ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trickster

T R IH1 K S T ER0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trickster-, *trickster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trickster[N] การหลอกลวง, See also: การฉ้อฉล, การฉ้อโกง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trickster(ทริค'สเทอะ) n. ผู้โกง,ผู้หลอกต้ม,ผู้เล่นกล,ผู้แกล้งคนอื่น, See also: trickstering n., Syn. deceiver,cheat,fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
trickster(n) คนหลอกลวง,คนโกง,คนเล่นกล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She is a trickster in true form.ข้าใช่ชายอ่อนแอ กลิ่นตัวนางยังกรุ่นอยู่บนตัวข้า 300 (2006)
You got a Trickster on your hands.บ๊อบบี้ : นายกำลังรับมืออยู่กับ จอมเล่ห์กล Changing Channels (2009)
- Uh, the Trickster trapped us in TV Land?เอ่อ ทริกสเตอร์ขังเราไว้ใน เมืองโทรทัศน์ Changing Channels (2009)
Mr. Trickster does not like pretty boy angels.ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ได้ Changing Channels (2009)
- So? I played the role the Trickster wanted.- ในเรื่อง Dr Sexy \ฉันเล่นเป็นหมอ ฉันผ่าตัด \ แล้วไง? Changing Channels (2009)
Trickster wanted the moon for himself, so he told Kuekuatsheu that the moon had asked for flowers.ชายเจ้าเล่ห์ต้องการพระจันทร์ให้เป็นของเค้า ดังนั้นเขาบอกกับ Kuekuatsheu ว่า - พระจันทร์อยากได้ดอกไม้ X-Men Origins: Wolverine (2009)
This is Ellegua, the deity of the crossroads, a trickster and the impartial enforcer of justice.นี่คือเอลเลกัว เทพแห่งทางแยก นักล่อลวงและผู้ผดุงความยุติธรรม Corazon (2011)
Trickster Fae capable of impregnating a host without detection.- ลิเดิร์คสามารถ ทำให้เหยื่อท้องโดยไม่รู้ตัว Caged Fae (2013)
What, the trickster and the emperor?อะไรคะ นักต้มตุ๋น กับพระราชาหรอคะ? Unburied (2013)
The trickster could be either.อาจเป็นนักต้มตุ๋ม ก็มีเป็นได้ Unburied (2013)
- The Trickster and the Emperor.- นักต้มตุ๋น และ จักรพรรดิ์ Oh, What a World! (2013)
But that's what the Trickster does. He confuses people.แต่นั่นคือสิ่งที่คนหลอกลวงทำ เขาทำให้คนอื่นสับสน Oh, What a World! (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRICKSTER T R IH1 K S T ER0
TRICKSTERS T R IH1 K S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trickster (n) trˈɪkstər (t r i1 k s t @ r)
tricksters (n) trˈɪkstəz (t r i1 k s t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トリックスター[, torikkusuta-] (n) trickster [Add to Longdo]
滑稽者;戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者(oK);白癡者(oK)[おどけもの(滑稽者;戯け者;戲け者);たわけもの(戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者;白癡者), odokemono ( kokkei mono ; tawake mono ; tawake mono ); tawakemono ( tawake mono ; t] (n) idiot; dummy; joker; fool; trickster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trickster \Trick"ster\, n.
   One who tricks; a deceiver; a tricker; a cheat.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trickster
   n 1: someone who plays practical jokes on others [syn:
      {prankster}, {cut-up}, {trickster}, {tricker}, {hoaxer},
      {practical joker}]
   2: someone who leads you to believe something that is not true
     [syn: {deceiver}, {cheat}, {cheater}, {trickster},
     {beguiler}, {slicker}]
   3: a mischievous supernatural being found in the folklore of
     many primitive people; sometimes distinguished by prodigious
     biological drives and exaggerated bodily parts

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top