ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thereto

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thereto-, *thereto*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thereto[ADV] ไปยังสิ่งนั้น, See also: ไปที่นั่น, ไปยังเรื่องนั้น
theretofore[ADV] ก่อนจะถึงเวลานั้น (คำทางการ), See also: จนกว่าจะถึงเวลานั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thereto(แธร์ทู') adv. ไปยังสิ่งนั้น,ไปที่นั่น,ไปยังเรื่องนั้น,นอกจากนั้น., Syn. thereunto
theretoforeadv. ก่อนนั้น,จนกว่าจะถึงเวลานั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
thereto(adv) ไปยังที่นั้น,นอกจากนั้น,แก่สิ่งนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm going to be thereto watch.และฉันจะไปที่นั้นเพื่อดู 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thereto (a) ðˈɛəʳtˈuː (dh e@1 t uu1)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thereto \There*to"\, adv.
   1. To that or this. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Besides; moreover. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Her mouth full small, and thereto soft and red.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thereto
   adv 1: to that; "with all the appurtenances fitting thereto"
       [syn: {thereto}, {to it}, {to that}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top