo]
Bewusstwerdung {f}ideational realization [Add to Longdo]
Bit {n} | Bits {pl} | Bit mit dem höchsten Stellenwert [comp.] | Bit mit dem niedrigsten Stellenwert [comp.] | niedrigstwertiges Bit [comp.] | Bits pro Sekunde (Übertragungsrate) (BPS) [comp.] | Bits pro Zoll (Aufzeichnungsdichte) (BPI) [comp.] | Kilobit {n} (kBit) | Megabit {n} (MBit) | Gigabit {n} (GBit) | Terabit {n} (TBit)bit (binary digit) | bits | most significant bit (MSB) | least significant bit (LSB) | lowest-order bit | bits per second | bits per inch | kilobit (kbit) | megabit (Mbit) | gigabit | terabit [Add to Longdo]
Blackout {m}; zeitweises Aussetzen des Gedächtnisses; Erinnerungslücke {f}blackout [Add to Longdo]
Blattwerk {n}; Laub {n}; Blätter {pl}foliage [Add to Longdo]
Blindleitwert {m}susceptance [Add to Longdo]
Blockheizkraftwerk {n} (BHKW)communal heating/power station; thermal power station [Add to Longdo]
Blockkraftwerk {n}block-unit power station [Add to Longdo]
Branntwein {m}brandy [Add to Longdo]
Branntwein {m} | Branntweine {pl}firewater | firewaters [Add to Longdo]
Branntwein {m}; Sprit {m}spirits [Add to Longdo]
Branntweinbrenner {m}distiller [Add to Longdo]
Bremslüftweg {m} [techn.]brake lifting path [Add to Longdo]
Brennerei {f}; Destille {f}; Branntweinbrennerei {f}; Schnapsbrennerei {f} | Brennereien {pl}; Destillen {pl}; Branntweinbrennereien {pl}; Schnapsbrennereien {pl}distillery | distilleries [Add to Longdo]
(gemauerte) Brüstung {f}; Brustwehr {f}parapet [Add to Longdo]
Dienstweg {m} | Dienstwege {pl}official channel | official channels [Add to Longdo]
Direktwert {m}; Istwert {m}; Ist-Wert {m}actual value [Add to Longdo]
Diskontwechsel {m} [fin.]discounted bill [Add to Longdo]
einstweilige Einstellung {f}suspension [Add to Longdo]
Entweihung {f}profanation [Add to Longdo]
Entwendung {f}abstraction [Add to Longdo]
Entwertung {f} | Entwertungen {pl}debasement | debasements [Add to Longdo]
zeitweilige Entziehung {f}suspension [Add to Longdo]
Erfahrung {f}; Sachkenntnis {f} | Erfahrungen {pl} | praktische Erfahrung {f}; Übung {f} | praktische Erfahrung {f}; Betriebserfahrung {f} | eine Erfahrung machen | Erfahrung sammeln; Erfahrung hinzugewinnen | viele Jahre Erfahrung mit | eine etwa zwanzigjährige Erfahrung | langjährige Erfahrungen in | aus eigener Erfahrung | aus (eigener) Erfahrung wissen | nach unserer Erfahrung | besondere Erfahrung; besondere Berufserfahrung | aus Erfahrung | nach meinen Erfahrungen; nach meiner Erfahrungexperience | experiences | practical knowledge | operational experience | to have an experience | to gain experience | many years of experience with | some twenty years of experience | a long experience in | from my own personal experience | to know from (one's own) experience | as far as our experience goes | special experience | by experience | in my experience [Add to Longdo]
Ermäßigung {f}; Verkleinerung {f}; Minderung {f}; Reduzierung {f}; Senkung {f}; Herabsetzung {f} | Ermäßigungen {pl}; Verkleinerungen {pl}; Minderungen {pl}; Reduzierungen {pl}; Senkungen {pl}; Herabsetzungen {pl} | schrittweise Reduzierungreduction | reductions | step-by-step reduction [Add to Longdo]
Festwerden {n}; Dickwerden {n}; Eindicken {n}coagulation [Add to Longdo]
Festwertversicherung {f}agreed value insurance [Add to Longdo]
Feuchtwechselklima {n}cyclic humidity [Add to Longdo]
Firmware {f} (Software in Festwertspeichern) [comp.]firmware [Add to Longdo]
Flechtwerk {n}; Gitterwerk {n}wattle; wattling [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
twenty-four sevenตลอดทั้งวันทั้งคืน เช่น I can not be with you twenty-four seven.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
けじめ[, kejime] (n) distinction (between right and wrong); (P) [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
この内(P);この中[このうち(P);このなか(この中), konouchi (P); kononaka ( kono naka )] (exp) (1) (uk) among these; between these; of these; (2) (このなか only) in here; in this; (P) [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
