ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taliped

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taliped-, *taliped*, talip, talipe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา taliped มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *taliped*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abetalipoproteinaemia; abetalipoproteinemiaโรคเลือดไร้บีตาลิโพโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abetalipoproteinemia; abetalipoproteinaemiaโรคเลือดไร้บีตาลิโพโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clubfoot; talipesเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clubfooted; talipedic-เท้าปุก [มีความหมายเหมือนกับ taliped ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clubhand; talipomanusมือบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes valgusเท้าส้นเบ้ออก [มีความหมายเหมือนกับ splayfoot ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes varusเท้าแป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipomanus; clubhandมือบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
taliped๑. -เท้าปุก [มีความหมายเหมือนกับ clubfooted; talipedic]๒. คนเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipedic; clubfooted-เท้าปุก [มีความหมายเหมือนกับ taliped ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes; clubfootเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes calcaneovalgusเท้าปุกลงส้นบิดเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes calcaneusเท้าปุกลงส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes cavusเท้าปุกโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes equinovalgusเท้าปุกเขย่งบิดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes equinovarusเท้าปุกเขย่งบิดเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes equinusเท้าปุกเขย่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes planovalgusเท้าปุกแบนบิดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abetalipoproteinemiaอะบีตาลิโปโปรตีนีเมีย, ไม่มีเบตา-ไลโปโปรตีนในเลือด [การแพทย์]
Betalipoproteinsเบตาไลโปโปรตีน [การแพทย์]
Betalipoproteinsเบตาลิโปโปรตีน [การแพทย์]
Betalipotropinเบต้าไลโปโทรปิน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาลปัตร[N] talipot fan, Syn. พัดเปรียญ, พัดยศ, ตาลิปัตร, Example: ในการแห่นาค บิดาเป็นคนอุ้มบาตรและถือตาลปัตร ส่วนมารดาอุ้มไตรจีวร, Count unit: เล่ม, Thai definition: พัดใบตาล มีด้ามยาว สำหรับพระใช้ในพิธีกรรม เช่น ในเวลาให้ศีล ต่อมาอนุโลมเรียกพัดที่ทำด้วยผ้าหรือไหมซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้นว่า ตาลปัตรด้วย
ตาลปัตรบังเพลิง[N] a talipot fan used in the cremation of the royal family, Syn. ตาลิปัตรบังเพลิง, Example: ตาลปัตรบังเพลิง เป็นตาลปัตรที่ใช้ประดับงานศพเจ้านายชั้นสูง, Count unit: เล่ม, Thai definition: ตาลปัตรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับพัดยศของพระสงฆ์ ใช้ประดับสถานที่ในงานพระเมรุชั้นพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง นิยมทำเป็นรูปตุ๊กตาเทวดานั่งคุกเข่าถือตาลปัตรรายรอบบริเวณพระเมรุ
ลาน[N] Corypha lecontei, See also: fan palm, talipot, Syn. ต้นลาน, Example: ในปีหนึ่งๆ ลานจะแตกใบใหม่ประมาณ 5-7 ใบ, Thai definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Corypha วงศ์ Palmae คล้ายต้นตาล ใบใช้จารหนังสือ ทำหมวก เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาน[n.] (lān) EN: Fan palm ; Talipot palm   FR: talipot [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梵册贝叶[fàn cè bèi yè, ㄈㄢˋ ㄘㄜˋ ㄅㄟˋ ㄧㄝˋ, / ] Sanskrit on Talipot palm leaves (成语 saw); Buddhist scripture [Add to Longdo]
贝多罗树[bèi duō luó shù, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, / ] Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  taliped
      adj 1: having a deformed foot [syn: {clubfooted}, {taliped}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top