ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tricksy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tricksy-, *tricksy*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tricksy(ทริค'ซี) adj. ขี้เล่น,ซน,ชอบสนุก,กลับกลอก,ควบคุมยาก,เก๋,แต่งตัวสวยงาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While my extensive experience as an editor has led me to a disdain for flashbacks and flash forwards and all such tricksy gimmicks,іhаѕ lеаd mе tо а dіѕdаіn fоr flаѕhbасkѕ/і іаnd flаѕh fоrwаrdѕ, аnd аll ѕuсh trісkѕy gіmmісkѕ,/і Cloud Atlas (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tricksy    (j) trˈɪksiː (t r i1 k s ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tricksy \Trick"sy\, a. [From {Trick}.]
   Exhibiting artfulness; trickish. "My tricksy spirit!" --Shak.
   [1913 Webster]
 
      he tricksy policy which in the seventeenth century
      passed for state wisdom.         --Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tricksy
   adj 1: marked by skill in deception; "cunning men often pass for
       wise"; "deep political machinations"; "a foxy scheme"; "a
       slick evasive answer"; "sly as a fox"; "tricky Dick"; "a
       wily old attorney" [syn: {crafty}, {cunning}, {dodgy},
       {foxy}, {guileful}, {knavish}, {slick}, {sly}, {tricksy},
       {tricky}, {wily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top