หรือคุณหมายถึง tailleß?
Search result for

tailless

(8 entries)
(0.9553 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tailless-, *tailless*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tailless มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tailless*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dieu de batailles, where have they this mettle?Dieu des batailles! Woher kommt dieses Feuer? Henry V (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนาด[n.] (khanāt) EN: [classifier : sizes (of items)]   FR: [classificateur : tailles]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tailless    (j) - (t ei1 l - l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
無尾類[むびるい, mubirui] (n) (See 有尾類) anurans (tailless amphibians) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tailless \Tail"less\, a.
   Having no tail. --H. Spencer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tailless
   adj 1: not having a tail; "anurous toads and frogs" [syn:
       {anurous}, {tailless}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top