หรือคุณหมายถึง toqü?
Search result for

toque

(14 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toque-, *toque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toque[N] หมวกผู้หญิงชนิดไม่มีขอบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you forget to take off your toque when you entered a room?รึนายลืมถอดหมวกก่อนเข้าห้อง Spider and the Fly (2010)
Got your toque!ได้หมวกแกแล้ว Ratatouille (2007)
He's the cook. The real cook. He's been hiding under my toque.เขาเป็นคนทำ เป็นพ่อครัวตัวจริง เขาในหมวกบนหัวของฉันนี่ Ratatouille (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคาะประตู[v. exp.] (khǿ pratū) EN: knock at the door   FR: frapper à la porte ; toquer (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TOQUEPALA    T AA2 K W EH0 P AA1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toque    (n) (t ou1 k)
toques    (n) (t ou1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Toque {f}; randloser Damenhuttoque [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トーク[, to-ku] (n) (1) talk; (2) toque; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toque \Toque\ (t[=o]k), n. [F. toque; of Celtic origin; cf. W.
   toc.]
   1. A kind of cap worn in the 16th century, and copied in
    modern fashions; -- called also {toquet}.
    [1913 Webster]
 
       His velvet toque stuck as airily as ever upon the
       side of his head.           --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A variety of the bonnet monkey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toque
   n 1: a tall white hat with a pouched crown; worn by chefs
   2: a small round woman's hat [syn: {pillbox}, {toque}, {turban}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 toque [tɔk]
   cap
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 toque
   touch
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top