ぴよぴよ;ピヨピヨ;ひよひよ[, piyopiyo ; piyopiyo ; hiyohiyo] (adv,adv-to) (1) (on-mim) cheep cheep; tweet tweet; (2) (ひよひよ only) gently (moving) [Add to Longdo]
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
[, mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... [Add to Longdo]
アルテミシア属[アルテミシアぞく, arutemishia zoku] (n) (See ヨモギ属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae) [Add to Longdo]
グラウト[, gurauto] (n) grout; grouting (cement between tile squares) [Add to Longdo]
ゲーム差[ゲームさ, ge-mu sa] (n) distance in the standings between two teams expressed as the difference in number of games won or lost (baseball) [Add to Longdo]
サロス[, sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses) [Add to Longdo]
ジャンクション[, jankushon] (n) junction; system interchange (between highways); (P) [Add to Longdo]
ジュニアライト級[ジュニアライトきゅう, juniaraito kyuu] (n) junior lightweight [Add to Longdo]
スウィーティ;スイーティー[, suui-tei ; sui-tei-] (n) sweetie (sweet green-skinned citrus; cross between a grapefruit and a pomelo); oroblanco [Add to Longdo]
スコッチツイード[, sukocchitsui-do] (n) Scotch tweed [Add to Longdo]
タデ科[タデか, tade ka] (n) Polygonaceae (plant family); knotweed family; smartweed family [Add to Longdo]
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975)) [Add to Longdo]
ツイーザーズ[, tsui-za-zu] (n) tweezers [Add to Longdo]
ツイーター;ツィーター[, tsui-ta-; tsui-ta-] (n) tweeter (audio equipment) [Add to Longdo]
ツイート[, tsui-to] (n) (See ツイッター) tweet; tweets [Add to Longdo]
ツイード[, tsui-do] (n,adj-no) tweed [Add to Longdo]
テンションピープル[, tenshonpi-puru] (n) people between whom there is tension (wasei [Add to Longdo]
トゥエルブ[, touerubu] (n) twelve [Add to Longdo]
トゥエンティー[, touentei-] (n) twenty [Add to Longdo]
ナイトウェア[, naitouea] (n) nightwear [Add to Longdo]
ナイトウエア[, naitouea] (n) nightwear [Add to Longdo]
ニットウエア[, nittouea] (n) knitwear [Add to Longdo]
パイ擦り;パイ刷り(iK)[パイずり, pai zuri] (n) (col) (vulg) (uk) breast fucking; ejaculation between or on breasts; titty fuck [Add to Longdo]
パソ婚[パソこん, paso kon] (n) (obsc) (sl) (See パソコン) marriage between two people who met over the Internet [Add to Longdo]
ピンセット[, pinsetto] (n) tweezers (fre [Add to Longdo]
ペン回し[ペンまわし, pen mawashi] (n) pen spinning; spinning a pen around between the fingers [Add to Longdo]
マスクスクイズ[, masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face [Add to Longdo]
ミディアムウェル[, mideiamuueru] (n) half-way between medium and well done (wasei [Add to Longdo]
ミュール[, myu-ru] (n) (1) mule (animal); (2) mule (women's footwear); (3) spinning mule; Compton's mule [Add to Longdo]
ヤンママ[, yanmama] (n) (1) young mother in her early twenties (wasei [Add to Longdo]
ヨモギ属;ヨモギ屬;蓬属[ヨモギぞく(ヨモギ属;ヨモギ屬);よもぎぞく(蓬属), yomogi zoku ( yomogi zoku ; yomogi zoku ); yomogizoku ( yomogi zoku )] (n) (See 蓬,アルテミシア属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae) [Add to Longdo]
ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル[, raitoueitodeirekutoriakusesupurotokoru] (n) {comp} lightweight directory access protocol; LDAP [Add to Longdo]
ライトウエート[, raitoue-to] (n) lightweight [Add to Longdo]
ライト級[ライトきゅう, raito kyuu] (n) lightweight [Add to Longdo]
リツイート[, ritsui-to] (n,vs) {comp} (See ツイート,ツイッター) retweet [Add to Longdo]
ワッサー[, wassa-] (n) peacherine; hybrid of a peach and a nectarine; cross between a peach and a nectarine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
之间[zhī jiān, ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] between; among; inter-, #412 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] between; among; space; classifier for time intervals, #505 [Add to Longdo]
爱情[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] romance; love (between man and woman), #866 [Add to Longdo]
中间[zhōng jiān, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] between; intermediate; mid; middle, #2,095 [Add to Longdo]
[niàn, ㄋㄧㄢˋ, ] to read aloud; twenty (banker's anti-fraud numeral corresponding to 廿), #2,814 [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] introduce; lie between; between, #3,137 [Add to Longdo]
