ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snapping turtle

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snapping turtle-, *snapping turtle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snapping turtle[N] เต่าน้ำจืด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gus, don't be a giant snapping turtle.กัสอย่าทำตัวเป็นเต่าจระเข้ไปหน่อยเลย 65 Million Years Off (2007)
And he finds a snapping turtle.และควานหาแบบอืดอาด The Legend (2008)
I'm a snapping turtle, fool. Snap, snap, snap!ถึงเป็นเต่า แต่ก็สู้คนนะเว้ย Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะพาบน้ำ[n. exp.] (taphāp nām) EN: snapping turtle   

Japanese-English: EDICT Dictionary
噛み付き亀;噛付亀[かみつきがめ;カミツキガメ, kamitsukigame ; kamitsukigame] (n) (uk) snapping turtle (Chelydra serpentina) [Add to Longdo]
鰐亀[わにがめ;ワニガメ, wanigame ; wanigame] (n) (uk) alligator snapping turtle (Macroclemys temminckii) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snapping \Snap"ping\,
   a. & n. from {Snap}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Snapping beetle}. (Zool.) See {Snap beetle}, under {Snap}.
    
 
   {Snapping turtle}. (Zool.)
   (a) A large and voracious aquatic turtle ({Chelydra
     serpentina}) common in the fresh waters of the United
     States; -- so called from its habit of seizing its prey
     by a snap of its jaws. Called also {mud turtle}.
   (b) See {Alligator snapper}, under {Alligator}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snapping turtle
   n 1: large aggressive freshwater turtle with powerful jaws

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top