ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trenching

T R EH1 N CH   
229 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trenching-, *trenching*, trench
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trenching มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trenching*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trench[N] คู, See also: ท้องร่อง
trench[N] สนามเพลาะ
entrench[VT] ปกป้อง, Syn. protect
entrench[VT] ป้องกันโดยการขุดคูรอบๆ, Syn. barricade, fortify
retrench[VI] ประหยัด, Syn. economize
retrench[VT] ประหยัด, See also: ตัดทอน, Syn. cut down, make economics
trencher[N] เขียง
trencher[N] ถาดหรือจานไม้
trencher[N] คนขุดคู
trenchant[ADJ] อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างชัดเจน
trench coat[N] เสื้อกันฝนแบบทหาร
trencherman[N] คนกินจุ
retrenchment[N] ความประหยัด, See also: การลดค่าใช้จ่าย, Syn. decrease, curtailing, thriftiness, frugality
entrench oneself[PHRV] ขุดสนามเพลาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entrench(เอนเทรนชฺ') vt. ขุดสนามเพลาะ, ยึดที่มั่น. -vi. รุก,รุกล้ำ,บุกรุก., See also: entrencher n. ดูentrench, Syn. intrench
retrench(รีเทรนชฺ') vt.,vi. ตัดทอน,ประหยัด,ขุดสนามเพลาะป้องกัน, See also: retrenchable adj. retrenchment n., Syn. diminish,curtail
trench(เทรนชฺ) n. คู,คูระบาย,คูดิน,สนามเพลาะ,สลัก. vt.,vi. ล้อมรอบด้วยคู,ขุดคู,ขุดสนามเพลาะ,ตัดเข้าไป,เกือบเป็น,เกือบจะ. -Phr. (trench on (upon) บุกรุก,เกือบจะ), Syn. dugout,ditch
trenchant(เทรน'เชินทฺ) adj. แหลมคม,คมกริบ,หลักแหลม,ชัดเจน,เด็ดขาด,ชัดแจ้ง,แข็งขัน., See also: trenchancy n. trenchantly adv.
trencher(เทรน'เชอะ) n. ผู้ขุดคู,ผู้ขุดสนามเพลาะ,จานไม้,ถาดไม้,เขียง,ถ้วยไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
entrenchment(n) การตั้งมั่น,การรุก,การขุดสนามเพลาะ
intrench(vi) ก้าวร้าว,รุก,บุกรุก
intrench(vt) ยึดที่มั่น,ตั้งมั่น,ขุดสนามเพลาะ
intrenchment(n) ที่มั่น,การตั้งมั่น,การขุดสนามเพลาะ
retrench(vt) ตัดทอน,ตัดออก,ประหยัด
retrenchment(n) การตัดออก,การตัดทอน,การประหยัด
trench(n) คู,สนามเพลาะ
trench(vt) ขุดสนามเพลาะ,ขุดคู,รุกราน
trenchant(adj) คม,เด็ดเดี่ยว,แข็งขัน,แหลม,หลักแหลม
trencher(n) จานไม้,ถาดไม้,เขียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retrenchmentการยุบตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sea-floor trench; oceanic trench; submarine trenchร่องลึกก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
submarine trench; oceanic trench; sea-floor trenchร่องลึกก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanic trench; sea-floor trench; submarine trenchร่องลึกก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ANUG (acute necrotising ulcerative gingivitis); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisอะนัก (โรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingivitis, acute necrotising ulcerative (ANUG); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
