Search result for

time out of mind

   
3 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -time out of mind-, *time out of mind*, time out of min
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
time out of mind[IDM] นานมาก, See also: ยาวนานมาก, นานจนจำไม่ได้

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Time \Time\, n.; pl. {Times}. [OE. time, AS. t[imac]ma, akin to
   t[imac]d time, and to Icel. t[imac]mi, Dan. time an hour, Sw.
   timme. [root]58. See {Tide}, n.]
   1. Duration, considered independently of any system of
    measurement or any employment of terms which designate
    limited portions thereof.
    [1913 Webster]
 
       The time wasteth [i. e. passes away] night and day.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I know of no ideas . . . that have a better claim to
       be accounted simple and original than those of space
       and time.               --Reid.
    [1913 Webster]
 
   2. A particular period or part of duration, whether past,
    present, or future; a point or portion of duration; as,
    the time was, or has been; the time is, or will be.
    [1913 Webster]
 
       God, who at sundry times and in divers manners spake
       in time past unto the fathers by the prophets.
                          --Heb. i. 1.
    [1913 Webster]
 
   3. The period at which any definite event occurred, or person
    lived; age; period; era; as, the Spanish Armada was
    destroyed in the time of Queen Elizabeth; -- often in the
    plural; as, ancient times; modern times.
    [1913 Webster]
 
   4. The duration of one's life; the hours and days which a
    person has at his disposal.
    [1913 Webster]
 
       Believe me, your time is not your own; it belongs to
       God, to religion, to mankind.     --Buckminster.
    [1913 Webster]
 
   5. A proper time; a season; an opportunity.
    [1913 Webster]
 
       There is . . . a time to every purpose. --Eccl. iii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
       The time of figs was not yet.     --Mark xi. 13.
    [1913 Webster]
 
   6. Hour of travail, delivery, or parturition.
    [1913 Webster]
 
       She was within one month of her time. --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   7. Performance or occurrence of an action or event,
    considered with reference to repetition; addition of a
    number to itself; repetition; as, to double cloth four
    times; four times four, or sixteen.
    [1913 Webster]
 
       Summers three times eight save one.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. The present life; existence in this world as contrasted
    with immortal life; definite, as contrasted with infinite,
    duration.
    [1913 Webster]
 
       Till time and sin together cease.   --Keble.
    [1913 Webster]
 
   9. (Gram.) Tense.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.) The measured duration of sounds; measure; tempo;
     rate of movement; rhythmical division; as, common or
     triple time; the musician keeps good time.
     [1913 Webster]
 
        Some few lines set unto a solemn time. --Beau. &
                          Fl.
     [1913 Webster]
 
   Note: Time is often used in the formation of compounds,
      mostly self-explaining; as, time-battered,
      time-beguiling, time-consecrated, time-consuming,
      time-enduring, time-killing, time-sanctioned,
      time-scorner, time-wasting, time-worn, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Absolute time}, time irrespective of local standards or
    epochs; as, all spectators see a lunar eclipse at the same
    instant of absolute time.
 
   {Apparent time}, the time of day reckoned by the sun, or so
    that 12 o'clock at the place is the instant of the transit
    of the sun's center over the meridian.
 
   {Astronomical time}, mean solar time reckoned by counting the
    hours continuously up to twenty-four from one noon to the
    next.
 
   {At times}, at distinct intervals of duration; now and then;
    as, at times he reads, at other times he rides.
 
   {Civil time}, time as reckoned for the purposes of common
    life in distinct periods, as years, months, days, hours,
    etc., the latter, among most modern nations, being divided
    into two series of twelve each, and reckoned, the first
    series from midnight to noon, the second, from noon to
    midnight.
 
   {Common time} (Mil.), the ordinary time of marching, in which
    ninety steps, each twenty-eight inches in length, are
    taken in one minute.
 
   {Equation of time}. See under {Equation}, n.
 
   {In time}.
     (a) In good season; sufficiently early; as, he arrived in
       time to see the exhibition.
     (b) After a considerable space of duration; eventually;
       finally; as, you will in time recover your health and
       strength.
 
   {Mean time}. See under 4th {Mean}.
 
   {Quick time} (Mil.), time of marching, in which one hundred
    and twenty steps, each thirty inches in length, are taken
    in one minute.
 
   {Sidereal time}. See under {Sidereal}.
 
