ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spiked

S P AY1 K T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spiked-, *spiked*, spik, spike
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spiked[ADJ] ซึ่งใส่เดือยหรือตะปู, Syn. barbed, pointed, spiny

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it wasn't for me, we'd all be Spiked and Sponged by now!- เฮ้! ถ้าไม่เป็นเพราะฉัน ป่านนี้พวกเราคง ตกอยู่ในมือของสไปค์เกอร์และสปันจ์! James and the Giant Peach (1996)
Well, he just spiked a fever.เขามีไข้ขึ้ันสูงน่ะ Baby and I (2008)
Reid? Tell me the question That he spiked underเขาพยายามตอบ แต่ตอบผิด แต่เขาก็ไม่น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วนี่ Conflicted (2009)
So i spiked hers.ฉันก็เลยมันลงไปในเครื่องดื่มของเธอแทน You're Undead to Me (2009)
Oh, and, uh, Dylan Simcoe's white count spiked to 19.โอ้ ดีแลน ซิมคอร์ เม็ดเลือดขาวนับได้แค่ 19 Black Swan (2009)
--you have before you Eric Northman, sheriff of Area Five. Smile for the cameras, Eric. I spiked it a little.คนตรงหน้าท่านคือ อีริค นอร์ทแมน นายอำเภอเขต 5 ยิ้มให้กล้องหน่อยสิ อีริค ผมเติมเหล้าลงไปหน่อย คุณอาจต้องการมัน ฟังนะ ไม่ว่าคุณผ่านอะไรมา Everything Is Broken (2010)
- Fever spiked to 107.- ไข้ขึ้นสูงถึง 107 Widening Gyre (2010)
So her adrenal's must have spiked right before she died.อย่างงั้นอะดรีนลีนของเธอต้องมีการหลั่งก่อนที่เธอจะตาย Northwest Passage (2010)
Yeah, some creep from the bar spiked your drink,ใช่ มีไอ้หื่นที่บาร์มอมยาเธอ It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Well, isn't it obvious? I spiked them with muscle relaxers.ไม่เก๊ทเหรอ ฉันใส่ยาที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง The Hangover Part II (2011)
He must have spiked it in some way.เค้า้คงต้องหย่อนมัน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Strain (2011)
He could easily have spiked the President's cup.มันง่ายที่เค้าจะเข้าถึงแก้กาแฟของ ปธน. Strain (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รองเท้าตะปู[n. exp.] (røngthāo tapū) EN: spiked shoes   FR: chaussures à crampons [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPIKED    S P AY1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spiked    (v) spˈaɪkt (s p ai1 k t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spikereifen {m}spiked tyre; studded tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパイクシューズ[, supaikushu-zu] (n) spiked shoes [Add to Longdo]
ハカピック[, hakapikku] (n) spiked club used for killing seals (nor [Add to Longdo]
角兜[つのかぶと, tsunokabuto] (n) spiked helmet [Add to Longdo]
撒き菱;撒菱[まきびし, makibishi] (n) caltrop (spiked device scattered to maim infantry and horses); calthrop; caltrap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spiked \Spiked\, a.
   Furnished or set with spikes, as corn; fastened with spikes;
   stopped with spikes.
   [1913 Webster]
 
      A youth, leaping over the spiked pales, . . . was
      caught by those spikes.         --Wiseman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spike \Spike\, v. t. [imp. & p. p. {Spiked}; p. pr. & vb. n.
   {Spiking}.]
   1. To fasten with spikes, or long, large nails; as, to spike
    down planks.
    [1913 Webster]
 
   2. To set or furnish with spikes.
    [1913 Webster]
 
   3. To fix on a spike. [R.] --Young.
    [1913 Webster]
 
   4. To stop the vent of (a gun or cannon) by driving a spike
    nail, or the like into it.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spiked
   adj 1: having a long sharp point

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top