Search result for

telescopes

(17 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -telescopes-, *telescopes*, telescope
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
SETI combs the sky with radio telescopes, hoping to hear alien transmissions.ค้นหาเชาวน์ปัญญา, ได้ทำเพียงแค่ว่า เซที หวีท้องฟ้าด้วย กล้องโทรทรรศน์วิทยุ Are We Alone? (2010)
By linking together a large number of small telescopes, the A.T.A. gives astronomers a wide field of view, a radial pictureวิธีการใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในการสร้างกล้องโทรทรรศน์วิทยุ, กล้องโทรทรรศน์ขนาด ใหญ่ออกจากชิ้นเล็ก ๆ Are We Alone? (2010)
There were no radio telescopes here then, so it would make no sense for them to start sending messages to us until they knew that we were on the air.สมมติว่ามีอารยธรรม 1,000 ปีแสงออกไป และที่จริงสวยใกล้แม้ เซที มาตรฐานการมองโลกในแง่ Are We Alone? (2010)
As it does so, the star, my head, wobbles around, being pulled by the planet, and back on Earth, our telescopes can watch to see the wobble of the host star as the planet goes around it.หาดาวเคราะห์ที่ เป็นจริงที่ง่ายมาก เราดูดาวเจ้าภาพแทน ด้วยหัวของฉัน เป็นดาวเคราะห์ที่ แสดงโดยลูกเทนนิส, Are We Alone? (2010)
It's a treasure of a moment in human history that we suddenly have at our fingertips the telescopes, the computers, the light detectors, and the knowledge to answer a philosophical question that humans have been asking since antiquity.มองหาดาวคล้ายกับ ดวงอาทิตย์ของเรา และเพลิดเพลินไปกับผลไม้ของ เทคโนโลยีตลอดการพัฒนาของเรา ที่นี่เรามี Are We Alone? (2010)
BEGAN TO INVESTIGATE THE IDEA OF DARK MATTER, USING NOT TELESCOPES BUT EQUATIONS.ที่มีความคิดและข้อสังเกต และมันก็เป็นประเด็นร้อน Beyond the Darkness (2010)
AND DIRECTING A FLEET OF TELESCOPESเพราะภาพที่บิดเบือน เหล่านี้ในพื้นหลัง Beyond the Darkness (2010)
SO IT'S NOT VERY EASY TO SCHEDULE THE LARGEST TELESCOPES IN THE WORLD,และส่วนใหญ่ของก๊าซ จะถูกเป่าออกไปสู่? Beyond the Darkness (2010)
And even, you know, at 10 light-years away, it would be impossible to find even with the best telescopes we have.หาหลุมดำเป็นชะมัดยากชะมัด แม้ว่าจะไม่ได้เป็นสีดำ และจะได้รับการแผ่พลังงาน The Riddle of Black Holes (2010)
You reposition the telescopes to the frequency, and I'll punch up NOVA.คุณปรับตำแหน่งกล้องไปที่ความถี่ ผมจะหันโนวาไป A Message Back (2011)
But no matter how powerful our telescopes become, that domain will never be visible.แต่ไม่ว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพกล้อง โทรทรรศน์ของเรากลายเป็น โดเมนที่จะไม่สามารถมองเห็นได้ Is There an Edge to the Universe? (2011)
Sasha methodically worked his way through a catalog of galaxy clusters from an orbiting X-ray telescope, checked their precise position using ground telescopes, and then carefully lined them up with the cosmic microwave background.แซชะ มีระบบการทำงานของเขา ผ่านแคตตาล็อกของกระจุกกาแลคซี จากการโคจรกล้องโทรทรรศน์ เอคส เร Is There an Edge to the Universe? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
telescopesThe view of Mars through earthly telescopes suggested that all was serene.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]   FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]

CMU English Pronouncing Dictionary
TELESCOPES    T EH1 L AH0 S K OW2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
telescopes    (v) (t e1 l i s k ou p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大型装置科学[おおがたそうちかがく, oogatasouchikagaku] (n) big science (particle accelerators, space telescopes, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top