entrenched meander; incised meanderทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incised meander; entrenched meanderทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Vincent's gingivitis; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vincent's infection; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vincent's infection; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's gingivitis; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vincent's stomatitis; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's gingivitis; Vincent's infectionโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vincent's gingivitis; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's infection; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trench mouth; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intrenchmentsสงครามสนามเพลาะ [TU Subject Heading]
Trench Cut Off ร่องตัดการไหล
ร่องซึ่งเต็มไปด้วยของที่แก๊สหรือของเหลวผ่าน ไม่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Perimeter Gas Extraction Trenches ร่องสกัดแก๊สตามขอบ(หลุมฝังกลบ)
ร่องสกัดแก๊สตามขอบพื้นที่ฝังกลบขยะเพื่อรวบ รวมแก๊สที่เกิดขึ้น เป็นป้องกันการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่ฝังกลบ [สิ่งแวดล้อม]
Trench Method วิธีขุดร่อง การฝังกลบแบบขุดร่อง
วิธีการฝังกลบของแข็งและ/หรือของเสียถูกฝังใน ร่องที่ขุดขึ้นที่เริ่มจากกระดับดินเดิม โยทำการขุดดินลึกลงไปให้ได้ระดับตามที่กำหนด แล้วจึงเริ่มอัดขยะมูลฝอยเป็นชั้นบางๆ ทับกันหนาขึ้นเรื่อยๆ จนได้ระดับตามที่กำหนดของมูลฝอยบดอัดแต่ละชั้น [สิ่งแวดล้อม]
trench draintrench drain, ทางระบายน้ำใต้เขื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
cutoff trenchcutoff trench, ร่องแกนทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
full cutoff trenchfull cutoff trench, ร่องแกนทึบน้ำแบบเต็ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
partial cutoff trenchpartial cutoff trench, ร่องแกนทึบน้ำแบบบางส่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slit trench eight yards from this wall.ย้ายตัวเอง How I Won the War (1967)
The infantryman's home in battle is his slit trench.บ้านของทหารราบ ในการต่อสู้เป็นร่องร่องเขา ในหลุมห้าฟุตแคบ How I Won the War (1967)
Looked like sort of a big turtle in a trench coat.ดูเหมือนการเรียงลำดับของเต่าขนาดใหญ่ในเสื้อฝน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Coal was hacked hastily and those who survived the trenches died for the coal.ถ่านหินถูกขนอย่างรีบเร่ง สำหรับคนที่รอดจากการขุดหลุม ก็ตายเพราะหาถ่านหิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
In France, we dug trenches 10 miles long.ในฝรั่งเศส เราขุดคูยาวเป็นสิบไมล์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And why is your trench coat and hat in the trash can?ทำไมเสื้อโค้ทกับหมวกลุง อยู่ในถังขยะล่ะ? Inspector Gadget 2 (2003)
We've been in the trenches a hundred times together.ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราเคยล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกัน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Whether on the ground in brutal trench warfare or high, high in the skies above them, millions of young soldiers continue to die with no end in sight.ไม่ว่าจะเป็นการรบภาคพื้นดิน ในสนามเพลาะ หรือสูงขึ้นไปกลางฟ้าเหนือหัว ทหารหนุ่มนับล้านยังจะล้มตายต่อไป โดยไม่มีทีท่าว่าจะถึงจุดสิ้นสุด Flyboys (2006)
Trenches, sir.ก็สนามเพลาะ.. ไงครับ Letters from Iwo Jima (2006)
Why are the men digging trenches here?ใครให้ขุดสนามเพลาะตรงนี้.. Letters from Iwo Jima (2006)
