ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thieved

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thieved-, *thieved*, thiev, thieve
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thieved (v) θˈiːvd (th ii1 v d)
thieve (v) θˈiːv (th ii1 v)
thieves (v) θˈiːvz (th ii1 v z)
thievery (n) θˈiːvəriː (th ii1 v @ r ii)
thieving (v) θˈiːvɪŋ (th ii1 v i ng)
thievish (j) θˈiːvɪʃ (th ii1 v i sh)
thievishly (a) θˈiːvɪʃliː (th ii1 v i sh l ii)
sneak-thieves (n) snˈiːk-θiːvz (s n ii1 k - th ii v z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thieve(vt) ขโมย, See also: ลัก, ปล้น, วิ่งราว, Syn. hook, snitch
thievery(n) การขโมย, See also: การลักทรัพย์, Syn. burglary, robbery, theft
thievish(adj) ขี้ขโมย, See also: ชอบลักทรัพย์, Syn. stealthy, furtive, cunning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thieve(ธีฟว) vt.,vi. ขโมย,ลักทรัพย์, See also: thievingly adv.
thievery(ธีฟ'เวอรี) n. การขโมย,การลักทรัพย์
thievish(ธี'วิช) adj. ขี้ขโมย,ชอบลักทรัพย์,ลักเล็กขโมยน้อย,เหมือนขโมย,มือไม่สะอาด., See also: thievishness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
thieve(vt) ขโมย,ลักขโมย,ลักทรัพย์
thievery(n) การขโมย,การลักทรัพย์,การลักเล็กขโมยน้อย
thievish(adj) ขี้ขโมย,ชอบลักทรัพย์,เหมือนขโมย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automobile thievesขโมยรถยนต์ [TU Subject Heading]
Thievesขโมย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cyberthieves(n, slang) โจรกรรมทางโลกไซเบอร์ หรือ ทางอินเทอร์เนต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thievThere is honor even among thieves.
thievThe thieves pulled open all the drawers of the desk in search of money.
thievThe thieves ran away after it got dark.
thievThe thieves made off in a waiting car.
thievThe thieves tied him up and escaped through the window.
thievThe thieves knocked off another bank today in a daytime robbery.
thievThere is honor among thieves.
thievIt's thieves' cant.
thievThe thieves made off with the jewels.
thievHe was coerced into helping the thieves.
thievThe village is free from thieves.
thievAt the sight of the policemen the thieves ran away.
thievWatch out for thieves around here.
thievA gang of thieves broke into the bank.
thievThe dog is trained to watch for thieves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ขโมย(adj) thieving, Example: คนส่วนใหญ่คิดว่าเด็กเร่ร่อนที่ดูสกปรกมอมแมมมีนิสัยพูดจาหยาบคาย โกหกเป็นไฟ และขี้ขโมย, Thai Definition: ชอบขโมย
ขโมย(v) steal, See also: thieve, pinch, burglar, filch, pilfer, plagiarize, Syn. ลัก, ลักขโมย, Example: เรื่องที่ 2 ของข้าพเจ้าเป็นเรื่องยาวที่แต่งขึ้นเอง ไม่ได้ขโมยมาจากหนังสือฝรั่งอย่างเล่มแรก
ลักทรัพย์(v) steal, See also: pilfer, thieve, commit larceny, pinch, lift, nick, Syn. ขโมย, ลักขโมย, Example: เขาติดคุกเพราะลักทรัพย์
มือไว(adj) thievish, See also: light-fingered, sticky-fingered, given to stealing, Syn. ขี้ขโมย, มือกาว, มือไวใจเร็ว, Example: ตำรวจจับพวกมือไวไปหมด, Thai Definition: มักหยิบฉวยข้าวของผู้อื่นมาเป็นของตน
ยกเค้า(v) burgle, See also: steal, ransack, rob, thieve, loot, Syn. ขโมย, Example: ข้างบ้านถูกโจรยกเค้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว, Thai Definition: ขโมยทรัพย์สินไปหมด, Notes: (ปาก)
ยักยอก(v) embezzle, See also: defraud, swindle, dupe, trick, thieve, misappropriate, peculate, pilfer, corrupt, cheat, Syn. ฉ้อ, โกง, ยักแยก, ยัก, Example: มูลค่าของเพชรที่ สีกากี ผู้มีอำนาจอาศัยช่องว่างยักยอกเอาไปนั้น มูลค่าถึงเกือบ 400 ล้านบาท, Thai Definition: เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต
ซ่องโจร(n) criminal association, See also: hideout, lair, thieves' den, bandit's den, den, Syn. ถ้ำโจร, รังโจน, Example: ตำรวจใช้กำลังทั้งโรงพักในการทลายซ่องโจรกลางกรุง, Thai Definition: แหล่งมั่วสุมของโจร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขโมย[hūakhamōi] (n) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal  FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
ขโมย[khamōi] (v) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize  FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ขี้ขโมย[khīkhamōi] (adj) EN: thieving  FR: voleur
ลัก[lak] (v) EN: steal ; thieve ; commit larceny ; rob ; filch (inf.) ; pilfer  FR: voler ; commettre un larcin ; dérober ; chaparder (fam.) ; chiper (fam.)
