ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swanking

S W AE1 NG K   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swanking-, *swanking*, swank
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา swanking มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *swanking*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swank[ADJ] อวดโก้, See also: วางมาดหรูหรา, Syn. swanky
swank[N] คนอวดโก้, See also: คนวางมาดหรูหรา
swank[VI] อวดโก้, See also: วางมาดหรูหรา
swanky[ADJ] อวดร่ำรวย, See also: โอ้อวด, ทำหรูหรา, Syn. dandy, ritzy, showy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swank(สแวงคฺ) n. ความสวยงาม,ความโก้เก๋,ผู้คุยโวโอ้อวด,ผู้วางท่าเกินไป. adj. โอ้อวด,โก้เก๋. vi. เดินวางท่า,วางท่าวางทาง, Syn. show
swanky(สแวง'คี) adj. โอ้อวด,โก้เก๋,วางท่าวางทาง,ฟุ่มเฟือย,หรูหรา, See also: swankily adv. swankiness n., Syn. flash,showy

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can access every guest staying at L.A.'s swankiest hotel.ฉันแฮ็คข้อมูลแขกในโรงแรมหรู ในแอลเอมาหมดแล้ว Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Swanky.กินมากไป? Death Takes a Holiday (2009)
It's pretty swank.หรูเริ่ดชิมิล่ะ Chromolume No. 7 (2010)
And 30% hilary swank in boys don't cry.และอีก 30% เป็น Hilary Swank ในหนัง Boys Don't Cry Physical Education (2010)
We begin in the Swiss Alps, in the village of Gstaad, in the perfely-appointed living room of Kurt Hummel and Blaine Anderson's chic swank chalet.พวกเราเริ่มที่เทือกเขาเอลป์สวิสเซอร์แลนด์ในหมู่บ้านกสตาด ในห้องนั่งเล่นสุดเพอเฟคของเคิร์ท ฮัมเมล ในกระท่อมสุดเก๋ของเคิร์ท ฮัมเมล และ เบลน แอนเดอร์สัน Extraordinary Merry Christmas (2011)
Which is the swank law firm of Berman, Rautbort, and Associates.ซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายที่ใหญ่ ของ เบอร์แมน ร๊อดบอร์ด และ หุ้นส่วน BeeWare (2011)
When Hilary Swank plays that dude.ที่ฮิลารี่ สแวงก์ เล่นเป็นทอม Tower Heist (2011)
Hey, Hilary Swank from Million Dollar Baby.ว่าไงสาวน้อยนักบู๊ Pitch Perfect (2012)
Wow. Swanky.ว้าว หรูหราจัง Intuition (2012)
Yeah. It's gonna be in this swank new restaurant in the city.มันจะมาทำกร่างเป็นร้านใหม่ในเมือง Crash and Burn, Girl! (2013)
It's a real swank place, this, isn't it?ที่นี่หรูเป็นบ้าเลย จริงมั้ย Live by Night (2016)
Newsweek, Field and Stream, Swank."Newsweek," "Field and Stream," "Swank." Blizzard of '01 (2001)
Where's my "Swank"?Wo ist meine "Swank"? Dead Man Talking (2003)
Swanky!Swanky! Chuck Versus the Tango (2007)
We're in the business of entertainment, Mr. Swank.Wir sind in der Unterhaltungsbranche, Mr. SwankSuperman/Doomsday (2007)
From this day forward,all the nation's milk must come from Hilary Swank's breasts.Von heute an muss die ganze Milch der Nation aus Hilary Swank´s Brüsten kommen. Lois Kills Stewie (2007)
Hilary Swank Get your milk from her.Hilary Swank, Holt euch die Milch von ihr. Lois Kills Stewie (2007)
Come to see a dead man walking?Sie wollen sehen, wie hier ein Toter rauswankt. Transitions (2008)
Don't you think? No, no, don't give her that much credit yet becauseUnd Hilary Swank in Boys Don't Cry, die totale Lesbe... Litmus Test (2009)
Hilary Swank didn't graduate high school.Hilary Swank hat nicht die Highschool abgeschlossen. Bart Gets a 'Z' (2009)
10% Dick Van Dyke, 20% Sam Malone, 40% Zach Braff from Scrubs, and 30% Hilary Swank in Boys Don't Cry.Wie machst du das? 10% Dick Van Dyke, 20% Sam Malone, 40% Zach Braff von Scrubs und 30% Hilary Swank wie in "Boys Don't Cry". Physical Education (2010)
[INTRO TO SWANK'S "HOW DO WE DO" PLAYING OVER SPEAKERS](ANFANG VON SWANKS "HOW DO WE DO" ERTÖNT) Fortune (2011)
Swank Bar on Third.Swank Bar in der Dritten Straße. The Lonely Hearts Job (2011)
- I just said it was Swank.- Ich sagte gerade, dass es das Swank war. The Lonely Hearts Job (2011)
They left Swank at 8:15.Sie haben Swank um 20:15 Uhr verlassen. The Lonely Hearts Job (2011)
When Hilary Swank plays that dude.Wo Hilary Swank den Kerl gespielt hat. Tower Heist (2011)
Hey, Hilary Swank from Million Dollar Baby.Hey, Hilary Swank in Million Dollar Baby. Pitch Perfect (2012)
He's like the Hilary Swank of bald men.Wie Hilary Swank, nur als Glatzkopf. Neighbors (2012)
He's like the Hilary Swank of bald...Wie die Hilary Swank mit Glat... Neighbors (2012)
Hilary Swank.Hilary SwankBilly Lynn's Long Halftime Walk (2016)
If Hilary Swank gets on board, this movie gets made.Wenn Hilary Swank mitmacht, kommt dieser Film zustande. Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
I just hope Hilary SwankIch hoffe nur, Hilary Swank Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
Now I know how Hilary Swank's arms got so jacked.Daher hat Hilary Swank ihre Muckis. BoJack Kills (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าใหญ่[V] flaunt, See also: flash, show off, swank, Syn. ใจกว้าง, หน้าใหญ่ใจโต, Example: ในครั้งนั้นไม่มีใครทำหน้าใหญ่พยายามชิงบทบาทนำในฐานะผู้บัญชาการทหารร่วมเหมือนในครั้งนี้, Thai definition: เจ้าหน้าจนลืมฐานะ
ยกตนข่มท่าน[V] bluster, See also: swagger, swank, brag, Example: เขาชอบยกตนข่มท่านเสมอจนไม่มีใครคบแล้ว, Thai definition: พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า, Notes: (สำนวน)
กร่าง[V] swagger, See also: strut, swank, Syn. วางโต, Ant. สงบเสงี่ยม, เจียมตัว, Example: ทหารกร่างเที่ยวบีบรัฐบาลทั้งที่ไม่มีสิทธิและอำนาจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กร่าง[v.] (krāng) EN: swagger ; strut ; swank   
ยกตนข่มท่าน[v. exp.] (yok ton khom than) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag   FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter

