ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stupefying

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stupefying-, *stupefying*, stupefy
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Masses of uniformed men, stupefying to the eye, and incredible to the imagination have stood in spellbound audience of the Fuhrer.ดีมาก "ด้วยความรู้สึก.. ดู้ดา... The King's Speech (2010)
Stupefy!สตูเปปาย! Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
- Stupefy! - Harry.สตูเปฟาย แฮรี่ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Masses of uniformed men, stupefying to the eye, and incredible to the imagination have stood in spellbound audience of the Fuhrer.ดีมาก "ด้วยความรู้สึก.. ดู้ดา... The King's Speech (2010)
Stupefy!สตูเพไฟ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Stupefy!สทูเพไฟ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Stupefy!สทูเพไฟ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Stupefyสตูเปฟาย Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Stupefyสตูเปฟาย Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Think macro. This is stupefyingly micro.คิดกว้างๆ สิ นี่มันเล็กนิดเดียวเอง A Little Slice of Kevin (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stupefying (v) stjˈuːpɪfaɪɪŋ (s t y uu1 p i f ai i ng)
stupefy (v) stjˈuːpɪfaɪ (s t y uu1 p i f ai)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stupefy(vt) ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้ตะลึงงัน, Syn. amaze, astonish, daze
stupefy(vt) ทำให้มึนงง, See also: ทำให้กึ่งสลบ, Syn. dull, fuddle, numb

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupefy(สทู'พะไฟ) vt. ทำให้มึนงง,ทำให้ไม่มีความรู้สึก,ทำให้กึ่งสลบ,ทำให้ประหลาดใจที่สุด,ทำให้ตะลึงงัน., See also: stupefyingly adv., Syn. stun

English-Thai: Nontri Dictionary
stupefy(vt) ทำให้มึนงง,ทำให้งง,ทำให้ไม่รู้สึกตัว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึม(v) dull, See also: stupefy, be listless, Syn. ซึมเซา, เหงาหงอย, เซื่องซึม, Ant. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส, Example: เพราะเมื่อเช้าพวกเราถูกตำหนิ จึงต้องซึมไปตามๆ กัน, Thai Definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
betäuben | betäubend | betäubtto stupefy | stupefying | stupefied [Add to Longdo]
verblüffen | verblüffendto stupefy | stupefying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stupefy \Stu"pe*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Stupefied}; p. pr. &
   vb. n. {Stupefying}.] [F. stup['e]fier, fr. L. stupere to be
   stupefied + ficare (in comp.) to make, akin to facere. See
   {Stupid}, {Fact}, and cf. {Stupefacient}.] [Written also
   {stupify}, especially in England.]
   1. To make stupid; to make dull; to blunt the faculty of
    perception or understanding in; to deprive of sensibility;
    to make torpid.
    [1913 Webster]
 
       The fumes of drink discompose and stupefy the brain.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive of material mobility. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is not malleable; but yet is not fluent, but
       stupefied.              --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stupefying
   adj 1: so surprisingly impressive as to stun or overwhelm; "such
       an enormous response was astonishing"; "an astounding
       achievement"; "the amount of money required was
       staggering"; "suffered a staggering defeat"; "the figure
       inside the boucle dress was stupefying" [syn:
       {astonishing}, {astounding}, {staggering}, {stupefying}]
   2: making physically stupid or dull or insensible; "a stupefying
     blow to the head"; "the stupefying effects of hemp"
   3: shocking with surprise and consternation; "the stupefying
     impact of the tragedy"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top