ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thereon

DH EH0 R AO1 N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thereon-, *thereon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thereon[ADV] บนสิ่งนั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thereon(แธร์'ออน,แธร์'ออน) adv. บนสิ่งนั้น,หลังจากนั้นทันที,ทันทีที่, Syn. thereupon

CMU English Pronouncing Dictionary
THEREON DH EH0 R AO1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thereon (a) ðˈɛəʳrˈɒn (dh e@1 r o1 n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thereon \There*on"\, adv. [AS. ??ron. See {There}, and {On}.]
   On that or this. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Then the king said, Hang him thereon.  --Esther vii.
                          9.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thereon
   adv 1: on that; "text and commentary thereon" [syn: {thereon},
       {on it}, {on that}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top