CMU English Pronouncing Dictionary
SWANK    S W AE1 NG K
SWANKE    S W AO1 NG K
SWANKY    S W AA1 NG K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swank    (v) swˈæŋk (s w a1 ng k)
swanks    (v) swˈæŋks (s w a1 ng k s)
swanky    (j) swˈæŋkiː (s w a1 ng k ii)
swanked    (v) swˈæŋkt (s w a1 ng k t)
swankier    (j) swˈæŋkɪəʴr (s w a1 ng k i@ r)
swanking    (v) swˈæŋkɪŋ (s w a1 ng k i ng)
swankiest    (j) swˈæŋkɪɪst (s w a1 ng k i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angeber {m}; Angeberin {f}swank [Add to Longdo]
Angeberei {f}; Angabe {f}swank [Add to Longdo]
Geschick {n}swankiness [Add to Longdo]
angeben (mit)to swank (about) [Add to Longdo]
angeberisch {adv}swankily [Add to Longdo]
angeberisch {adj}swanky [Add to Longdo]
elegantswanky [Add to Longdo]
herumstolzierento swank around [Add to Longdo]
protzig; prahlerisch {adj} | protziger | am protzigstenswank; swanky | swankier | swankiest [Add to Longdo]
protzig {adv}swankily [Add to Longdo]
Radaufhängungswanken {n}suspension roll [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top