ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stupefying

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stupefying-, *stupefying*, stupefy
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Masses of uniformed men, stupefying to the eye, and incredible to the imagination have stood in spellbound audience of the Fuhrer.ดีมาก "ด้วยความรู้สึก.. ดู้ดา... The King's Speech (2010)
Think macro. This is stupefyingly micro.คิดกว้างๆ สิ นี่มันเล็กนิดเดียวเอง A Little Slice of Kevin (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stupefying    (v) stjˈuːpɪfaɪɪŋ (s t y uu1 p i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stupefy \Stu"pe*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Stupefied}; p. pr. &
   vb. n. {Stupefying}.] [F. stup['e]fier, fr. L. stupere to be
   stupefied + ficare (in comp.) to make, akin to facere. See
   {Stupid}, {Fact}, and cf. {Stupefacient}.] [Written also
   {stupify}, especially in England.]
   1. To make stupid; to make dull; to blunt the faculty of
    perception or understanding in; to deprive of sensibility;
    to make torpid.
    [1913 Webster]
 
       The fumes of drink discompose and stupefy the brain.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive of material mobility. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is not malleable; but yet is not fluent, but
       stupefied.              --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stupefying
   adj 1: so surprisingly impressive as to stun or overwhelm; "such
       an enormous response was astonishing"; "an astounding
       achievement"; "the amount of money required was
       staggering"; "suffered a staggering defeat"; "the figure
       inside the boucle dress was stupefying" [syn:
       {astonishing}, {astounding}, {staggering}, {stupefying}]
   2: making physically stupid or dull or insensible; "a stupefying
     blow to the head"; "the stupefying effects of hemp"
   3: shocking with surprise and consternation; "the stupefying
     impact of the tragedy"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top