Maybe that's why he doesn't want us digging trenches.อาจเป็นสาเหตุที่เขา.. ไม่อยากให้เราขุดสนามเพลาะก็ได้ Letters from Iwo Jima (2006)
Look... we're not digging those damn trenches in the sand anymore, are we?เห็นไหม... เราไม่ต้องขุดไอ้สนามเพลาะ ..ตะบวยนี่อีกแล้ว.. ใช่ปะ Letters from Iwo Jima (2006)
But, sir, the beach trenches are our first line of defense.แต่.. ท่านครับ การป้องกันชายหาด เป็นแนวป้องกันแรกเลยนะครับ Letters from Iwo Jima (2006)
Without the beach trenches, how do you expect us to win?ถ้าป้องกันชายหาดไว้ไม่อยู่ แล้วเราจะเอาชนะมันได้ยังไง.. Letters from Iwo Jima (2006)
Six weeks in a trench in the ardennes.6 อาทิตย์ในสงครามที่อาเดนส์ Fever (2007)
Are we standing near an open trench?ใกล้ๆนี่มีส้วมตันรึไง Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
--Must be standing near an open trench!--ใช่แน่ ส้วมคงอยู่ใกล้ๆนี่ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
This depiction of battle, a soldier digs a trench and overleaf he escapes.รูปที่บรรยายถึงการสู้รบ นายทหารขุดคูแล้วหนีจากด้านหลัง Like Stars on Earth (2007)
Sure. Maybe it erupted from an ocean trench, you know?ใช่ มันอาจจะผุดมาจากก้นมหาสมุทรก็ได้ ใครจะรู้ Cloverfield (2008)
The tiger didn't dig a trench and bury his body.เจ้าเสือตัวนี้มันไม่มีทางขุดฝังร่างเขานี่สิ Episode #2.3 (2008)
Because we did our time together in the trenches,เพราะเราเคยใช้เวลา ร่วมกันมาก่อน Chuck Versus the Seduction (2008)
I personally am looking forward to spending more time here in the Buy More trenches, getting to know the rank and the file.โดยส่วนตัวแล้ว ฉันคาดหวังว่าจะใช้เวลามากกว่านี้ ที่บาย มอร์ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Then overnight, we got old.. entrenched and sloppy, just like everyone else.failing to ask the tough questions, failing to practice your skills, Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Well, it looks like they found something in that trench.อืม ดูเหมือนว่า\ พวกนั้นจะเจออะไรบางอย่าง Odyssey (2008)
Is still fighting in the feminist trenches, but the war is over.ยังคงต่อสู้อยู่ในคูของผู้หญิง แต่สงครามจบลงแล้ว Dying Changes Everything (2008)
- You weren't storming' the trenches before I came along.- ก่อนฉันมานายก็ไม่ได้จู่โจมเธออยู่นี่ Zombieland (2009)
He'll be wearing a black trench coat carrying a black briefcase.เขาอยู่ในชุด เสื้อโค้ชทหารสีดำ หิ้วกระเป๋าเอกสารสีดำ Fracture (2009)
Your contact will be wearing a black trench coat.บุคคลที่ไปพบ สวมเสื้อโค้ชสีดำ Fracture (2009)
In a trench coat?ที่ใส่เสื้อกันฝนทหาร? I Believe the Children Are Our Future (2009)
Six foot, brown hair, wearing a trench coat.ใส่เสื้อกันฝน White Tulip (2010)
No, no. His name's Castiel. He wears a trench coat.ไม่ เขาชื่อแคสเทียล เขาใส่เสื้อกันฝนแบบทหาร Sam, Interrupted (2010)
I am Admiral Trench.ข้าคือนายพลเทรนช์ Cat and Mouse (2010)
When Anakin's fleet are out-gunned by the cunning admiral Trench,เป็นหนทางเดียวที่จะ นำเราไปสู่สันติได้ Senate Murders (2010)
I believe the opposing commander is none other than Admiral Trench.ข้าเชื่อว่าผู้บัญชาการฝ่ายตรงข้าม จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนายพลเทรนช์ Cat and Mouse (2010)
A corporate fleet was blockading Malastar, a fleet led by Trench.มีกองยานปิดกั้นดาวมาลัสตาร์ กองยานที่นำโดยเทรนช์ Cat and Mouse (2010)