[gé, ㄍㄜˊ, ] to separate; to stand or lie between; to divide; to cut off, #3,485 [Add to Longdo]
山西[Shān xī, ㄕㄢ ㄒㄧ, 西] Shanxi province (Shansi) in north China between Hebei and Shaanxi, abbr. 晋 capital Taiyuan 太原, #3,983 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] to press from either side; to place in between; to sandwich; to carry sth under armpit; wedged between; between; to intersperse; to mix; to mingle; clip; folder, #4,117 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] hold between; lined; narrow lane, #4,117 [Add to Longdo]
大于[dà yú, ㄉㄚˋ ㄩˊ, / ] greater than, >; used between nouns to indicate relative magnitude, #4,504 [Add to Longdo]
性别[xìng bié, ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] gender; sex; distinguishing between the sexes, #5,913 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] border; edge; boundary; between; among; interval; while, #6,291 [Add to Longdo]
时段[shí duàn, ㄕˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] time interval; work shift; time slot; the twelve two hour divisions of the day, #7,155 [Add to Longdo]
黑龙江[Hēi lóng jiāng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river, #7,495 [Add to Longdo]
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, / ] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children, #7,666 [Add to Longdo]
十二月[shí èr yuè, ㄕˊ ㄦˋ ㄩㄝˋ, ] December; twelfth month, #7,760 [Add to Longdo]
其间[qí jiān, ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ, / ] in between; within that interval; in the meantime, #7,765 [Add to Longdo]
甘肃[Gān sù, ㄍㄢ ㄙㄨˋ, / ] Gansu province (Kansu) between Xinjiang and Inner Mongolia in north China, abbr. 甘 or 陇, capital Lanzhou 蘭州|兰州, #7,876 [Add to Longdo]
口岸[kǒu àn, ㄎㄡˇ ㄢˋ, ] a port for external trade; a trading or transit post on border between countries, #8,186 [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] pitchpipe, pitch standard, one of the twelve semitones in the traditional tone system, #8,966 [Add to Longdo]
零食[líng shí, ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ, ] between-meal nibbles; snacks, #9,009 [Add to Longdo]
对接[duì jiē, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄝ, / ] to join up; to dock; a joint (between components), #9,342 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] medium; intermediary; matchmaker; go-between, #9,531 [Add to Longdo]
山西省[Shān xī shěng, ㄕㄢ ㄒㄧ ㄕㄥˇ, 西] Shanxi province (Shansi) in north China between Hebei and Shaanxi, abbr. 晋 capital Taiyuan 太原, #9,635 [Add to Longdo]
[cuō, ㄘㄨㄛ, ] to rub or roll between the hands or fingers; to twist, #9,650 [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] (old) minister; (old) term of endearment between spouses; thou (poet.), #9,808 [Add to Longdo]
牵头[qiān tǒu, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˇ, / ] lit. to lead (an animal by the head); to take the lead; to coordinate (a combined operation); to mediate; a go-between (e.g. marriage broker), #10,772 [Add to Longdo]
专线[zhuān xiàn, ㄓㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] special-purpose phone line or communications link; hotline; special rail line (eg between airport and city); CL:條|条[tiao2], #12,407 [Add to Longdo]
[sī, , ] hiss; neigh; Ss! (sound of air sucked between the teeth, indicating hesitation or thinking over), #12,708 [Add to Longdo]
甘肃省[Gān sù shěng, ㄍㄢ ㄙㄨˋ ㄕㄥˇ, / ] Gansu province (Kansu) between Xinjiang and Inner Mongolia in north China, abbr. 甘 or 陇, capital Lanzhou 蘭州|兰州, #12,951 [Add to Longdo]
天山[Tiān shān, ㄊㄧㄢ ㄕㄢ, ] the Tianshan mountain range between XinJiang and Mongolia, #13,000 [Add to Longdo]
廿[niàn, ㄋㄧㄢˋ, 廿] twenty, #13,595 [Add to Longdo]
骨子里[gǔ zi lǐ, ㄍㄨˇ ㄗ˙ ㄌㄧˇ, / ] what sb feels (or knows etc) in his bones (derog.); private understanding between individuals (derog.), #14,879 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] hold between, #16,082 [Add to Longdo]
