ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teasel

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teasel-, *teasel*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teasel(n) พืชไม้หนามจำพวก Dipsacus, See also:

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teasel(ที'เซิง) n. พืชไม้หนามจำพวก Dipsacus, เครื่องคลึงผ้าให้เป็นขุยขน. vt. คลึงสิ่งทอให้เป็นขุยขน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teasel (n) tˈiːzl (t ii1 z l)
teasels (n) tˈiːzlz (t ii1 z l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karde { f } [ bot. ] | Karden { pl }teasel | teasels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チーゼル[chi-zeru] (n) teasel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teasel \Tea"sel\, v. t. [imp. & p. p. {Teaseled}or {Teaselled};
   p. pr. & vb. n. {Teaseling} or {Teaselling}.]
   To subject, as woolen cloth, to the action of teasels, or any
   substitute for them which has an effect to raise a nap.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teasel \Tea"sel\, n. [OE. tesel, AS. t[=ae]sel, t[=ae]sl, the
   fuller's herb. See {Tease}.] [Written also {tassel}, {tazel},
   {teasle}, {teazel}, and {teazle}.]
   1. (Bot.) A plant of the genus {Dipsacus}, of which one
    species ({Dipsacus fullonum}) bears a large flower head
    covered with stiff, prickly, hooked bracts. This flower
    head, when dried, is used for raising a nap on woolen
    cloth.
    [1913 Webster]
 
   Note: Small teasel is {Dipsacus pilosus}, wild teasel is
      {Dipsacus sylvestris}.
      [1913 Webster]
 
   2. A bur of this plant.
    [1913 Webster]
 
   3. Any contrivance intended as a substitute for teasels in
    dressing cloth.
    [1913 Webster]
 
   {Teasel frame}, a frame or set of iron bars in which teasel
    heads are fixed for raising the nap on woolen cloth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teasel
   n 1: any of several herbs of the genus Dipsacus native to the
      Old World having flower heads surrounded by spiny bracts
      [syn: {teasel}, {teazel}, {teasle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top