Trench's ship was destroyed and we assumed he went down with it.ยานของเทรนช์ถูกทำลาย และเราคาดว่ามันได้ตายไปพร้อมกับยาน Cat and Mouse (2010)
My orders are not to engage Trench.คำสั่งข้าไม่ใช่ให้เข้าต่อสู้กับเทรนช์ Cat and Mouse (2010)
If it is indeed Trench, he will come for us.ถ้านั่นเป็นเทรนช์จริง มันมาหาเราแน่ Cat and Mouse (2010)
I will engage Trench's fleet with the ships I already have.ข้าจะต่อสู้กับกองยานของเทรนช์ ด้วยยานที่ข้ามี Cat and Mouse (2010)
General Kenobi, with all due respect... you do not have the resources to engage Trench openly.นายพลเคโนบี ด้วยความเคารพนะ ท่านไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะเปิดฉาก ปะทะกับเทรนช์ซึ่งหน้า Cat and Mouse (2010)
I'll worry about Trench, just stay on course and--ข้าจะจัดการเรื่องเทรนช์เอง ทำตามแผนไปแล้ว... Cat and Mouse (2010)
Prep torpedo tubes one through four, fix range on Trench's command ship.เตรียมตอร์ปิโดกระบอกหนึ่งถึงสี่ กำหนดระยะไปยังยานบัญชาการของเทรนช์ Cat and Mouse (2010)
We need to destroy Trench.เราต้องการกำจัดเทรนช์ Cat and Mouse (2010)
Prep torpedo tubes one through four, fix range on Trench's command ship.เตรียมตอร์ปิโดกระบอกหนึ่งถึงสี่ กำหนดระยะไปยังยานบัญชาการของเทรนช์ Cat and Mouse (2010)
All I want, is for Trench to think about us... instead of the people on the planet below.ที่ข้าต้องการคือ ดึงความสนใจจากเทรนช์มายังเรา แทนที่ผู้คนที่อยู่บนดาวเคราะห์เบื้องล่าง Cat and Mouse (2010)
In the meantime, I've got Trench right were I wanted it.ในระหว่างนั้น ข้าก็ดึงความสนใจ มาจากเทรนช์ได้สำเร็จ Cat and Mouse (2010)
You are right, Admiral. There are records of Trench's battlesท่านพูดถูก ท่านพลเรือ มีบันทึกการรบของเทรนช์ Cat and Mouse (2010)
Thanks, Obi-Wan. Hold off your attack until we destroy Trench.ขอบคุณ โอบีวัน อย่าเพิ่งโจมตีอะไร จนกว่าเราจะกำจัดเทรนช์ได้สำเร็จ Cat and Mouse (2010)
All we could do is jump into a slit trench and cover up.สิ่งที่เราทำได้ก็แค่กระโดดหนี.. เข้าไปในหลุมเพลาะแล้วซ่อนตัว Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
He'll die with his trench coat on.ถ้าฉันปล่อยเค้าไว้อย่างนี้ เค้าต้องร้อนตายอยู่ที่นี่แน่เลย? Episode #1.7 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trenchAfter we finish digging the trench, planting the flowers will be easy.
trenchThe enemy was entrenched all around the capital.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู[N] ditch, See also: gutter, trench, moat, irrigation canal, Syn. ท้องร่อง, Example: น้ำในคูเหม็นและเต็มไปด้วยเศษขยะ, Count unit: คู, Thai definition: ร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวาง ป้องกัน หรือเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นต้น
คูน้ำ[N] ditch, See also: irrigation canal, watercourse, small canal, waterway, gutter, trench, moat, Syn. คู, คลอง, คลองส่งน้ำ, Example: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ, Count unit: แห่ง
คูเมือง[N] moat, See also: ditch, small canal, trench, gutter, Syn. คู, คูน้ำ, Example: เมื่อตั้งราชธานีใหม่จึงต้องขุดคูเมืองขึ้นเป็นเครื่องป้องกันพระนคร
