ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trotting

T R AA1 T IH0 NG   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trotting-, *trotting*, trott
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There they go, Dr Zaius trotting along beside them.พวกเขาไปกันเเล้ว ด็อคเตอร์เซียสควบม้าไปด้วย Beneath the Planet of the Apes (1970)
Please tell me there's a carriage somewhere trotting away with Poppy's posse.ช่วยบอกฉันทีนั่นมีสายการบินบางแห่ง วิ่งเหยาะๆไปกับกองทหารของPoppy High Infidelity (2012)
Trotting Ashley out, considering Salvador's penchant for exotic women.เอา แอชลีย์ ออกไป พิจารณา ตามความชอบของ ซัลวาโดร์ สำหรับผู้หญิงแปลกใหม่ Revelations (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trottingHe walked quickly away with two dogs trotting at his heels.

CMU English Pronouncing Dictionary
TROTTING T R AA1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trotting (v) trˈɒtɪŋ (t r o1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trabrennen {n}trotting (race) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とことこ[, tokotoko] (adv,adv-to) (on-mim) briskly with small steps; trotting [Add to Longdo]
世界一周[せかいいっしゅう, sekaiisshuu] (n) round-the-world trip; circumnavigation; globe-trotting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trot \Trot\, v. i. [imp. & p. p. {Trotted}; p. pr. & vb. n.
   {Trotting}.] [OE. trotten, OF. troter, F. trotter; probably
   of Teutonic origin, and akin to E. tread; cf. OHG. trott?n to
   tread. See {Tread}.]
   1. To proceed by a certain gait peculiar to quadrupeds; to
    ride or drive at a trot. See {Trot}, n.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To run; to jog; to hurry.
    [1913 Webster]
 
       He that rises late must trot all day, and will
       scarcely overtake his business at night. --Franklin.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top