ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thermoplastic

TH ER2 M AH0 P L AE1 S T IH0 K   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thermoplastic-, *thermoplastic*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thermoplastic เทอร์โมพลาสติก
เป็นพลาสติกที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อได้รับความร้อนถึงจุดหนึ่งก็จะหลอมเหลว ซึ่งแต่ละชนิดใช้ความร้อนในการหลอมเหลวไม่เท่ากัน แล้วแต่ชนิดของพลาสติกนั้น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างพลาสติกแต่ละชนิดต่างกัน คุณสมบัติของพลาสติก แต่ละชนิดจึงมีความสำคัญต่อการใช้วัตถุดิบในการผลิตให้ถูกต้อง คุณสมบัติพิเศษทีสำคัญอีกประการหนึ่งของเทอร์โมพลาสติก คือ สามารถนำกลับมาหลอมและผลิตเป็นเครื่องใช้ได้อีก (Recycle) [สิ่งแวดล้อม]
thermoplasticเทอร์มอพลาสติก, พลาสติกชนิดที่อ่อนตัวเมื่อถูกความร้อน จึงเปลี่ยนรูปทรงได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thermoplastic elastomersยางเทอร์มอพลาสติก คือ พอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่รวมเอาสมบัติของทั้งยางและพลาสติกเข้าด้วยกัน กล่าวคือ ยางเทอร์มอพลาสติกจะมีสมบัติและการใช้งานเหมือนยางคงรูป แต่จะมีกระบวนการขึ้นรูปแบบเดียวกับพลาสติกทั่วไป เช่น การฉีด การผ่านเครื่องเอ็กทรูดซ์ เป็นต้น ยางเทอร์มอพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) ได้ นำไปผลิตเป็นท่อ ปะเก็น ซีล ปลอกหุ้มสายเคเบิล หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสี เช่น พื้นรองเท้ากีฬา ด้ามจับแปรงสีฟัน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Thermoplasticsเทอร์โมพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thermoplasticsเม็ดพลาสติก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you wearing thermoplastic braces?คุณใส่ที่ช่วยดึงขาพลาสติกงั้นหรอ? We Are Family (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทอร์โมพลาสติก [n.] (thoēmōphlāsátik) EN: thermoplastic   FR: thermoplastique [m] ; thermoplaste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
THERMOPLASTIC    TH ER2 M AH0 P L AE1 S T IH0 K
THERMOPLASTICS    TH ER2 M AH0 P L AE1 S T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thermoplastic    (n) θˌɜːʳmouplˈæstɪk (th @@2 m ou p l a1 s t i k)
thermoplastics    (n) θˌɜːʳmouplˈæstɪks (th @@2 m ou p l a1 s t i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
熱可塑[ねつかそ, netsukaso] (n) thermoplastic [Add to Longdo]
熱可塑樹脂[ねつかそじゅし, netsukasojushi] (n) thermoplastic resin [Add to Longdo]
熱可塑性[ねつかそせい, netsukasosei] (n,adj-no) thermoplasticity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thermoplastic
   adj 1: having the property of softening or fusing when heated
       and of hardening and becoming rigid again when cooled;
       "thermoplastic materials can be remelted and cooled time
       after time without undergoing any appreciable chemical
       change" [ant: {thermoset}, {thermosetting}]
   n 1: a material that softens when heated and hardens again when
      cooled [syn: {thermoplastic}, {thermoplastic resin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top