ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stolid

S T AA1 L AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stolid-, *stolid*, stoli
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stolid(adj) ซึ่งไม่แสดงความรู้สึก, See also: ไม่หวั่นไหวง่าย, ไม่ตื่นเต้นง่าย, เยือกเย็น, สงบ, Syn. impassive, apathetic, phlegmatic
stolidity(n) การไม่แสดงความรู้สึก
stolidness(n) การไม่แสดงความรู้สึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stolid(สทอล'ลิด) adj. ไม่หวั่นไหวง่าย, ไม่ตื่นเต้นง่าย, เยือกเย็น, เฉื่อยชา., See also: stolidity, stolidness n. stolidly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
stolid(adj) ไม่หวั่นไหว, โง่, เยือกเย็น, เฉื่อยชา

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STOLID S T AA1 L AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stolid (j) stˈɒlɪd (s t o1 l i d)
stolidly (a) stˈɒlɪdliː (s t o1 l i d l ii)
stolidity (n) stˈəlˈɪdɪtiː (s t @1 l i1 d i t ii)
stolidness (n) stˈɒlɪdnəs (s t o1 l i d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dickkopftyrann { m } [ ornith. ]Stolid Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のそのそ[nosonoso] (adv, adv-to, vs) (on-mim) (See のっそり) slowly; heavily; stolidly [Add to Longdo]
のそりのそり[nosorinosori] (adv, adv-to) (See のそのそ) slowly; stolidly; heavily; lumpingly [Add to Longdo]
鈍感[どんかん, donkan] (adj-na, n) thickheadedness; stolidity; insensitivity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stolid \Stol"id\, a. [L. stolidus.]
   Hopelessly insensible or stupid; not easily aroused or
   excited; dull; impassive; foolish.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stolid
   adj 1: having or revealing little emotion or sensibility; not
       easily aroused or excited; "her impassive remoteness";
       "he remained impassive, showing neither interest in nor
       concern for our plight"- Nordhoff & Hall; "a silent
       stolid creature who took it all as a matter of
       course"-Virginia Woolf; "her face showed nothing but
       stolid indifference" [syn: {impassive}, {stolid}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top