Search result for

toupees

(59 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toupees-, *toupees*, toupee
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา toupees มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *toupees*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toupee[N] ผมปลอมของชาย, Syn. periwig, peruke

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
toupee (n) วิก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wig!Toupet! The Ex-Files (2001)
It's a toupee.แต่มันเป็นวิกผมปลอมสำหรับผู้ชาย Mr. Monk Gets Fired (2004)
It's your toupee, sir.มันเป็นวิกผมของคุณเอง ครับท่าน Mr. Monk Gets Fired (2004)
A toupee.วิกผมปลอมสำหรับผู้ชาย Mr. Monk Gets Fired (2004)
Your toupee.วิกผมปลอมสำหรับผู้ชายบนศรีษะคุณ Mr. Monk Gets Fired (2004)
- I don't wear a toupee.- ผมไม่ได้ใส่วิกผมปลอมสำหรับผู้ชายสักหน่อย Mr. Monk Gets Fired (2004)
Dr. Bailey's performing a toupet procedure right now, and there wasn't enough room in her O.R., so we're just following it on Twitter.พอดีเลย หมอเบลี่ย์กำลังผ่าตัดด้วยวีธีทูเพต์อยู่ แล้วที่ไม่พอใน OR ของเธอ พวกเราก็เลยตามดูบนทวิตเตอร์เอา Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Ordinary toupee hair is harvested from the heads of the godless oriental.วิกผมธรรมดานี้ถูกเก็บเกี่ยว มาจากศีรษะของพระเจ้าโอเรียนเต็ล Advanced Gay (2011)
♪ Honey, your toupee is falling to your left side ♪#ที่รัก ผมปลอมของคุณกำลังร่วงลงมาทางด้านซ้าย# Prom-asaurus (2012)
When I finish with him, his hair will be so loose, he'll be in the road company of The King and I.Sein Toupet wird so lose sein, dass er nur noch Straßentheater spielen kann. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
You lost your rug, Uncle Joe.Du hast dein Toupet verloren, Onkel Joe. Touch of Evil (1958)
You lost your rug!Dein Toupet! Touch of Evil (1958)
- Here, you lost your rug.- Du hast dein Toupet verloren. Touch of Evil (1958)
You lost your rug.Du hast dein Toupet verloren. Touch of Evil (1958)
Just how p-personaI is a toupee?Wie persönlich ist ein Toupet? Casino Royale (1967)
I've got an admiral with a loose toupee.Ich habe einen Admiral mit einem losen Toupet. Yours, Mine and Ours (1968)
That's a toupee for dogs.Es ist ein Toupet für Hunde. Midnight Cowboy (1969)
Oh, you want the toupee hall, in that case, sir.- Dann müssen Sie in die Toupet-Halle. - In die was? Michael Ellis (1974)
The what?Die Toupet-Halle, Mr. Ellis. Michael Ellis (1974)
Excuse me, could you tell me The way to the toupee hall, please?Verzeihung, wo finde ich die Toupet-Halle? Michael Ellis (1974)
The toupee hall.- Die Toupet-Halle. Michael Ellis (1974)
The toupee hall.Die Toupet-Halle. Michael Ellis (1974)
Oh, the toupee hall.Oh, die Toupet-Halle. Michael Ellis (1974)
Gladys, where are toupees now?Gladys, wo sind die Toupets jetzt? Michael Ellis (1974)
Toupees?- Toupets? Michael Ellis (1974)
Mm, this gentleman wants one. A toupee?- Der Herr hier möchte ein Toupet. Michael Ellis (1974)
Mm.- Ein Toupet? Michael Ellis (1974)
Don't worry, sir.TOUPETS Michael Ellis (1974)
I don't know Whether you believe this, sir But one of us is actually wearingSie werden es vermutlich nicht glauben, Sir... aber einer von uns trägt gerade ein Toupet. Michael Ellis (1974)
Just a minute. Someone told you we all had toupees?Hat Ihnen jemand gesagt, dass wir alle Toupets tragen? Michael Ellis (1974)
I am not wearing a toupee. They just told me to come in hereIch trage kein Toupet. Michael Ellis (1974)
The mayor wears a toupee?Der Bürgermeister trägt ein Toupet? The Hotel Inspectors (1975)
And he drives a '63 Dodge station wagon,Er studierte in West Point und trägt ein Toupet. Ruth Buzzi (1976)
Is that a toupee you're wearing or did your cat die?Ist das ein Toupet oder ist deine Katze gestorben? Hilfe! Charles Aznavour (1976)
I will tell everyone you wear a toupee.Ich werde allen erzählen, dass Sie ein Toupet tragen. Murder by Death (1976)
- Why do you wear that rug?- Warum tragen Sie ein Toupet? Slap Shot (1977)
I do wigs, hairpieces and toupees.Ich verkaufte Perücken, Haarteile, Toupets. Les bronzés font du ski (1979)
Oh, look at that... that guy's toupee.Sieh dir das an... sein Toupet. Manhattan (1979)
It's like the toupee dropped on his head from a window ledge as he was walking.Als ob ihm das Toupet untenNegs auf den Kopf gefallen wäre. Manhattan (1979)
Cookie had more manhood in his toupee... than you've got in your fat frame.Cookie hatte mehr Männlichkeit im Toupet als du Fettsack in deinen Knochen. Atlantic City (1980)
You know, there's a name for that.Wisst ihr was? Für diese Dinger gibt es einem Namen, ein Toupet Bernarda. The Skin (1981)
Mr. Walsh! Toupee time!Mr. Walsh, es ist Zeit für Ihr Toupet. Steele in the News (1983)
This is a young man's game... and I don't care how many toupees Elliot wears. He's not fooling anybody. He's old.Da muss ein Junger ran, und es ist mir egal, wie viele Toupets Elliot trägt, er macht keinem was vor, er ist alt. Steele in the News (1983)
- But we always saw Elliot without his toupee.- Aber wir kennen Elliot ohne Toupet. Steele in the News (1983)
He hated that toupee.Er hasste dieses Toupet. Steele in the News (1983)
I'm just a little drug down, that's all.- Nein. Der, der ihm das ToupeDreamscape (1984)
Wait a minute. Hold everything. That's a wig, isn't it?Das ist ein Toupet, nicht wahr? Police Academy (1984)
- Yeah, that's a wig.- Ja, ein Toupet! Police Academy (1984)
Wig!Toupet! Police Academy (1984)
Wig!Toupet! Police Academy (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุก[X] (juk) EN: topknot   FR: toupet [m] ; houppe [f] ; petit chignon [m]
หมัน[n.] (man) EN: hemp ; rope ends ; tow   FR: étoupe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOUPEE    T UW2 P EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toupee    (n) (t uu1 p ei)
toupees    (n) (t uu1 p ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Toupet {n} | Toupets {pl}toupee | toupees [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top