หรือคุณหมายถึง stickineß?
Search result for

stickiness

(9 entries)
(0.0528 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stickiness-, *stickiness*, stickines
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The mess, the stickiness, the... the crying...ทั้งวุ่นวาย เป็นปัญหา และยังเรื่องร้องไห้อีก Pot O' Gold (2011)
There's still some stickiness between the molecules, but not enough to lock them into a rigid solid.แต่ไม่เพียงพอที่จะล็อคพวกเขา เป็นแข็งที่เป็นของแข็ง นั่นคือสิ่งที่ทำให้สิ่งที่เป็นของเหลว Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stickiness    (n) (s t i1 k i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
粘々;粘粘(P)[ねばねば, nebaneba] (adj-na,adv,n,vs) (uk) stickiness; (P) [Add to Longdo]
粘り[ねばり, nebari] (n) stickiness; viscosity; (P) [Add to Longdo]
粘り気[ねばりけ, nebarike] (n) stickiness [Add to Longdo]
粘着性[ねんちゃくせい, nenchakusei] (n) adhesion; stickiness; viscosity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stickiness \Stick"i*ness\, n.
   The quality of being sticky; as, the stickiness of glue or
   paste.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stickiness
   n 1: the property of sticking to a surface

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top