ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tetrahedral

T EH2 T R AH0 HH IY1 D R AH0 L   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tetrahedral-, *tetrahedral*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tetrahedral angleมุมสี่หน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tetrahedral; pyramidal-รูปพีระมิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tetrahedralทรงสี่หน้า, รูปทรงเรขาคณิตชนิดหนึ่ง ซึ่งมีรูปสามเหลี่ยมประกอบกันสี่ด้าน  ดังรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary
TETRAHEDRAL    T EH2 T R AH0 HH IY1 D R AH0 L

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tetrahedral \Tet`ra*he"dral\, a. [See {Tetrahedron}.]
   1. Having, or composed of, four sides.
    [1913 Webster]
 
   2. (Crystallog.)
    (a) Having the form of the regular tetrahedron.
    (b) Pertaining or related to a tetrahedron, or to the
      system of hemihedral forms to which the tetrahedron
      belongs.
      [1913 Webster]
 
   {Tetrahedral angle} (Geom.), a solid angle bounded or
    inclosed by four plane angles.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top