ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tramway

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tramway-, *tramway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tramway[N] ทางรถราง

English-Thai: Nontri Dictionary
tramway(n) รางรถราง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What does it tell you when an assassin cannot shoot straight? It tells you that they're not really trying. Tramway.มันจะหมายความว่าไง เมื่อนักฆ่าไม่สามารถยิงกระสุนตรงๆ ได้ มันหมายความว่า... The Blind Banker (2010)
Nine million forjade pin dragon den black tramway.เก้าล้านสำหรับ ปิ่นหยกรังมังกร รถรางดำ The Blind Banker (2010)
Bring it to the Tramway, their London hideout.เอามันไปที่รถราง ซึ่่งเป็นที่ซ่อนตัวพวกเขา The Blind Banker (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถราง[n.] (rotrāng) EN: tram ; trolley ; streetcar   FR: tramway [m] ; tram [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tramway    (n) trˈæmwɛɪ (t r a1 m w ei)
tramways    (n) trˈæmwɛɪz (t r a1 m w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有轨电车[yǒu guǐ diàn chē, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] tramway; tram [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straßenbahn {f}; Straßenbahnnetz {n} | Straßenbahnen {pl}tramway [Br.]; streetcar system | tramways [Add to Longdo]
Straßenbahnlinie {f} | Straßenbahnlinien {pl}tramway | tramways [Add to Longdo]
Tramway {f} [Ös.]; Tram {f,n}; Trambahn {f} | Trampoline {pl}tram [Br.]; streetcar [Am.] | trampolines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
馬車鉄道[ばしゃてつどう, bashatetsudou] (n) (See 鉄道馬車) horse tramway [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horse \Horse\ (h[^o]rs), n. [AS. hors; akin to OS. hros, D. &
   OHG. ros, G. ross, Icel. hross; and perh. to L. currere to
   run, E. course, current Cf. {Walrus}.]
   1. (Zool.) A hoofed quadruped of the genus {Equus};
    especially, the domestic horse ({Equus caballus}), which
    was domesticated in Egypt and Asia at a very early period.
    It has six broad molars, on each side of each jaw, with
    six incisors, and two canine teeth, both above and below.
    The mares usually have the canine teeth rudimentary or
    wanting. The horse differs from the true asses, in having
    a long, flowing mane, and the tail bushy to the base.
    Unlike the asses it has callosities, or chestnuts, on all
    its legs. The horse excels in strength, speed, docility,
    courage, and nobleness of character, and is used for
    drawing, carrying, bearing a rider, and like purposes.
    [1913 Webster]
 
   Note: Many varieties, differing in form, size, color, gait,
      speed, etc., are known, but all are believed to have
      been derived from the same original species. It is
      supposed to have been a native of the plains of Central
      Asia, but the wild species from which it was derived is
      not certainly known. The feral horses of America are
      domestic horses that have run wild; and it is probably
      true that most of those of Asia have a similar origin.
      Some of the true wild Asiatic horses do, however,
      approach the domestic horse in several characteristics.
      Several species of fossil ({Equus}) are known from the
      later Tertiary formations of Europe and America. The
      fossil species of other genera of the family
      {Equid[ae]} are also often called horses, in general
      sense.
      [1913 Webster]
 
   2. The male of the genus {Equus}, in distinction from the
    female or male; usually, a castrated male.
    [1913 Webster]
 
   3. Mounted soldiery; cavalry; -- used without the plural
    termination; as, a regiment of horse; -- distinguished
    from {foot}.
    [1913 Webster]
 
       The armies were appointed, consisting of twenty-five
       thousand horse and foot.       --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. A frame with legs, used to support something; as, a
    clotheshorse, a sawhorse, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. A frame of timber, shaped like a horse, on which soldiers
    were made to ride for punishment.
    [1913 Webster]
 
   6. Anything, actual or figurative, on which one rides as on a
    horse; a hobby.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mining) A mass of earthy matter, or rock of the same
    character as the wall rock, occurring in the course of a
    vein, as of coal or ore; hence, to take horse -- said of a
    vein -- is to divide into branches for a distance.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.)
    (a) See {Footrope}, a.
    (b) A breastband for a leadsman.
    (c) An iron bar for a sheet traveler to slide upon.
    (d) A jackstay. --W. C. Russell. --Totten.
      [1913 Webster]
 
   9. (Student Slang)
    (a) A translation or other illegitimate aid in study or
      examination; -- called also {trot}, {pony}, {Dobbin}.
    (b) Horseplay; tomfoolery.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. {heroin}. [slang]
     [PJC]
 
   11. {horsepower}. [Colloq. contraction]
     [PJC]
 
   Note: Horse is much used adjectively and in composition to
      signify of, or having to do with, a horse or horses,
      like a horse, etc.; as, horse collar, horse dealer or
      horse?dealer, horsehoe, horse jockey; and hence, often
      in the sense of strong, loud, coarse, etc.; as,
      horselaugh, horse nettle or horse-nettle, horseplay,
      horse ant, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Black horse}, {Blood horse}, etc. See under {Black}, etc.
 
   {Horse aloes}, caballine aloes.
 
   {Horse ant} (Zool.), a large ant ({Formica rufa}); -- called
    also {horse emmet}.
 
   {Horse artillery}, that portion of the artillery in which the
    cannoneers are mounted, and which usually serves with the
    cavalry; flying artillery.
 
