ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teapoy

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teapoy-, *teapoy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา teapoy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *teapoy*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teapoy[N] ที่ตั้งกาน้ำชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teapoyn. ที่ตั้งกาชงชา

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茶几[chá jī, ㄔㄚˊ ㄐㄧ, ] small side table; coffee table; teapoy (ornamental tripod with caddies for tea), #19,325 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Teapoy \Tea"poy\, n. [Hind. tip[=a]i; Hind. tin there + Per.
     p[=a]e foot.]
     An ornamental stand, usually with three legs, having caddies
     for holding tea.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top