Search result for

surfaces

(18 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surfaces-, *surfaces*, surface
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surfacesพื้นผิว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It wasn't everywhere--just on the smooth, shiny surfaces.ทุกที่จริงๆ ก็แค่ นุ่มนวล แค่ เปลือกนอก Chuck in Real Life (2008)
In Siberia, the frozen surfaces of the lakes in winter contain the traces of the forces that water deploys when it freezes.ในไซบีเรีย, พื้นผิวของทะเลสาบ เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว มีร่องรอยการบีบอัดขณะที่น้ำเป็นน้ำแข็ง Home (2009)
There are nicks on the lateral and posterior surfaces.ยังมีรอยบากตรงด้านข้าง และตรงผิวกระดูกด้านหลัง The Bones That Weren't (2010)
Their shimmering, holographic surfaces seem to be telling us that everything we think is here is mirrored out there at the very edge of our mysterious universe.ส่องแสงของพวกเขา พื้นผิวโฮโลแกรม ดูเหมือนจะบอกเรา ทุกอย่างที่เราคิดว่า เป็นที่นี่เป็นมิเรอร์ออกมี The Riddle of Black Holes (2010)
The unsub may still be in this area, and if he surfaces, we need to be close.ผู้ต้องสงสัยอาจจะยังอยู่ในละแวกนี้ และถ้าเขาปรากฏตัวขึ้น พวกเราต้องตามติด The Longest Night (2010)
Uh, it refers to transmission from surfaces.มันหมายถึงการแพร่เชื้อ/Nจากการ สัมผัสสิิ่งของที่ได้รับเชื้อ Contagion (2011)
But wherever Alex was, most of the sound waves were being reflected back off multiple hard surfaces at these approximate distances.แต่ที่ไหนก็ตามที่อเล็กซ์อยู่ คลื่นเสียงส่วนใหญ่ กำลังถูกสะท้อนกลับ จากพื้นผิวหนาๆ หลายด้าน Echoes (2011)
But there will be, and when the right evidence surfaces...แต่มันมีอีกแน่ และเมื่อ หลักฐานที่ถูกต้องปรากฏขึ้น... . Countdown (2011)
And if this surfaces, it is we who will be held accountable.และถ้าเรื่องนี่หลุดออกไป นั่นคือเรา ที่จะต้องรับผิดชอบ Clawback (2011)
Negative! Control surfaces are nonresponsive.ไม่ตอบสนอง ระบบขึ้นผิวน้ำ ไม่ตอบสนองเลย Captain (2012)
Well, unless Amanda Clarke surfaces, we may never know exactly what happened that night.จนกว่าอแมนด้า คลาร์ก จะปรากฎตัว เราไม่มีทางรู้ว่า เกิดอะไรขึ้นกันแน่ในคืนนั้น Doubt (2012)
Based on the auricular surfaces of the ilia,ยึดตามขนาดของกระดูกเชิงกราน The Bod in the Pod (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surfacesA pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.

CMU English Pronouncing Dictionary
SURFACES    S ER1 F AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surfaces    (v) (s @@1 f i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imaginary \Im*ag"i*na*ry\, a. [L. imaginarius: cf. F.
   imaginaire.]
   Existing only in imagination or fancy; not real; fancied;
   visionary; ideal.
   [1913 Webster]
 
      Wilt thou add to all the griefs I suffer
      Imaginary ills and fancied tortures?   --Addison.
   [1913 Webster]
 
   {Imaginary calculus} See under {Calculus}.
 
   {Imaginary expression} or {Imaginary quantity} (Alg.), an
    algebraic expression which involves the impossible
    operation of taking the square root of a negative
    quantity; as, [root]-9, a + b [root]-1.
 
   {Imaginary points}, {lines}, {surfaces}, etc. (Geom.),
    points, lines, surfaces, etc., imagined to exist, although
    by reason of certain changes of a figure they have in fact
    ceased to have a real existence.
 
   Syn: Ideal; fanciful; chimerical; visionary; fancied; unreal;
     illusive.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top