ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spicule

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spicule-, *spicule*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spiculeสิ่งเรียวแหลม, เสี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spiculeติ่งเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spicule boneเสี้ยนกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spicule boneเสี้ยนกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nadel {f} | Nadeln {pl}spicule | spicules [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
骨片[こっぺん, koppen] (n) bone fragment; spicule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spicule \Spic"ule\, n. [L. spiculum a little point, a dart.]
   1. A minute, slender granule, or point.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Same as {Spicula}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any small calcareous or siliceous body found in
    the tissues of various invertebrate animals, especially in
    sponges and in most Alcyonaria.
    [1913 Webster]
 
   Note: Spicules vary exceedingly in size and shape, and some
      of those found in siliceous sponges are very complex in
      structure and elegant in form. They are of great use in
      classification.
      [1913 Webster]
 
         Description of the Illustration:
      [1913 Webster]
 
         a Acerate; b Tricurvate, or Bowshaped; c d
         Hamate; e Broomshaped; f Scepterellate; g
         Spinispirulate; h Inequi-anchorate; i Sexradiate;
         j A Trichite Sheaf; k Six-rayed Capitate; l
         Rosette of Esperia; m Equi-anchorate.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spicule
   n 1: small pointed structure serving as a skeletal element in
      various marine and freshwater invertebrates e.g. sponges
      and corals [syn: {spicule}, {spiculum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top