บุก[V] trespass, See also: encroach, entrench, infringe, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai definition: เดินฝ่าเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal   FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[n.] (khūmeūang) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter   
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench   FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRENCH    T R EH1 N CH
ENTRENCH    EH0 N T R EH1 N CH
TRENCHER    T R EH1 N CH ER0
TRENCHES    T R EH1 N CH AH0 Z
RETRENCH    R IY0 T R EH1 N CH
TRENCHARD    T R EH1 NG K ER0 D
TRENCHANT    T R EH1 N CH AH0 N T
RETRENCHED    R IY0 T R EH1 N CH T
ENTRENCHES    EH0 N T R EH1 N CH AH0 Z
ENTRENCHED    EH0 N T R EH1 N CH T
ENTRENCHED    EH0 N T R EH1 N CH T
RETRENCHING    R IY0 T R EH1 N CH IH0 NG
ENTRENCHING    EH0 N T R EH1 N CH IH0 NG
ENTRENCHMENT    EH0 N T R EH1 N CH M AH0 N T
RETRENCHMENT    R IY0 T R EH1 N CH M AH0 N T
RETRENCHMENTS    R IY0 T R EH1 N CH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trench    (v) trˈɛntʃ (t r e1 n ch)
entrench    (v) ˈɪntrˈɛntʃ (i1 n t r e1 n ch)
intrench    (v) ˈɪntrˈɛntʃ (i1 n t r e1 n ch)
retrench    (v) rˈɪtrˈɛntʃ (r i1 t r e1 n ch)
trenched    (v) trˈɛntʃt (t r e1 n ch t)
trencher    (n) trˈɛntʃər (t r e1 n ch @ r)
trenches    (v) trˈɛntʃɪz (t r e1 n ch i z)
trenchant    (j) trˈɛntʃənt (t r e1 n ch @ n t)
trenchers    (n) trˈɛntʃəz (t r e1 n ch @ z)
trenching    (v) trˈɛntʃɪŋ (t r e1 n ch i ng)
entrenched    (v) ˈɪntrˈɛntʃt (i1 n t r e1 n ch t)
entrenches    (v) ˈɪntrˈɛntʃɪz (i1 n t r e1 n ch i z)
intrenched    (v) ˈɪntrˈɛntʃt (i1 n t r e1 n ch t)
intrenches    (v) ˈɪntrˈɛntʃɪz (i1 n t r e1 n ch i z)
retrenched    (v) rˈɪtrˈɛntʃt (r i1 t r e1 n ch t)
retrenches    (v) rˈɪtrˈɛntʃɪz (r i1 t r e1 n ch i z)
trenchancy    (n) trˈɛntʃənsiː (t r e1 n ch @ n s ii)
entrenching    (v) ˈɪntrˈɛntʃɪŋ (i1 n t r e1 n ch i ng)
intrenching    (v) ˈɪntrˈɛntʃɪŋ (i1 n t r e1 n ch i ng)
retrenching    (v) rˈɪtrˈɛntʃɪŋ (r i1 t r e1 n ch i ng)
trenchantly    (a) trˈɛntʃəntliː (t r e1 n ch @ n t l ii)
trencherman    (n) trˈɛntʃəmən (t r e1 n ch @ m @ n)
trenchermen    (n) trˈɛntʃəmən (t r e1 n ch @ m @ n)
entrenchment    (n) ˈɪntrˈɛntʃmənt (i1 n t r e1 n ch m @ n t)
retrenchment    (n) rˈɪtrˈɛntʃmənt (r i1 t r e1 n ch m @ n t)
entrenchments    (n) ˈɪntrˈɛntʃmənts (i1 n t r e1 n ch m @ n t s)
retrenchments    (n) rˈɪtrˈɛntʃmənts (r i1 t r e1 n ch m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盘踞[pán jù, ㄆㄢˊ ㄐㄩˋ, / ] to occupy illegally; to seize (territory); to entrench (oneself), #27,670 [Add to Longdo]
[háo, ㄏㄠˊ, ] air-raid shelter; trench, #30,245 [Add to Longdo]
[háo, ㄏㄠˊ, ] trench, #30,355 [Add to Longdo]
基坑[jī kēng, ㄐㄧ ㄎㄥ, ] foundation groove; trench for building foundation, #31,577 [Add to Longdo]
战壕[zhàn háo, ㄓㄢˋ ㄏㄠˊ, / ] trench warfare, #35,094 [Add to Longdo]
壕沟[háo gōu, ㄏㄠˊ ㄍㄡ, / ] trench; moat, #44,194 [Add to Longdo]
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧㄥˊ, / ] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step, #48,183 [Add to Longdo]
据守[jù shǒu, ㄐㄩˋ ㄕㄡˇ, / ] to guard; to hold a fortified position; entrenched, #55,746 [Add to Longdo]
海沟[hǎi gōu, ㄏㄞˇ ㄍㄡ, / ] marine trench, #75,391 [Add to Longdo]