介于[jiè yú, ㄐㄧㄝˋ ㄩˊ, / ] between; intermediate; to lie between, #16,116 [Add to Longdo]
对抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, / ] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting), #17,445 [Add to Longdo]
换乘[huàn chéng, ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] to change train (plane, bus etc); transfer between modes of transport, #17,844 [Add to Longdo]
空隙[kòng xì, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧˋ, ] crack; gap between two objects; gap in time between two events, #17,954 [Add to Longdo]
渤海[Bó Hǎi, ㄅㄛˊ ㄏㄞˇ, ] Bohai Sea (between Liaoning and Shandong; Parhae, Korean kingdom in Manchuria and Siberia 698-926, #17,958 [Add to Longdo]
哥们儿[gē mén r, ㄍㄜ ㄇㄣˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 哥們|哥们, Brothers!; brethren; dude (colloq.); brother (diminutive form of address between males), #18,061 [Add to Longdo]
分清[fēn qīng, ㄈㄣ ㄑㄧㄥ, ] to distinguish (between different things); to make distinctions clear, #18,101 [Add to Longdo]
淮河[Huái hé, ㄏㄨㄞˊ ㄏㄜˊ, ] Huaihe river, a main river of east China, roughly halfway between the Yellow River 黄河 and the Changjiang 長江|长江, #18,551 [Add to Longdo]
贸易额[mào yì é, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄜˊ, / 貿] volume of trade (between countries), #19,172 [Add to Longdo]
生产关系[shēng chǎn guān xì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relations between levels of production; socio-economic relations, #19,356 [Add to Longdo]
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, ] friendship; emotional relations between people, #19,795 [Add to Longdo]
民族主义[mín zú zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] nationalism; national self-determination; principle of nationalism, the first of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning parity between China and the great powers); racism, #21,153 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, / ] address term between sons-in-law, #21,486 [Add to Longdo]
轻便[qīng biàn, ㄑㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] lightweight and portable; light and convenient, #22,341 [Add to Longdo]
辽东[Liáo dōng, ㄌㄧㄠˊ ㄉㄨㄥ, / ] Liaodong peninsula between Bohai 渤海 and Yellow sea; east and south of Liaoning province; east of Liao river 遼河|辽河, #23,017 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]
平均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.) [Add to Longdo]
選言[せんごん, sengon] disjunction (between two sets) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二者択一[にしゃたくいつ, nishatakuitsu] Entweder-Oder, entwederoder [Add to Longdo]
凝固[ぎょうこ, gyouko] Erstarrung, das_Festwerden, das_Gefrieren [Add to Longdo]
原子力発電所[げんしりょくはつでんしょ, genshiryokuhatsudensho] Atomkraftwerk [Add to Longdo]
又は[または, mataha] -oder, entweder...oder, mit_anderen_Worten [Add to Longdo]
[か, ka] ALLEIN, VERWITWET, WENIGE, GERING [Add to Longdo]
寡婦[かふ, kafu] -Witwe [Add to Longdo]
小康[しょうこう, shoukou] zeitweilige_Ruhe, zeitweilige_Linderung [Add to Longdo]
差し当たり[さしあたり, sashiatari] vorlaeufig, einstweilen [Add to Longdo]
当然[とうぜん, touzen] gerecht, recht, natuerlich, notwendig [Add to Longdo]
必然[ひつぜん, hitsuzen] Unvermeidlichkeit, Notwendigkeit [Add to Longdo]
必至[ひっし, hisshi] notwendig, unvermeidlich [Add to Longdo]
必要[ひつよう, hitsuyou] notwendig, erforderlich [Add to Longdo]
必読[ひつどく, hitsudoku] notwendige_Lektuere, Pflichtlektuere [Add to Longdo]
必需品[ひつじゅひん, hitsujuhin] notwendige_Artikel [Add to Longdo]
未亡人[みぼうじん, miboujin] Witwe [Add to Longdo]
梅酒[うめしゅ, umeshu] Pflaumenbranntwein [Add to Longdo]
津波[つなみ, tsunami] Flutwelle (nach Seebeben) [Add to Longdo]
浮く[うく, uku] schwimmen, auftauchen, wieder_flottwerden [Add to Longdo]
秋晴れ[あきばれ, akibare] klares_Herbstwetter [Add to Longdo]
老朽[ろうきゅう, roukyuu] das_Altwerden, Altersschwaeche, Pensionierung [Add to Longdo]
舌戦[ぜっせん, zessen] Wortstreit, Wortwechsel [Add to Longdo]
[よう, you] Hauptsache, Notwendigkeit [Add to Longdo]
逓信[ていしん, teishin] Postwesen_und_Fernmeldewesen_und, Transportwesen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top