ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tessellate

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tessellate-, *tessellate*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tessellateคล้ายตาตาราง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tessellated-ตาหมากรุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tessellated (j) tˈɛsəlɛɪtɪd (t e1 s @ l ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
モザイク状[モザイクじょう, mozaiku jou] (adj-no,n) tessellated; tessellar; mosaic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tessellate \Tes"sel*late\, v. t. [imp. & p. p. {Tessellated}; p.
   pr. & vb. n. {Tessellating}.] [L. tessellatus tessellated.
   See {Tessellar}.]
   To form into squares or checkers; to lay with checkered work.
   [1913 Webster]
 
      The floors are sometimes of wood, tessellated after the
      fashion of France.            --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tessellate \Tes"sel*late\, a. [L. tesselatus.]
   Tessellated.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tessellate
   v 1: fit together exactly, of identical shapes; "triangles
      tessellate"
   2: tile with tesserae; "tessellate the kitchen floor"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top