ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snorted

S N AO1 R T IH0 D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snorted-, *snorted*, snort, snorte
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The last time I saw her, she snorted half my coke, and then let the cops bust me for it.ครั้งสุดท้ายที่ฉันเจอเธอ เธอเล่นโคเคนฉันเกือบครึ่งห่อ แล้วก็ปล่อยให้ตำรวจมาจับฉันเพราะเรื่องนั้น The Replacements (2013)
She worked with special needs children, she snorted when she laughed and cried every time they showed footage of the towers falling.เธอทำงานกับเด็กพิเศษ เธอส่งเสียงออกทางจมูก เวลาเธอหัวเราะ และร้องไห้ทุกครั้งที่ดูการแสดง Demolition (2015)
You snorted the whole fucking wad?เอาทั้งก้อนไปซื้อยามาสูดหมดเรอะ T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snortedThe horse snorted impatiently.
snortedThey snorted at their small salary.

CMU English Pronouncing Dictionary
SNORTED S N AO1 R T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snorted (v) snˈɔːtɪd (s n oo1 t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snort \Snort\, v. i. [imp. & p. p. {Snorted}; p. pr. & vb. n.
   {Snorting}.] [OE. snorten; akin to snoren. See {Snore}.]
   1. To force the air with violence through the nose, so as to
    make a noise, as do high-spirited horsed in prancing and
    play. --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. To snore. [R.] "The snorting citizens." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To laugh out loudly. [Colloq.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top