鞭辟入里[biān pì rù lǐ, ㄅㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] penetrated; trenchant; incisive, #110,401 [Add to Longdo]
战壕热[zhàn háo rè, ㄓㄢˋ ㄏㄠˊ ㄖㄜˋ, / ] trench fever, #721,667 [Add to Longdo]
大海沟[dà hǎi gōu, ㄉㄚˋ ㄏㄞˇ ㄍㄡ, / ] marine trench [Add to Longdo]
渠沟[qú gōu, ㄑㄩˊ ㄍㄡ, / ] trench [Add to Longdo]
毕尼奥夫带[Bì ní ào fū dài, ㄅㄧˋ ㄋㄧˊ ㄠˋ ㄈㄨ ㄉㄞˋ, / ] Benioff zone (geol., area of volcanism behind an ocean trench); also called Wadati-Benioff zone [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
scharftrenchant [Add to Longdo]
Beraubungsgraben {m}robber trench [Add to Longdo]
Einschränkung {f} | Einschränkungen {pl}retrenchment | retrenchments [Add to Longdo]
Esser {m} | Esser {pl}trencherman | trenchermen [Add to Longdo]
Fundamentgraben {m}foundation trench [Add to Longdo]
Grabenbagger {m}trench digger; backhoe [Add to Longdo]
Leitungsgraben {m}utility trench [Add to Longdo]
Palisadenzaun {m}palisade trench [Add to Longdo]
Rohrgrab {n}pipe trench [Add to Longdo]
Schärfe {f}trenchancy [Add to Longdo]
Schützengraben {m}; Graben {m} [mil.] | Schützengräben {pl}trench | trenches [Add to Longdo]
Senkung {f}retrenchment [Add to Longdo]
Sparpolitik {f}policy of retrenchment [Add to Longdo]
Tiefseegraben {m}deep sea trench [Add to Longdo]
Trenchcoat {m}trench coat [Add to Longdo]
Verschanzung {f} [mil.]fortification; entrenchment [Add to Longdo]
beeinträchtigen; in Rechte eingreifento trench on (upon) [Add to Longdo]
eingegraben; verschanzt {adj} [mil.]entrenched [Add to Longdo]
sich eingrabento trench [Add to Longdo]
sich einschränken; abbauen | einschränkend; abbauend | eingeschränkt; abgebaut | er/sie schränkt sich ein | ich/er/sie schränkte sich einto retrench | retrenching | retrenched | he/she retrenches | I/he/she retrenches [Add to Longdo]
etabliert; festgesetzt {adj}entrenched [Add to Longdo]
graben; ausheben; mit Gräben durchziehen | grabend | gegrabento trench | trenching | trenched [Add to Longdo]
gräbttrenches [Add to Longdo]
scharf {adv}trenchantly [Add to Longdo]
(Ausgaben) senkento retrench (expenses) [Add to Longdo]
tief umpflügen; zerfurchento trench [Add to Longdo]
unbeugsam; fest verwurzelt; festgefügt {adj}entrenched [Add to Longdo]
verschanzen; eingraben (hinter) [mil.] | verschanzend | verschanzt | er/sie verschanzt; er/sie gräbt ein | ich/er/sie verschanzte; ich/er/sie grub ein | er/sie hat/hatte verschanztto entrench (behind) | entrenching | entrenched | he/she entrenches | I/he/she entrenched | he/she has/had entrenched [Add to Longdo]
sich verschanzen; sich eingraben [mil.]to entrench oneself [Add to Longdo]
tief verwurzelt {adj}deeply entrenched [Add to Longdo]
Fußbrand {m} [med.]trench foot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トレンチ[, torenchi] (n) trench [Add to Longdo]
トレンチコート[, torenchiko-to] (n) trench coat; (P) [Add to Longdo]
トレンチング[, torenchingu] (n) trenching [Add to Longdo]
トレンチ工法[トレンチこうほう, torenchi kouhou] (n) trench cut method [Add to Longdo]
レインコート(P);レーンコート;レインコウト;レインコト(ik)[, reinko-to (P); re-nko-to ; reinkouto ; reinkoto (ik)] (n) raincoat; mackintosh; macintosh; trench coat; (P) [Add to Longdo]
掩壕[えんごう, engou] (n) cover trench [Add to Longdo]
