ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tip-top

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tip-top-, *tip-top*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aigoo, President Oh is not in his tip-top condition today.ไออิกู, ประธานโอ ไม่อยู่ในสถาพ ที่ดีที่สุดของเขา ในวันนี้ Episode #1.5 (2008)
In tip-top shape.ในสภาพที่ยังดีอยู่ Chuck Versus Operation Awesome (2010)
- I'm in tip-top shape. - Dr. Webber did your surgery?.... ดร. เวบเบอร์ เป็นคนผ่าตัดให้ใช้มั๊ย? Blink (2010)
Except for the chisel in her head, the victim was in tip-top shape.ยกเว้นสิ่วในหัวเธอ ร่างกายของเหยื่อสมบูรณ์ดีมาก Perennials (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tip-top (j) tˈɪp-tɒp (t i1 p - t o p)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiptop \Tip"top`\, n. [Tip end + top.]
   The highest or utmost degree; the best of anything. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiptop \Tip"top`\, a.
   Very excellent; most excellent; perfect. [Colloq.] "Four
   tiptop voices." --Gray. "Sung in a tiptop manner."
   --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tip-top
   adv 1: to the highest extent; "the shoes fit me tip-top"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tiptop /tiptɔp/
  fine; great

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top