มือบอน[meūbøn] (adj) EN: cursed with restless hand ; apt to pick up things ; thievish
มือไว[meūwai] (adj) EN: light-fingered ; thievish
มือไวใจเร็ว[meūwai jaireo] (adj) EN: thievish
ยักยอก[yakyøk] (v) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat  FR: détourner des fonds

CMU English Pronouncing Dictionary
THIEVES TH IY1 V Z
THIEVERY TH IY1 V ER0 IY0
THIEVES' TH IY1 V Z
THIEVING TH IY1 V IH0 NG
GRUB-THIEVES G R AH1 B TH IY2 V Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卧底[wò dǐ, ㄨㄛˋ ㄉㄧˇ, / ] to hide (as an undercover agent); an insider (in a gang of thieves); a mole, #19,155 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dieb {m} | Diebe {pl}thief | thieves [Add to Longdo]
Diebesbande {f} | Diebesbanden {pl}gang of thieves | gangs of thieves [Add to Longdo]
Diebstahl {m}thievery [Add to Longdo]
Schächer {m} | Schächer {pl}thief | thieves [Add to Longdo]
Unehrlichkeit {f}thievishness [Add to Longdo]
diebischthievish [Add to Longdo]
gestohlenthieved [Add to Longdo]
heimlich {adv}thievishly [Add to Longdo]
stehlento thieve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強盗団[ごうとうだん, goutoudan] (n) band of robbers; gang of thieves [Add to Longdo]
手癖[てくせ, tekuse] (n) sticky-fingered; compulsive thievery [Add to Longdo]
窃盗団[せっとうだん, settoudan] (n) group of thieves [Add to Longdo]
泥棒稼業[どろぼうかぎょう, doroboukagyou] (n) professional thievery [Add to Longdo]
泥棒根性[どろぼうこんじょう, doroboukonjou] (n) underhand character; thievish nature [Add to Longdo]
盗人根性[ぬすっとこんじょう;ぬすびとこんじょう, nusuttokonjou ; nusubitokonjou] (n) thievish nature (character); thieving heart; cunning and greedy character [Add to Longdo]
忍び返し;忍返し[しのびがえし, shinobigaeshi] (n) bamboo wall-top spikes (or wood, iron); spikes placed at the top of a wall to repel thieves [Add to Longdo]
濃い[こい, koi] (adj-i) (1) deep (colour); dark; (2) strong (flavour, smell, etc.); (3) thick (consistency); dense; (4) strong (possibility, etc.); (5) thick (i.e. "as thick as thieves"); close; deep (love, etc.); (P) [Add to Longdo]
板の間稼ぎ[いたのまかせぎ, itanomakasegi] (exp,n) bathhouse thievery; stealing someone else's clothes and valuables at a bathhouse [Add to Longdo]
浜の真砂は尽きるとも世に盗人の種は尽きまじ[はまのまさごはつきるともよにぬすびとのたねはつきまじ, hamanomasagohatsukirutomoyoninusubitonotanehatsukimaji] (exp) the sand on the beach may disappear, but the makings of thieves never shall (Ishikawa Goemon) [Add to Longdo]
魔街[まがい, magai] (n) den of thieves; brothel; red-light district [Add to Longdo]
魔窟[まくつ, makutsu] (n) (1) den of thieves; (2) (See 売春宿) brothel; red-light district; (3) (col) cluttered room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Thieve \Thieve\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Thieved}; p. pr. &
     vb. n. {Thieving}.] [AS. ge[thorn]e['o]fian.]
     To practice theft; to steal.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top