横堀[よこぼり, yokobori] (n) (See 竪堀) moat; horizontal trench [Add to Longdo]
海溝[かいこう, kaikou] (n,adj-na) ocean trench; deep; (P) [Add to Longdo]
角帽[かくぼう, kakubou] (n) (1) mortarboard; trencher; (2) (square) academic cap formerly word by Japanese university students [Add to Longdo]
緊縮[きんしゅく, kinshuku] (n,vs,adj-no) shrinkage; contraction; economy; retrenchment; (P) [Add to Longdo]
経費節約[けいひせつやく, keihisetsuyaku] (n,adj-no) curtailment of expenditure; financial retrenchment [Add to Longdo]
五日熱[いつかねつ, itsukanetsu] (n) (obsc) (See 塹壕熱) trench fever [Add to Longdo]
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) ditch; drain; gutter; groove; trench; (P) [Add to Longdo]
硬性憲法[こうせいけんぽう, kouseikenpou] (n) entrenched constitutional provision [Add to Longdo]
壕(P);濠[ごう, gou] (n) (1) (濠 is usu. filled with water, 壕 is usu. dry) moat; fosse; trench; ditch; (2) (壕 only) underground air-raid shelter; dugout; (P) [Add to Longdo]
散兵線[さんぺいせん, sanpeisen] (n) front line of (trenches for) deployed soldiers [Add to Longdo]
切り詰め[きりつめ, kiritsume] (n) retrenchment; curtailment [Add to Longdo]
節減[せつげん, setsugen] (n,vs) retrenchment; curtailment; economy; (P) [Add to Longdo]
待避壕[たいひごう, taihigou] (n) bomb shelter; dugout; trench [Add to Longdo]
竪堀;縦堀[たてぼり, tatebori] (n) (See 横堀・よこぼり) ascending trench or pathway cut into a naturally-occurring slope [Add to Longdo]
軟性憲法[なんせいけんぽう, nanseikenpou] (n) non-entrenched constitutional provision (i.e. able to be amended) [Add to Longdo]
日本海溝[にほんかいこう, nihonkaikou] (n) the Japan Trench [Add to Longdo]
伏射濠[ふくしゃごう, fukushagou] (n) sheltered trench [Add to Longdo]
堀切り;堀切[ほりきり, horikiri] (n) (arch) man-made water channel (e.g. round a castle); artificial trench [Add to Longdo]
塹壕[ざんごう, zangou] (n) trench; dugout [Add to Longdo]
塹壕熱[ざんごうねつ, zangounetsu] (n) trench fever [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trench \Trench\, v. t. [imp. & p. p. {Trenched}; p. pr. & vb. n.
   {Trenching}.] [OF. trenchier to cut, F. trancher; akin to Pr.
   trencar, trenchar, Sp. trinchar, It. trinciare; of uncertain
   origin.]
   1. To cut; to form or shape by cutting; to make by incision,
    hewing, or the like.
    [1913 Webster]
 
       The wide wound that the boar had trenched
       In his soft flank.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This weak impress of love is as a figure
       Trenched in ice, which with an hour's heat
       Dissolves to water, and doth lose its form. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fort.) To fortify by cutting a ditch, and raising a
    rampart or breastwork with the earth thrown out of the
    ditch; to intrench. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       No more shall trenching war channel her fields.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut furrows or ditches in; as, to trench land for the
    purpose of draining it.
    [1913 Webster]
 
   4. To dig or cultivate very deeply, usually by digging
    parallel contiguous trenches in succession, filling each
    from the next; as, to trench a garden for certain crops.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top