ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tipple

T IH1 P AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tipple-, *tipple*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tipple(vi) ดื่มเหล้า
tippler(n) คนขี้เมา, Syn. drunk
tippler(n) นกพิราบที่เลี้ยงไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tipple(ทิพ'เพิล) vt. จิบเหล้า (มักติดต่อกัน) vi. ดื่มเหล้า (มักเป็นนิสัยหรือมากเกินไป) n. เหล้า., See also: tippler n., Syn. booze, drink
stipple(สทิพ'เพิล) vt., n. (การ) ทาสีหรือสลักหรือวาดเป็นแต้ม ๆ หรือเป็นจุด ๆ , ผลงานด้วยวิธีการดังกล่าว, See also: stippler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tipple(n) สุรา, เหล้า
tipple(vi) เมาหยำเป, จิบเหล้า

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TIPPLE T IH1 P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tipple (v) tˈɪpl (t i1 p l)
tippled (v) tˈɪpld (t i1 p l d)
tippler (n) tˈɪplər (t i1 p l @ r)
tipples (v) tˈɪplz (t i1 p l z)
tipplers (n) tˈɪpləz (t i1 p l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
飲ん兵衛;飲んべえ;呑ん兵衛;飲兵衛(io);呑兵衛(io)[のんべえ, nonbee] (n) heavy drinker; tippler [Add to Longdo]
飲助;飲み助;呑み助[のみすけ, nomisuke] (n) tippler; drunkard; heavy drinker [Add to Longdo]
酒飲み;酒呑み;酒呑[さけのみ, sakenomi] (n) (heavy) drinker; drunkard; tippler; boozer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tipple \Tip"ple\, v. t.
   1. To drink, as strong liquors, frequently or in excess.
    [1913 Webster]
 
       Himself, for saving charges,
       A peeled, sliced onions eats, and tipples verjuice.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To put up in bundles in order to dry, as hay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tipple \Tip"ple\, n.
   Liquor taken in tippling; drink.
   [1913 Webster]
 
      Pulque, the national tipple of Mexico.  --S. B.
                          Griffin.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tipple \Tip"ple\, n. [Cf. 3d {Tip}.]
   An apparatus by which loaded cars are emptied by tipping;
   also, the place where such tipping is done.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tipple \Tip"ple\, v. i. [imp. & p. p. {Tippled}; p. pr. & vb. n.
   {Tippling}.] [From tip a small end, or a word akin to it; cf.
   Norw. tipla to tipple, to drip, Prov. E. tip, tiff, tift, a
   draught of liquor, dial. G. zipfeln to eat and drink in small
   parts. See {Tip} a point, and cf. {Tipsy}.]
   To drink spirituous or strong liquors habitually; to indulge
   in the frequent and improper used of spirituous liquors;
   especially, to drink frequently in small quantities, but
   without absolute drunkeness.
   [1913 Webster]
 
      Few of those who were summoned left their homes, and
      those few generally found it more agreeable to tipple
      in alehouses than to pace the streets.  --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tipple
   n 1: a serving of drink (usually alcoholic) drawn from a keg;
      "they served beer on draft" [syn: {draft}, {draught},
      {potation}, {tipple}]
   v 1: drink moderately but regularly; "We tippled the cognac"
      [syn: {tipple}, {bib}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top