   {Horse balm} (Bot.), a strong-scented labiate plant
    ({Collinsonia Canadensis}), having large leaves and
    yellowish flowers.
 
   {Horse bean} (Bot.), a variety of the English or Windsor bean
    ({Faba vulgaris}), grown for feeding horses.
 
   {Horse boat}, a boat for conveying horses and cattle, or a
    boat propelled by horses.
 
   {Horse bot}. (Zool.) See {Botfly}, and {Bots}.
 
   {Horse box}, a railroad car for transporting valuable horses,
    as hunters. [Eng.]
 
   {Horse breaker} or {Horse trainer}, one employed in subduing
    or training horses for use.
 
   {Horse car}.
     (a) A railroad car drawn by horses. See under {Car}.
     (b) A car fitted for transporting horses.
 
   {Horse cassia} (Bot.), a leguminous plant ({Cassia
    Javanica}), bearing long pods, which contain a black,
    catharic pulp, much used in the East Indies as a horse
    medicine.
 
   {Horse cloth}, a cloth to cover a horse.
 
   {Horse conch} (Zool.), a large, spiral, marine shell of the
    genus Triton. See {Triton}.
 
   {Horse courser}.
     (a) One that runs horses, or keeps horses for racing.
       --Johnson.
     (b) A dealer in horses. [Obs.] --Wiseman.
 
   {Horse crab} (Zool.), the Limulus; -- called also
    {horsefoot}, {horsehoe crab}, and {king crab}.
 
   {Horse crevall['e]} (Zool.), the cavally.
 
   {Horse emmet} (Zool.), the horse ant.
 
   {Horse finch} (Zool.), the chaffinch. [Prov. Eng.]
 
   {Horse gentian} (Bot.), fever root.
 
   {Horse iron} (Naut.), a large calking iron.
 
   {Horse latitudes}, a space in the North Atlantic famous for
    calms and baffling winds, being between the westerly winds
    of higher latitudes and the trade winds. --Ham. Nav.
    Encyc.
 
   {Horse mackrel}. (Zool.)
     (a) The common tunny ({Orcynus thunnus}), found on the
       Atlantic coast of Europe and America, and in the
       Mediterranean.
     (b) The bluefish ({Pomatomus saltatrix}).
     (c) The scad.
     (d) The name is locally applied to various other fishes,
       as the California hake, the black candlefish, the
       jurel, the bluefish, etc.
 
   {Horse marine} (Naut.), an awkward, lubbery person; one of a
    mythical body of marine cavalry. [Slang]
 
   {Horse mussel} (Zool.), a large, marine mussel ({Modiola
    modiolus}), found on the northern shores of Europe and
    America.
 
   {Horse nettle} (Bot.), a coarse, prickly, American herb, the
    {Solanum Carolinense}.
 
   {Horse parsley}. (Bot.) See {Alexanders}.
 
   {Horse purslain} (Bot.), a coarse fleshy weed of tropical
    America ({Trianthema monogymnum}).
 
   {Horse race}, a race by horses; a match of horses in running
    or trotting.
 
   {Horse racing}, the practice of racing with horses.
 
   {Horse railroad}, a railroad on which the cars are drawn by
    horses; -- in England, and sometimes in the United States,
    called a {tramway}.
 
   {Horse run} (Civil Engin.), a device for drawing loaded
    wheelbarrows up an inclined plane by horse power.
 
   {Horse sense}, strong common sense. [Colloq. U.S.]
 
   {Horse soldier}, a cavalryman.
 
   {Horse sponge} (Zool.), a large, coarse, commercial sponge
    ({Spongia equina}).
 
   {Horse stinger} (Zool.), a large dragon fly. [Prov. Eng.]
 
   {Horse sugar} (Bot.), a shrub of the southern part of the
    United States ({Symplocos tinctoria}), whose leaves are
    sweet, and good for fodder.
 
   {Horse tick} (Zool.), a winged, dipterous insect ({Hippobosca
    equina}), which troubles horses by biting them, and
    sucking their blood; -- called also {horsefly}, {horse
    louse}, and {forest fly}.
 
   {Horse vetch} (Bot.), a plant of the genus {Hippocrepis}
    ({Hippocrepis comosa}), cultivated for the beauty of its
    flowers; -- called also {horsehoe vetch}, from the
    peculiar shape of its pods.
 
   {Iron horse}, a locomotive. [Colloq.]
 
   {Salt horse}, the sailor's name for salt beef.
 
   {To look a gift horse in the mouth}, to examine the mouth of
    a horse which has been received as a gift, in order to
    ascertain his age; -- hence, to accept favors in a
    critical and thankless spirit. --Lowell.
 
   {To take horse}.
     (a) To set out on horseback. --Macaulay.
     (b) To be covered, as a mare.
     (c) See definition 7 (above).
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tramway \Tram"way`\, n.
   1. Same as {Tramroad}.
    [1913 Webster]
 
   2. A street railway laid in the streets of a town or city, or
    an interurban railway for local traffic, on which cable
    cars, or trolley cars, etc., are used, in distinction from
    an extended railway line for trains drawn by steam or
    electric locomotives.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tramway
   n 1: a conveyance that transports passengers or freight in
      carriers suspended from cables and supported by a series of
      towers [syn: {tramway}, {tram}, {aerial tramway}, {cable
      tramway}, {ropeway}]
   2: the track on which trams or streetcars run [syn: {tramline},
     {tramway}, {streetcar track}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 tramway /tʀamwɛ/ 
  streetcar; tram

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top