ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sniffle

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sniffle-, *sniffle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sniffle[VI] สูดจมูกบ่อยๆ
sniffle[VI] ร้องไห้เงียบๆ (โดยสูดจมูกตลอด), See also: สะอึกสะอื้น
sniffle[N] เสียงสูดจมูกบ่อยๆ
sniffle[N] การสูดจมูกบ่อยๆ
sniffler[N] คนที่สูดจมูกบ่อยๆ, See also: คนสะอึกสะอื้น
sniffles[N] อากาศเย็นที่ทำให้ต้องสูดจมูก (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: Nontri Dictionary
sniffle(n) การสูดหายใจบ่อยๆ
sniffle(vi) สูดบ่อยๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now look, I've gone and caught a sniffle.ดูนะ, ผมไปและคัดจมูกมา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
( sniffles ) ...or let me go.(ซึดนํ้ามูก) ...หรือปล่อยฉันไป Pilot (2004)
( sniffles ) Can I see Jack Bauer?ฉันขอเจอแจ็ค บาวเออร์ได้ไหม Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
[ Sniffles ](เสียงสูดหายใจ) Prey (2007)
Okay. [ Sniffles ]ไม่เป็นไร (เสียงสูดหายใจ) Prey (2007)
Okay. [ Sniffles ]ไม่เป็นไร (เสียงสูดหายใจ) Prey (2007)
(CHRISTINE SNIFFLES)(CHRISTINE SNIFFLES) Changeling (2008)
Where are we supposed to go? [chang sniffles] I'll recommend that the accusedพวกเราจะไปไหนกันได้? ผมว่าข้ออ้างนั่นฟังขึ้นสุดๆ Advanced Criminal Law (2009)
Do you have the sniffles? I don't wanna get sick. -Did you just donate...คุณเป็นหวัดรึ ชั้นไม่อยากป่วย งั้นก็อยู่ห่างๆไว้ Iron Man 2 (2010)
[ Sniffles ] Bring it.เชิญเลยค่ะ Theatricality (2010)
Everybody came. Except for that guy who stayed, he had the sniffles.อย่างน้อยคนที่อยู่ข้างหลัง, มันหนาว Happy Feet Two (2011)
And here I was worried I might catch the sniffles.ฉันจะเผลอสูดจมูกไหมเนี่ย Mirror, Mirror (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้อ้อน[adj.] (khī-øn) EN: cry-baby ; easily weep and sniffle ; peevish ; fretful   
อ้อน[v.] (øn) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber   FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sniffle    (v) snˈɪfl (s n i1 f l)
sniffled    (v) snˈɪfld (s n i1 f l d)
sniffles    (v) snˈɪflz (s n i1 f l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすん;ぐすん[, kusun ; gusun] (n,adv-to) (on-mim) sniff; sniffle; snuffle [Add to Longdo]
鼻がグスグスする;鼻がぐすぐすする[はながグスグスする(鼻がグスグスする);はながぐすぐすする(鼻がぐすぐすする), hanaga gusugusu suru ( hana ga gusugusu suru ); hanagagusugususuru ( hana gagusugus] (exp,vs-i) to have a sniffle; to have a congested nose [Add to Longdo]
鼻をすする;鼻を啜る[はなをすする, hanawosusuru] (exp,v5r) to sniffle; to sniff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sniffle \Snif"fle\, v. i. [Freq. of sniff. See {Snivel}.]
   To snuffle, as one does with a catarrh. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sniffle
   n 1: the act of breathing heavily through the nose (as when the
      nose is congested) [syn: {snuffle}, {sniffle}, {snivel}]
   v 1: cry or whine with snuffling; "Stop snivelling--you got
      yourself into this mess!" [syn: {snivel}, {sniffle},
      {blubber}, {blub}, {snuffle}]
   2: inhale audibly through the nose; "the sick student was
     sniffling in the back row" [syn: {sniff}, {sniffle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top