ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sonority

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sonority-, *sonority*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sonority[N] เสียงสั่น, See also: เสียงกังวาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sonority(ซะนอ'ริที) n. ความกังวาน,ความดังสนั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sonorityพลังประจำเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sonority    (n) sˈənˈɒrɪtiː (s @1 n o1 r i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソノリティ[, sonoritei] (n) sonority [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sonority \So*nor"i*ty\, n. [L. sonoritas.]
   The quality or state of being sonorous; sonorousness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sonority
   n 1: having the character of a loud deep sound; the quality of
      being resonant [syn: {plangency}, {resonance},
      {reverberance}, {ringing}, {sonorousness}, {sonority},
      {vibrancy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top