หรือคุณหมายถึง slü?
Search result for

slue

(14 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slue-, *slue*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา slue มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *slue*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slue around[PHRV] หมุน, See also: แกว่ง, หันไปรอบๆ, Syn. slew around
slue rolund[PHRV] หมุน, See also: แกว่ง, หันไปรอบๆ, Syn. slew around

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Come on, Julie. They're gonna do "Sluefoot."- Komm, sie spielen gleich Sluefoot. Daddy Long Legs (1955)
I thought perhaps you wanted to teach her the sluefoot.Ich dachte, Sie wollen ihr den Sluefoot beibringen. Daddy Long Legs (1955)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
drehte herumslued [Add to Longdo]
herumdrehen; herumschwenken | herumdrehendto slew; to slue | sluing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 sloo \sloo\ (sl[=oo]), or slue \slue\ (sl[=u]), n.
   A slough; a run or wet place. See 2d {Slough}, 2.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slough \Slough\, n. [OE. slogh, slough, AS. sl[=o]h a hollow
   place; cf. MHG. sl[=u]ch an abyss, gullet, G. schlucken to
   swallow; also Gael. & Ir. sloc a pit, pool. ditch, Ir. slug
   to swallow. Gr. ????? to hiccough, to sob.]
   1. A place of deep mud or mire; a hole full of mire.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       He's here stuck in a slough.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. [Pronounced sl[=oo].] A wet place; a swale; a side channel
    or inlet from a river.
 
   Note: [In this sense local or provincial; also spelt {sloo},
      and {slue}.]
      [1913 Webster]
 
   {Slough grass} (Bot.), a name in the Mississippi valley for
    grasses of the genus {Muhlenbergia}; -- called also {drop
    seed}, and {nimble Will}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slue \Slue\, v. i.
   To turn about; to turn from the course; to slip or slide and
   turn from an expected or desired course; -- often followed by
   round.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slue \Slue\, n.
   See {Sloough}, 2. [Local]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slue \Slue\, v. t. [imp. & p. p. {Slued}; p. pr. & vb. n.
   {Sluing}.] [Prov. E. slew to turn round, Scot. to lean or
   incline to a side; cf. Icel. sn?a to turn, bend.] [Written
   also {slew}.]
   1. (Naut.) To turn about a fixed point, usually the center or
    axis, as a spar or piece of timber; to turn; -- used also
    of any heavy body.
    [1913 Webster]
 
   2. In general, to turn about; to twist; -- often used
    reflexively and followed by round. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       They laughed, and slued themselves round. --Dickens.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slue
   v 1: turn sharply; change direction abruptly; "The car cut to
      the left at the intersection"; "The motorbike veered to the
      right" [syn: {swerve}, {sheer}, {curve}, {trend}, {veer},
      {slue}, {slew}, {cut}]
   2: move obliquely or sideways, usually in an uncontrolled
     manner; "the wheels skidded against the sidewalk" [syn:
     {skid}, {slip}, {slue}, {slew}, {slide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top