   {Standard time}, the civil time that has been established by
    law or by general usage over a region or country. In
    England the standard time is Greenwich mean solar time. In
    the United States and Canada four kinds of standard time
    have been adopted by the railroads and accepted by the
    people, viz., Eastern, Central, Mountain, and Pacific
    time, corresponding severally to the mean local times of
    the 75th, 90th, 105th, and 120th meridians west from
    Greenwich, and being therefore five, six, seven, and eight
    hours slower than Greenwich time.
 
   {Time ball}, a ball arranged to drop from the summit of a
    pole, to indicate true midday time, as at Greenwich
    Observatory, England. --Nichol.
 
   {Time bargain} (Com.), a contract made for the sale or
    purchase of merchandise, or of stock in the public funds,
    at a certain time in the future.
 
   {Time bill}. Same as {Time-table}. [Eng.]
 
   {Time book}, a book in which is kept a record of the time
    persons have worked.
 
   {Time detector}, a timepiece provided with a device for
    registering and indicating the exact time when a watchman
    visits certain stations in his beat.
 
   {Time enough}, in season; early enough. "Stanly at Bosworth
    field, . . . came time enough to save his life." --Bacon.
 
   {Time fuse}, a fuse, as for an explosive projectile, which
    can be so arranged as to ignite the charge at a certain
    definite interval after being itself ignited.
 
   {Time immemorial}, or {Time out of mind}. (Eng. Law) See
    under {Immemorial}.
 
   {Time lock}, a lock having clockwork attached, which, when
    wound up, prevents the bolt from being withdrawn when
    locked, until a certain interval of time has elapsed.
 
   {Time of day}, salutation appropriate to the times of the
    day, as "good morning," "good evening," and the like;
    greeting.
 
   {To kill time}. See under {Kill}, v. t.
 
   {To make time}.
     (a) To gain time.
     (b) To occupy or use (a certain) time in doing something;
       as, the trotting horse made fast time.
 
   {To move against time}, {To run against time}, or {To go
   against time}, to move, run, or go a given distance without a
    competitor, in the quickest possible time; or, to
    accomplish the greatest distance which can be passed over
    in a given time; as, the horse is to run against time.
 
   {True time}.
     (a) Mean time as kept by a clock going uniformly.
     (b) (Astron.) Apparent time as reckoned from the transit
       of the sun's center over the meridian.
       [1913 Webster]
       [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 time out of mind
   n 1: the distant past beyond memory [syn: {time immemorial},
      {time out of mind}]

ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

time ( T AY1 M) out of ( AW1 T AH1 V) mind ( M AY1 N D)

 


  

 
time
 • การลงโทษจำคุก[Lex2]
 • เวลา: กาล, ช่วงเวลา, ชั่วเวลา, กาลเวลา [Lex2]
 • ช่วงชีวิตของบุคคล[Lex2]
 • ฤดูกาล[Lex2]
 • ครั้ง: เที่ยว, หน, คราว [Lex2]
 • จังหวะของดนตรี[Lex2]
 • เวลาที่ทำงาน[Lex2]
 • ค่าจ้าง[Lex2]
 • จับเวลา[Lex2]
 • กำหนดเวลา[Lex2]
 • ตั้งเวลา[Lex2]
 • (ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา [Hope]
 • (n) เวลา,ครั้ง,อายุ,สมัย,จังหวะ,วาระ,โอกาส [Nontri]
 • (vt) กะเวลา,จับเวลา,ให้จังหวะ,กำหนด,ตั้งเวลา [Nontri]
 • /T AY1 M/ [CMU]
 • (v) /t'aɪm/ [OALD]
out of
 • ออกจาก[Lex2]
mind
 • จิตใจ: ใจ, ความเห็น, ความรู้สึกนึกคิด, ความคิด [Lex2]
 • ความจำ: ความทรงจำ [Lex2]
 • คนฉลาด[Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์ [Lex2]
 • สติปัญญา: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา [Lex2]
 • สังเกต: เข้าใจ [Lex2]
 • รังเกียจ: เกี่ยง, คัดค้าน, ไม่เต็มใจทำบางสิ่ง [Lex2]
 • ระวัง: ระมัดระวัง, เอาใจใส่ดูแล [Lex2]
 • (ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้ [Hope]
 • (n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ [Nontri]
 • (vt) ระวัง,เอาใจใส่,สนใจ,สังเกต,ตั้งใจฟัง,รังเกียจ [Nontri]
 • /M AY1 N D/ [CMU]
 • (v) /m'aɪnd/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top