ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solenoid

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solenoid-, *solenoid*, solenoi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solenoid[N] ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solenoidโซเลนอยด์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
solenoid coilขดลวดโซเลนอยด์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solenoid valveวาล์วโซเลนอยด์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
solenoidโซเลนอยด์, ขดลวดที่ได้จากการพันลวดหลายรอบชิดกันเป็นรูปทรงกระบอก ถ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่านจะเกิดสนามแม่เหล็กภายในขดลวดและรอบ ๆ ขดลวด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I cut the solenoid wire and stuck it back in so that'll slow him down.ฉันตัดลวด และพันมันไว้ข้างหลัง มันจะทำให้เขาช้าลง Nebraska (2013)
The timer's connected to an actuator that opens a solenoid valve.ตัวจับเวลาเชื่อมต่อกับตัวกระตุ้น ซึ่งเปิดลิ้นขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า One Will Live, One Will Die (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solenoidNoise is produced by the sudden flow of current into a solenoid.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
线圈[xiàn quān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线 / ] solenoid (electrical engineering); coil, #26,126 [Add to Longdo]
螺线管[luó xiàn guǎn, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 线 / ] solenoid; coil, #142,791 [Add to Longdo]
线圈般[xiàn quān bān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ ㄅㄢ, 线 / ] solenoid (electrical engineering); coil [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magentventil {n}solenoid valve [Add to Longdo]
Magnetantrieb {m}solenoid actuator [Add to Longdo]
Magnetschalter {m}solenoid switch [Add to Longdo]
Magnetventil {n}solenoid valve [Add to Longdo]
Magnetventil-Fortluftklappe {f} [techn.]solenoid valve exhaust air damper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソレノイド[, sorenoido] (n) solenoid [Add to Longdo]
電磁弁[でんじべん, denjiben] (n) electromagnetic valve; solenoid valve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solenoid \So"len*oid\, n.[Gr. ??? channel + -oid.] (Elec.)
   An electrodynamic spiral having the conjuctive wire turned
   back along its axis, so as to neutralize that component of
   the effect of the current which is due to the length of the
   spiral, and reduce the whole effect to that of a series of
   equal and parallel circular currents. When traversed by a
   current the solenoid exhibits polarity and attraction or
   repulsion, like a magnet.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solenoid
   n 1: a coil of wire around an iron core; becomes a magnet when
      current passes through the coil

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top