ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snorter

S N AO1 R T ER0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snorter-, *snorter*
CMU English Pronouncing Dictionary
SNORTER S N AO1 R T ER0
SNORTERS S N AO1 R T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snorter (n) snˈɔːtər (s n oo1 t @ r)
snorters (n) snˈɔːtəz (s n oo1 t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snorter \Snort"er\, n.
   1. One who snorts.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The wheather; -- so called from its cry. [Prov.
    Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snorter
   n 1: someone who expresses contempt or indignation by uttering a
      snorting sound
   2: something outstandingly difficult; "the problem was a real
     snorter"
   3: something that is extraordinary or remarkable or prominent;
     "a snorter of a sermon"; "the storm wasn't long but it was a
     snorter"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top