ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tooth and nail

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tooth and nail-, *tooth and nail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tooth and nail[ADV] อย่างดุเดือด, See also: อย่างก้าวร้าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tooth and nailn. อย่างดุเดือด,ใช้กำลังหรือทุนเต็มที่, Syn. fiercely

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You fought Salome tooth and nail for the right to drink my blood, and now you are going to act as though I forced it upon you?เจ้าแข่งขันกับซาโลเม่ และเพื่อความถูกต้อง... เจ้าดื่มเลือดของข้า Don't You Feel Me (2013)
We've been fucking fighting tooth and nail to survive this bullshit our whole life, and I ain't letting you give up now.พวกเราสู้ด้วยความยากลำบากตลอด และพวกเรามีชีวิตแย่ๆ ตลอดมา และฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเป็นไปอีกคน Beautifully Broken (2010)
I mean,these residents are running around fighting tooth and nail for a chance to get to cut off a leg.พวกเรซิเดนซ์จิกกัดกันแย่งโอกาสจะได้สับขาคน All by Myself (2008)
in fact,we have to fight tooth and nail just to keep whatever it is we got.จริง ๆ แล้วเราต้องสู้เลือดตากระเด็น แค่เพื่อจะรักษาสิ่งที่เรามีอยู่ Wishful Thinking (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tooth and nailI wonder if they don't have meetings anymore where strong words fly and everyone goes at each other tooth and nail.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tooth \Tooth\ (t[=oo]th), n.; pl. {Teeth} (t[=e]th). [OE.
   toth,tooth, AS. t[=o][eth]; akin to OFries. t[=o]th, OS. & D.
   tand, OHG. zang, zan, G. zahn, Icel. t["o]nn, Sw. & Dan.
   tand, Goth. tumpus, Lith. dantis, W. dant, L. dens, dentis,
   Gr. 'odoy`s, 'odo`ntos, Skr. danta; probably originally the
   p. pr. of the verb to eat. [root]239. Cf. {Eat}, {Dandelion},
   {Dent} the tooth of a wheel, {Dental}, {Dentist}, {Indent},
   {Tine} of a fork, {Tusk}. ]
   1. (Anat.) One of the hard, bony appendages which are borne
    on the jaws, or on other bones in the walls of the mouth
    or pharynx of most vertebrates, and which usually aid in
    the prehension and mastication of food.
    [1913 Webster]
 
   Note: The hard parts of teeth are principally made up of
      dentine, or ivory, and a very hard substance called
      enamel. These are variously combined in different
      animals. Each tooth consist of three parts, a crown, or
      body, projecting above the gum, one or more fangs
      imbedded in the jaw, and the neck, or intermediate
      part. In some animals one or more of the teeth are
      modified into tusks which project from the mouth, as in
      both sexes of the elephant and of the walrus, and in
      the male narwhal.
      In adult man there are thirty-two teeth, composed
      largely of dentine, but the crowns are covered with
      enamel, and the fangs with a layer of bone called
      cementum. Of the eight teeth on each half of each jaw,
      the two in front are incisors, then come one canine,
      cuspid, or dog tooth, two bicuspids, or false molars,
      and three molars, or grinding teeth. The milk, or
      temporary, teeth are only twenty in number, there being
      two incisors, one canine, and two molars on each half
      of each jaw. The last molars, or wisdom teeth, usually
      appear long after the others, and occasionally do not
      appear above the jaw at all.
      [1913 Webster]
 
         How sharper than a serpent's tooth it is
         To have a thankless child!     --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Taste; palate.
    [1913 Webster]
 
       These are not dishes for thy dainty tooth. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Any projection corresponding to the tooth of an animal, in
    shape, position, or office; as, the teeth, or cogs, of a
    cogwheel; a tooth, prong, or tine, of a fork; a tooth, or
    the teeth, of a rake, a saw, a file, a card.
    [1913 Webster]
 
   4.
    (a) A projecting member resembling a tenon, but fitting
      into a mortise that is only sunk, not pierced through.
    (b) One of several steps, or offsets, in a tusk. See
      {Tusk}.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]
 
   5. (Nat. Hist.) An angular or prominence on any edge; as, a
    tooth on the scale of a fish, or on a leaf of a plant;
    specifically (Bot.), one of the appendages at the mouth of
    the capsule of a moss. See {Peristome}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) Any hard calcareous or chitinous organ found in
    the mouth of various invertebrates and used in feeding or
    procuring food; as, the teeth of a mollusk or a starfish.
    [1913 Webster]
 
   {In spite of the teeth}, in defiance of opposition; in
    opposition to every effort.
 
   {In the teeth}, directly; in direct opposition; in front.
    "Nor strive with all the tempest in my teeth." --Pope.
 
   {To cast in the teeth}, to report reproachfully; to taunt or
    insult one with.
 
   {Tooth and nail}, as if by biting and scratching; with one's
    utmost power; by all possible means. --L'Estrange. "I
    shall fight tooth and nail for international copyright."
    --Charles Reade.
 
   {Tooth coralline} (Zool.), any sertularian hydroid.
 
   {Tooth edge}, the sensation excited in the teeth by grating
    sounds, and by the touch of certain substances, as keen
    acids.
 
   {Tooth key}, an instrument used to extract teeth by a motion
    resembling that of turning a key.
 
   {Tooth net}, a large fishing net anchored. [Scot.]
    --Jamieson.
 
   {Tooth ornament}. (Arch.) Same as {Dogtooth}, n., 2.
 
   {Tooth powder}, a powder for cleaning the teeth; a
    dentifrice.
 
   {Tooth rash}. (Med.) See {Red-gum}, 1.
 
   {To show the teeth}, to threaten. "When the Law shows her
    teeth, but dares not bite." --Young.
 
   {To the teeth}, in open opposition; directly to one's face.
    "That I shall live, and tell him to his teeth ." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tooth and nail
   adv 1: with force and ferocity; "she fought tooth and nail"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top