ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smegma

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smegma-, *smegma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smegma[N] คราบอสุจิบริเวณอวัยวะเพศผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smegma(สเมก'มะ) n. ขี้เปียกขององคชาตภายใต้หนังหุ้มหรือเม็ดละมุดของหญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smegmaขี้เปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Smegma crazies to the left!สเม็กม่า ดีเดือด ไปทางซ้าย! The Road Warrior (1981)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スメグマ[, sumeguma] (n) (See 恥垢) smegma [Add to Longdo]
チンカス[, chinkasu] (n) (col) (See スメグマ) smegma [Add to Longdo]
マンカス[, mankasu] (n) (col) vaginal smegma [Add to Longdo]
恥垢[ちこう, chikou] (n) (See スメグマ) smegma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smegma \Smeg"ma\, n. [NL., fr. Gr. ???? soap, fr. ????? to wash
   off.] (Physiol.)
   The matter secreted by any of the sebaceous glands.
   Specifically:
   (a) The soapy substance covering the skin of newborn infants.
   (b) The cheesy, sebaceous matter which collects between the
     glans penis and the foreskin.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smegma
   n 1: a white secretion of the sebaceous glands of the foreskin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top